Available in: English   French   Dutch   Arabic   Go to media page

De beschermende kracht van Bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani,

19 November 2009, Lefke Cyprus

(Sultan staat op)

Allahu akbar Allahu akbar la illaaha illa-Llah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lilahi'l-hamd. Oh onze Heer, vergeef ons en zegen ons. We zijn zwakke dienaren, we zijn behoeftig, zoals alle wezens Uw zegeningen nodig hebben. Oh onze Heer vergeef ons, laat ons proberen U blij te maken met ons. We weten dat U tevreden zult zijn als we onze meeste respect en begroetingen geven aan uw beste en meest geëerde in Uw Goddelijke Nabijheid. Misschien zal de zegeningen van Uw geliefde op de kinderen van Adam (a) komen. Vergeef ons alstublieft. (Sultan zit weer)

Allah Allah alle lof en glorie allereerst voor onze Heer, onze Schepper en dan voor Zijn meest geëerde in de Goddelijke Nabijheid. En dan vragen we om Uw eindeloze genade oceanen gedurende deze heilige nacht en heilige maand, om op uw zwakke dienaren neer te laten dalen. We hebben hemelse steun nodig. Daarom roep ik onze meester, die de leiding heeft voor het behouden van deze planeet naar zijn uiteindelijke limiet. Ja.

En we zeggen, A'oodhu billahi min ash-Shaitaani'r-rajeem. We rennen van alles wat verkeerd is (gedachten) en verkeerde begrippen, niet om onze Heer ontevreden te maken met ons. Daarom vragen we nederig om bescherming tegen Satan's streken en vallen, om er niet in te trappen. Om niet in zijn rioleringskanalen terecht te komen, want Satan roept mensen alleen op om naar die vuile kanalen te komen. En we zeggen A'oodhu billahi min ash-Shaitaani'r-rajeem. Oh onze Heer, geef ons Uw hemelse bescherming via Uw meeste geliefde in Uw Goddelijke Nabijheid. En dan komt er een hemelse aankondiging naar mensen als ze A'oodhu billahi min ash-Shaitaani'r-rajeem zeggen; dat we rennen naar U, oh onze Heer, van Satan en zijn streken en vallen.

Er komt een aankondiging van hemelen, zoveel aankondigingen komen. Maar de mens is niet zorgvuldig om die adviezen te behouden. Allah (swt) Schenkt ons van Zijn hemelse niveaus om Zijn vertegenwoordigers te beschermen op aarde. En die aankondiging komt en zegt Bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem, degene die om bescherming vraagt tegen Satan en zijn streken, ze kunnen hemelse zwaard gebruiken die jou geschonken is. Oh, de natie van Muhammad (saw) (Sultan staat op en zit weer). Laat hen Bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem zeggen, dat beschermt hun. Daarom alles waar je intentie voor hebt gemaakt om te gaan doen of wilt gaan maken en je vraagt om inzet geschonken te krijgen, we moeten Bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem zeggen. Als je Bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem zegt dan is er geen toestemming voor Satan en zijn volgelingen om je kwaad te doen. Dat is de hemelse bescherming voor de mens. Als ze bang zijn voor iets, kunnen ze Bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem zeggen, dan zullen ze beschermd zijn en behouden.

Het is een grote schande voor gelovigen, om bang te zijn voor een virus die genoemd is door wetenschappers en doctoren (als) de varkensgriep. Een grote schande, ze moeten zich schamen. Ze zijn bang voor de varkensgriep, die virus die ze niet kunnen zien. En die virus zegt nooit, "Ik ben de varkensgriep", het verklaart nooit, "Ik kan je doden." Schande aan de mensheid om bang te zijn voor de varkensgriep. Waar is Allah (swt)? Waar is zijn Schepper? Waarom ben je niet bang voor de Schepper die jou geschapen heeft en ook al het andere heeft geschapen? En via hun die virus. je kunt het niet zien, niet aanraken en je kunt het zelfs niet voelen. Maar je geeft zo een naam aan die virus. Ja, ook al is die virus geschapen door zijn Schepper, want niets kan in het bestaan zijn zonder dat de Schepper het heeft geschapen, Hij moet vragen om zo een virus te Scheppen als een bestraffing voor de mensheid waarvan de stappen verkeerde stappen zijn.

Alle mensen op deze planeet volgen verkeerde wegen. Allah (swt) zegt, "Ga die richting op daar zul je in veiligheid zijn." Zij zeggen: " Nee, we moeten terug." Dat is karakteristiek voor onze ego. Toen de Heer der Hemelen onze ego Schiep, zei Hij tegen de ego, "Kom" en hij (de ego) ging terug. En de Heer der Hemelen zegt, "Ga" en hij (de ego) kwam terug. Dat is karakteristiek voor onze ego's. Ze vragen altijd om niet te doen wat de Heer zegt, ze vechten met Allah (swt). Ego's vechten tegen Allah (swt), dat betekent dat het doet wat het zelf vraagt. Het vraagt nooit de commando van zijn Schepper op te volgen. Als ze in het bestaan komen zullen ze vijanden zijn voor hun Schepper. Ze doen altijd het tegenovergestelde van wat de Heer zegt.

Daarom nu, de ego van de mensen vertellen hun, "Deze virus is heel erg en gevaarlijk." Waarvoor? Kan je zeggen dat een virus dood? Waarvoor? Een virus kan doden? Wie "ja" zegt zal een kafir (ongelovig) zijn. Hoe kan je dat zeggen? Dat betekent dat je de Schepper van die virus vergeten bent. En je zegt dat de virus doodt. Waarvoor?

Oh mijn luisteraars, Assalaamu 'alaikum. Als je Assalaamu 'alaikum zegt, is dat een bescherming. Als je omringd bent met een heleboel virussen van allerlei soorten, die nog erger zijn. en je zegt Bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem, dat is de grootste ontsmetter, afgelopen. Maar jullie brengen zoveel vuile principes die jullie uitvinden en tegenover jongens plaatsen, en dan vrezen jullie de griepvirus en varkensvirus. Als ze geen zorg dragen door het hoogste respect aan hun Heer te geven, zal er een hondengriep komen. Varkens leven buiten maar als er een hondengriep komt. Zoveel mensen kussen hen, liggen met hen, eten met hen. Een hapje voor hun hond en het volgende hapje voor zichzelf, zeer gevaarlijk. Als die griep komt, zal het zeven maal erger zijn dan de varkensgriep.

Oh mensen, kom en luister. Allah de Almachtige heeft je geschapen om Zijn dienaren te zijn en je laat die dienaarschap. En de beschaafde Europeanen en beschaafde westerlingen, hoezo zijn ze beschaafd? Omdat ze dienaren voor hun honden zijn? 24 Uur dienen ze hun honden, alle verzorging voor de honden. En in de ochtend laten ze hun honden uit en nogmaals in de avond. En ze kijken "Oh mijn liefje ben je blij met mij?" Ze praten met honden. Wat is dit voor onzin!? Is dat beschaving? (Sultan staat op) Allah (swt) heeft die westerlingen geschapen om dienaren voor honden te zijn of Zijn dienaar? Allah (swt) zal degene straffen die honden houden. (Sultan zit weer) De Heer de Hemelen kan dat, want honden zijn zulke wilde dieren. Want ze rennen en jagen en eten vlees ook de beenderen.

Vrees, o gehele mensheid. In het bijzonder westerse landen, behoed je. Op een nacht kunnen die honden die met je slapen, je aanvallen bij je keel; en je doden en je opeten. Misschien kan dat, want je leeft in een leven waarin alles mogelijk is. Het is zo gemakkelijk voor de Schepper de honden te veranderen in jakhalzen of wolven, en zijn eigenaar te doden en zijn bloed te drinken en hun vlees en beenderen op te eten. Behoed je, ik spreek niet omwille van mijzelf, maar ik ben een waarschuwer aan alle Europeanen en westerse landen. Houd geen honden! Wees geen dienaren voor honden, maar probeer dienaar te zijn voor je Heer! Of anders komt Goddelijke wraak die zo machtig en sterk is en zal op hun neerdalen. Zet ze weg (de honden), verspil je leven niet om dienaren voor honden te zijn. Je eer is om dienaar te zijn voor je Heer. Dit is een Goddelijke waarschuwing.

De Heer Beschermt je en Draagt op "Raak hen niet". En zijn we bang voor iets. De Heer der Hemelen geeft jou bescherming. En Zijn bescherming is om (Sultaan doet dhikr) bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem, bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem, bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem te zeggen. Zeg dit niet in een groep van moslims die dit zitten te zeggen, want wahabi 'ulama kunnen zeggen "Bid'ah, bid'ah, doe dit niet." Als ze dit zeggen zal morgen de virus op hun springen. Ja, om hen te leren. Wat is bid'ah?, wat de commando van de Heer der Hemelen is.

Eén woord waar ik over sprak. Ik zeg assalaamu 'alaikum oh onze luisteraars, die salaam is de hoofdpilaar om mensen te beschermen tegen kwaad en duivels. Behoud dat, dat staat geschreven in het oude en nieuwe testament en de Heilige Qur'aan. Begrijp je het? Als je het niet begrijpt dan kan je het op een dag wel begrijpen. Maar zoals de Engelsen zeggen, "Het kan te laat zijn". Te laat, wacht niet totdat tegen je gezegd wordt, "Te laat." Omdat de bestraffing van je Heer en niemand het kan wegnemen, en je wordt als aarde/stof.

Ja we zeggen assalaamu 'alaikum, onze luisteraars, luister niet naar mij. Maar je moet luisteren naar degene die ervoor zorgt dat ik kan spreken. Ik weet niets, maar de Heer der Hemelen schenkt voor de eer van de Zegel der Profeten (s) om zijn natie te beschermen tegen vervloekingen. Hier en in het hiernamaals, en die virus de reden dat het verschijnt, dat is een teken van vervloeking. Het is niet een zegen, maar het is een vervloeking om mensen bang te maken. Ze zijn niet bang voor de Heer der Hemelen, laat ze dan bang worden voor de virus.

Oh de zonen van Adam (a), dat je geëerd bent om afgevaardigden te zijn van je Heer. Hoe kun je niet bang zijn voor de Schepper maar wel voor een virus? Wat is dat voor onzin?! Oh moslim wereld, ze hebben vakanties, in alle moslim landen hebben ze vakanties voor scholen en sturen kinderen weg. Waarom stuur je ze weg? Verander je onderwijs in die scholen. Gooi alle lessen weg die jullie verdedigen, zoveel lessen. Plaats op de schoolbanken de Heilige Qur'aan en zeg bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem (7x herhaald in dhikr ). Dat is de beste verdediging om die virus weg te halen. Laat ander lessen en plaats de Heilige Qur'aan en begin bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem te zeggen, Alhamdulil-lahi Rabbil 'aalameen. Ar-Rahmaani-r-Raheem. Maliki jaumid-deen. Ijjaaka na'budu wa ijjaa ka nasta'een. Ihdinas-siraatalmustaqeem. Siraatal-ladzeena an'amta 'alajhim ghairil maghdubi 'alayhim walad-daal-leen. (Surah Al-Fatiha).

Ik neem geen salaris, geen salaris voor de mens. Ik ben een zwakke dienaar, onze Grootmeesters. Grootmeester betekent heiligen, heiligen die proberen hun belofte naar hun Heer te behouden. Oh onze Heer, we accepteren dat U onze Heer bent en wij Uw dienaren, dat verandert nooit. Oh mensen laat die honden! Of ze zullen je bijten. Als ze bijten, is er geen medicijn om je te helen. Ik maak hier geen voorstelling, ik ben een waarschuwer, door hun commando spreek ik tegen jullir. Om iedereen te waarschuwen. Ik vraag de paus of het waar is wat ik zeg. Ik vraag hoofdrabbijn of ik verkeerd zit. Ik vraag alle bisschoppen en patriarchie in Jeruzalem en iedere christelijke centra en ik vraag ook Dalai Lama, of ik fout of goed zit. Als iemand zegt dat ik fout zit, hoop ik dat hij de volgende ochtend niet leeft.

Ik ben een zwakke dienaar, ik doe alleen een oproep. Oh onze Heer, vergeef ons. Oh onze Heer, stuur ons iemand die onze stappen op de juiste weg plaatst. Om geen verkeerde stappen te maken. Oh onze Heer, we zijn moe en vergiftigd door duivels en hun volgelingen en hun vertegenwoordigers.

Dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Fatihah

40 minuten.

Dat moet wel. Het is zoals een oceaan, het kan niet eindigen met vijf min. Daarom sluiten ze het, zodat het verstand van mensen; waar ze naar luisteren. En ik hoor en waarschuw. Oh mensen, de begraafplaats is op je weg, je stappen zijn richting de begraafplaats. Vergeet dat niet. Wees niet gemeen, wees geen moordenaar, behoudt rechtvaardigheid. Geef rechten aan iedereen dat is een hemelse opdracht.

Fatihah.

Dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

335.000 ,

alhamdullilah, alhamdulillah, alhamdulillah yaa Rabbi. Ik kan niet alle mensen bereiken, alleen onze Schepper kan dat bereiken. Ik ben een zwakke dienaar ik kan een handjevol mensen aanspreken, maar Hij kan dat ervoor zorgen dat alle mensen horen en de hemelse adviezen behouden.

UA-984942-2