Available in: English   Dutch   Spanish   Arabic   Urdu   Go to media page

Het Hart van de Gelovige is Allah's Troon

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani,

12 November 2009, Lefke Cyprus

(Sultaan staat op)

Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaaha illa-Llah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi ‘l-hamd! La ilaha illa-Llah, Sayyidina Muhammad Rasulullah (s). Allahu akbar kabeera w'alhamdulillahi katheera wa subhaanallahi bukratan wa aseela. La ilaaha illa-Llah Sayyidina Muhammadan Rasulullah (s) f 'aktub shahaadatina `indaka ya Sayyidi ‘l-awwaleen wa ‘l-akhireen.

We vragen nederig aan de meest geëerde om kalimatu shahada geschreven te hebben staan, in zijn heilige nabijheid. En we vragen vergeving voor alle verkeerde daden en verkeerde woorden en denkwijzen en verkeerde acties. En we vragen vergeving en zegeningen van de Heer der Hemelen.

Assalaamu 'alaikum yaa Sayyidina, yaa Qutb az-Zaman, dat deze wereld staat onder zijn commando. En zijn commando komt van de hemelen, en hemelse commando's komen van de Goddelijke niveaus. Geef ons, oh onze meester, van uw spiritualiteit, een goed begrip. Als u ons dat niet schenkt dan kunnen we nooit iets begrijpen. Huuuuuuuu, huuuuuuuuuu, huuuuuuuuuu, huuu. (Sultaan zit weer)

Niemand weet wie Hij is, het is onmogelijk, geen mogelijkheden om over onze Schepper te weten te komen. Alleen Allah de Almachtige schenkt iets aan Zijn meeste geliefde, geëerde en geprezen dienaar, aan de hand van het niveau van begrip van Zijn meest geliefde dienaar. En het niveau van de Zegel der Profeten (s) is onmogelijk te bereiken door een profeet of engel, dat is onmogelijk. En we vragen iets dat geschonken is aan de meester van deze planeet, om ons iets te schenken voor het begrijpen. Dat isde generositeit van onze Heer. En de generositeit van onze Heer is Zijn Goddelijke Attribuut. Goddelijke Attributen die toebehoren aan de Goddelijke Wezen van de Heer.

Oh mensen, assalaamu 'alaikum, we moeten dagelijks proberen te leren, om te begrijpen en onze kunnen, te gebruiken voor wat geopend is aan mensen vanuit de hemelse oceanen. SubhaanAllah, alle lof en verhevenheid aan de Heer der Schepping. Dit is een heilige nacht. Wanneer Allah de Almachtige schenkt, dan komt heiligheid van wat dan ook naar die heilige. Dit is een heilige maand en vanavond is de laatste nacht van Dhul Qa'dah. Dat is geëerd door hun Heer, Allah de Almachtige.

Daarom, oh mensen, als onze Heer eer geeft aan iets, moet je er ook eer aan geven. Dat is een erg belangrijk punt waar de meesten achteloos of dom tegenover staan of op het niveau van dieren staan. Die Attributen van de Heer der Hemelen komen, en Hij Schenkt iemand eer en lof en hoogheid, niveaus van hemelse attributen. Nu, kan deze wereld niet door een persoon gedragen worden die geschonken heeft gekregen van de Heer der Hemelen? Iets dat toebehoort aan de hemelse stations? Yaa Allah (swt) vergeef ons.

Assalaamu 'alaikum onze luisteraars. Zeg niet, "We luisteren naar zo een persoon", nee. Als je dit zegt dan zul je nooit omhoog komen van je fysieke Zijn en te rijzen naar de hemelen. Zeg niet, "Sheikh spreekt." Nee, nee, dat is een attribuut die geschonken is aan mensen van hemelen. Diegene die op de hemelse niveaus staan. Van Zijn attributen kunnen ze dit doen, ze kunnen van hun spirituele kracht wat toesturen. Dat kan in een moment of zelfs kleiner, kleiner, kleiner bereikt worden. De snelheid van de hemelen zal nooit zijn als de snelheid van mensen. Maar Allah (swt) schenkt aan de gekozenen, de kinderen van Adam (a), zo een kunnen en capaciteit, dat van de hemelse stations de gekozenen die vertegenwoordigers kunnen bereiken van de Heer der Hemelen.

Allah Allah subhhaanAllah, maa` azhama shaanak.

Oh onze Heer, en we zeggen nu a'oodhu billahi min ash-Shaitaani'r-rajeem. Zeg en geef je serieuze gehoor eraan, zodat die heilige toespraak naar jouw reine gehoor kan komen en in je gedachten kan komen en in je hart terecht kan komen. Als je dat punt bereikt dan komt het van de hemelen naar onze gedachten en vervolgens naar het hart; en dan regeert je hart over je gedachten. Als je hart openstaat om heilige dingen te accepteren van hemelen en hemelse niveaus, dan zal je hart sultaan zijn. De doorsnee mens, ze worden geboren en hun harten zitten op slot maar hun gedachten staan open aan de hand van hun capaciteiten. Als ze opgroeien en krijgen hun gedachten zo een kracht van hemelen, dan zullen ze niet in staat zijn om die geheime krachten te dragen; dan klopt het hart van binnenuit en vraagt het,

"Wie is diegene?"

"Ik ben niets, kom naar binnen. Ik ben klaar, kom naar binnen."

Daarom degene die zo een Zijn hebben dat ze hun ego volgen, hun harten zullen nooit openen. Daarom als die hemelse kracht je bereikt en onze gedachten zullen niet in staat zijn het te dragen, dan komt het naar ons hart en het hart opent. Het hart, zoals het genoemd is in alle heilige boeken, dat is de troon van sultaan. Een opening, sultaan gaat erin. Ik zeg niet sultaan, als Goddelijke Attribuut. Nooit, alleen als een naam 'sultaan', onze harten. Als je vraagt "Waar is Allah (swt)?" Zeg dan niet "Hij is op Arsh (troon)" of "Hij is in de hemelen of Hij is overal." Zeg dat niet. Geef niet een beschrijving of tekening. Je kunt zeggen dat de Heer der Hemelen in de harten van Zijn vertegenwoordigers is.

Het gehele lichaam heeft daarom geen waarde als je geen hart hebt, het heeft geen waarde voor onze Zijn. Want waarvoor ben je vertegenwoordiger? Want de Heer der Hemelen zegt "Qalbu 'l-mu'min 'arshullah", "Het hart van Mijn dienaren daar is Mijn Goddelijk Troon."

Niemand weet wat een echt hart is, het is niet een stuk vlees. Nee. Wie commandeert je? Die commando komt van hemelen en zal vertegenwoordiger zijn van de Heilige Troon van de Heer der Hemelen. En de Troon van Allah de Almachtige is één of duizend of miljoenen of biljoenen, Hij weet het. Maar denk niet dat Zijn ware Troon, de gehele creatie kan dat niet dragen. Nee dat behoor tot Allah (swt), alleen voor Hem. Waarom zeggen we "Qalbu 'l-mu'min 'arshullah?" Een regen van de Troon van de Heer der Hemelen bereikt het daar en geeft een verlichting aan de hand van de kracht van die dienaar.

Denk niet dat Allah de Almachtige's Troon is zoals de Troon van Bilqees. Ken je Bilqees? De koningin van Sheba. In een moment werd ze van haar paleis gebracht en stond ze ( en haar troon) voor Sayyidina Sulaimaan (a). Als die troon werkelijk de koninging van Saba was, dan kan niemand het dragen. Maar het is niet echt van haar. Het was een geschenk van de Heer der Hemelen. Bilqees, koningin van Sheba. Troon was alleen een symbool. Daarom werd het genomen en daar geplaatst. Als ik de verhalen van Bilqees reciteer over haar troon, dan ben ik verbaasd. Heilige Qur'aan, de toespraak van de Heer aan de mensen,. Een jinn zei, toen Sayyidina Suleimaan (a) vroeg "Wie kan mij die troon kan brengen?", een jinn antwoorde

"Oh onze Heer, voordat u opstaat van u troon en weer zit, kan ik het al naar u gebracht hebben."

Arabieren en ander naties dat je zo trots bent en iets denkt te weten. Je bent zo trots om voor je naam 'Dr.' te hebben staan. Waar is je kennis? Salafi mensen en wahabi, laat dat bi'dah, bi'dah, bi'dah, ta`allamoo min al qurani ‘l-kareem (trek lering uit de Glorieuze Qur'aan) . Ik vraag aan je, ik verklaar niet dat ik iets weet, nee ik ben een persoon van laag niveau. Ik zeg niet dat ik iets bent. Maar je zegt dat je alles weet. "De kennis van de Heilige Qur'aan kennen wij en Ahl as-Sunnah kent het niet." Wahabi weet het. En salafi zegt dat zij het weten. Open die hoofdstuk en reciteer de Heilige Qur'aan over wat Allah de Almachtige zegt over 'alim.

In de tijd van Sayyidina Sulaimaan (a), "Wa qaala ‘lladhi indahu `ilmun min al-kitaab". Spreek Ik met kalaam faadi , lege woorden? Breng dan een ander en spreek mensen aan, je bent boos op Mij? Engelen zijn boos op jou. Ik spreek haqq (waarheid)."

"Qaal alladhee `indahu `ilmun mina ‘l-kitaabi ana aateeka bihi qabla an yartadda ilayk tarfuka", "Iemand, die kennis van het geschrift had zei: "Ik zal hem tot u brengen vóór uw bode terugkeert" (Surat an-Naml 27:40)

Is dat de Qur'aan, of niet? Waar is je kennis?! Denk je dat wat geschonken is aan de Zegel der Profeten (s), Sayyidina Muhammad (saw)

(Sultaan staat op en zit weer). Zeg niet dat we iets weten. Oh, ik zorg ervoor dat mijn bezwaar bij de Goddelijke Nabijheid komt. Behoedt je tong om te zeggen dat dit halaal en haraam is. Dat kun je niet zeggen. Profeet (s) zei "Al halaalu bayyinu wa ‘l-haraamu bayyin. Qul haatoo burhanakum", (Wat halaal (toegestaan) is, is duidelijk; en wat haraam (niet toegestaan) is, is duidelijk. Breng je bewijs als je werkelijk oprecht bent. Wat houdt je tegen om salatus-salaam en dhikr te doen? En Allah (swt) zegt, "Wa law istiqaamu `ala at-tareeqati la asqaynaahum ma’an ghadaqa", " Indien zij zich aan het rechte pad houden, zullen Wij hun water in overvloed te drinken geven" (Surat al-Djinn 72:16)

Ze zeggen "Geen tariqah in islam". Kijk in Helige Qur'aan wat erover staat. Astaghfirullah.

Dat is waar, dat is zoals een oceaan. Denk niet dat ik in boeken kijk en mensen aanspreek. Oh mensen, behoedt jullie. Als jullie geen waarde schenken aan wat jullie horen dan komt hemelse bestraffing op jullie hoofd. Moge Allah (swt) ons vergeven,

Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah

Wat dacht je van de Troon van de Heer der Hemelen? Allah Allah Allahu akbar `ala man takabbar wa tajabbar (Allah is groter dan degene die arrogant is of degene die onderdrukt). Ism`a wa `atee, hoor en gehoorzaam. Je kijkt naar jezelf alsof je zo hoog bent en dat ik zo klein ben. Maar ik ben zo een atoom. Je kunt als een continent zijn, maar de kracht van een atoom wordt krachtiger en explodeert al je gebouwen.

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, `Azeez Allah

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Oh onze Heer, schenk ons wat licht voor begrip voor de eer van de Zegel der Profeten (s), Sayyidina Muhammad (s)

(Sultaan staat op en zit weer).

Moge Allah (swt) ons vergeven. Denk niet dat iedereen zoals jou is, en je ziet jezelf boven de anderen. Sommigen kunnen als een atoom zijn en als het explodeert, neemt het jullie allen mee.

Tauba yaa Rabbi, tauba yaa Rabbi, astagfirullah, astaghirullah.

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Ze kunnen het mij schenken om een bezwaar te maken over de wazeer van Sayyidina Sulaimaan (a), die tegen hem zei "Oh koning Sulaimaan, ik kan het brengen wa qaala ‘lladhee `indahu `ilmu mina ‘l -kitaab, kitaab ur-rusula, Sayyidina Muhammad (s). Wat denk je, dat het boek van Sulaiman (a) belangrijker is dan Heilige Qur'aan? Die persoon nam zo een kracht vanuit het boek van koning Solomon.

Waar zijn onze ulema's om iets te nemen van de Heilige Qur'aan om deze wereld te laten beven? Dit komt altijd in mijn hart. Behoudt je respect aan de heiligen en je zult zo een geheime kracht bereiken. Zolang je trots blijft, bereik je niets.

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, `Azeez Allah

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, SubhaanAllah

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Sultaan Allah

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, SubhaanAllah

Vergeef ons, yaa Rabbana voor de eer van deze geëerde nacht en de eer van Uw meest geliefde en geëerde in Uw Goddelijke Nabijheid.

Fatihah.

UA-984942-2