Say Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem

Mawlana Shaykh Hisham Kabbani   ·   Friday/Eid Khutbah   ·   Feltham   ·   Friday, Jun 28, 2013

What happens when the teacher teaches a child how to say - Bismillahi Rahman Raheem. Prophet asked Sahabah: Who is the bankrupted one?


2013 London June


UA-984942-2