Available in: Turkish   Bengali   Italian   Arabic   Go to media page

Akush Satabdir Jibon Sudhu Bhojan Kora Abong Shura Paan Kora

Sultanul Awliya

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani

Brihashpratibar

8 October 2009 Lefke, Cyprus

(Mawlana Shaykh boshlen)

O amader Prabho, khama koro amader! Amra durbol banda sokol abong opodartho banda sokol. Amra durbol banda abong amra matal banda sokol. Amra durbol banda sokol abong niret boka banda sokol. O amader Prabho, dao amader ke Tumar ononto asheem Korunarr Samadru Samuho theke sheta Tumi manjur korecho aey prithibir palak (adhipati) ke, Sayyidna Muhammad (s). Amader

prayajon aro hoshiar hote amader sikkhok theke sheta gota prithibi sudhu matra manjur korecho tar hate, onek porimane karjoshil hote, apasaran kufr, obisasso, apasaran kora batil, osatta , aey prithibir janno dite, ehar sundarjo abong jono-sadaron ke sikkha dite je tara aey bho-mandole bosho bash korche, tader mission (anasangik) porikalpona jante guruttota.

O amader Prabho! Dao amader ke Tumar ononto ujjalmoy abong asirbochon Tumar Sorbo Avirupa Ekjoner Upusthiti Tumar Mohimar maddhame,Sayyidna Muhammad Sall Allahu 'alayhi wa sallam, sallAllahu 'alayhi wa sallam, sallAllahu 'alayhi wa sallam. Sarba Gunannito Allah er namer dara, Sarba Upokari, Sarba Udarmay. Dharme hoyta bole na eta bhool ki amra bolchi, abong amra anunay-binayer songe

jigasa korche shetar theke Ekjon' er intercession aey prithibite aro onnatama master ke manjur korte; ekta choto pariman jothesto. Onek beshi na, ekti choto sahayta aro (theke jothesto) sahayta apasarito gota batil, osatta, abong ghomanta jonder jaggrata kora; matalder ke tader satta hosh-charite anayankora. Amra bolche a' udhu billahi min ash-Shaytan i’r-rajeem, bismillahi ‘r-Rahmani ‘r-Raheem. Sarga Samuher astro, bismillahi 'r-Rahmani 'r-Raheem. O Amar Prabho! Dao Amake Arop astro sheta hoyta pochabe purba hote pashchim osatta ke apasaran korte aey bho-mandal theke, jadi jante parto pratekti jibito prani kon karan bosotta tara sristi hoyeche! Alfu 's-salaat, alfu 's-salaam, Sayyida 'l-awwaleen wa 'l-akhireen, shob prasangsa abong gourab tumake, amader Prabho' r pratinidhi, Sayyidina Muhammad (s)! Dastur ya Sayyidi, O amader sikkhok!

(Mawlana Shaykh boshlen)

Ami chosma babohar korche dekte aro onek sabdhanoter sange ki hocche purba theke pashchime, keou bolchilo amake, "O amader sikkhok, tara dekche tumake, tumi choshma poro; tumi nicher dike dekcho na kintu upore takaccho." Tumi thik. Keno ami besto rakchi amake niche takate? Kisher janne? Abong dekte prattekta gach uthche uporejigesh korche aro upore pouchate abong apo upore abong priithibir upore, se janne keno ami dekchi niche. Eta ekta lajjakoron manob jati'r janne niche takate abong upore na takate.

O sarba prayajonia sristi, sarba prayajonia pranibargo, tumra manjurito hoyecho upadhi, ekti kauliyna, abong ar kono pran borga paouchacche na oye kauliynmaye. Eta osambhob abong eta likhito ache ki amra bolche. Ami bolche na amar moner maddhame utpatti, na! mon sokol er utpatti hocche aro kichu, kintu ridaye samuher utpatti annothay anno kichu. Tumi obosshoye samajdar parthokko korte paro antarik jinish samuha abong ridaye' r utpatti majhe. Ami sudhu jigasha korche sunte sargeo sambodhan karon Ami jante parche na kichuye. Amar puje hocche amar moner theke, abong mon prithibir baisayik-bastu te antar bhokta. Ami baisayik bastu utpatti samuha pachanda kori na. Eta kichoye na abong oye baisayik bastu' r utpatti sesh hote jacche Prithibi'r niche, hobe Prithibi' r, Prithibi' r prati hobe, na kono mullo.

O Manob Jati! As-salaamu `alaykum! Ami jigesh korche amader sobar prati Sristi Korter ashirbadh sarga samuher esthar theke amader sobar kache paochate, paochabe prathame amar kache abong tumader seshe. O Jonogan! As-salaamu `alaykum! Ami jigasha korche ki gota Nabi sokol tarao jigesh korchelen! Taderke pathano hoechilo sargeo esthore samuher theke abong ashchilo parthib matraye. Amader baishaik astitter matra attanto nimno estorer. Shuno abong bujte chesta koro, Egypt er Sphinx er moto hayo na, tumader jigasha korche uttejanar janne, Sarga Samuher Prabho jigesh korchen tumar theke, "O Manob Jati, tumader ridaye samuho bebohar koro sarga samuher prati. Tumader sareer kajh korche Prithibir janne, karon tumader parthib astitto badho korche, tumader chap diche patan er dike. Amader parthib ostitto ke pratinidhitto korche amader ahangkar. Ahangkar bolche tumra nishchoy niche takao, upore noy, karon amader ahangkar pashobik jagate antarbhokta, tumra jano ki? Tumra jano na;tumra nishchoy jano. Amader ahangkar pashobik jagate antarbhokto , sargeo esthor samuhe noy; jigasha korch kokhono na.

O Jonogan! Marhaban ya marhaban! Sagotama, sagotama! Ami kichoyyi na, kintu amar ahangkar bolche, " eta abar bolo na, tumi hao kichu." Na! amader ahankar ke abhishap koro, karon ahangkar pratiradh korche amake uporer prati takate, bolche, "Tumra Pritibir shajatio, tumra sherup pashobik jagater theke sadash brindo." Hmm... Ami pashobik jagater janne sadash? Kono sandeho? Kono sandeho? Ami chinta korchilam je ami sarga samuher antarbhokto. "Udbeg hoyo na tumra sadash pashobik jagater ekhane.Ha, O amar bandho, O amar bandho, tumra kokhono dekcho na ekta bhera othoba ekta gadha, othoba ekta giraffe, othoba kono chagol samuha othoba kono ghora samuha? Jokhon amra oder ke rekhe ashchi khettrer ek pranto hote anno pranto, jami r maddhame, ora dorrache khob tara-tari ghash khawar janne?" Tumra chino kono sadash ke pashor poribar theke jibon dharan korche ghash kawar janne abong dekte hocche erokom (Mawlana rmukh banano chehara upore takacchen). Kono bekti dicche ekta shahadah, hoye-toba kono bekti shakkhi hoche je ami eymatro ekta gorur sange mulakat koreche othoba ekta shaar othoba sheyal, hahaha! Upore takacchen? Shaar abong sheyal koto nana rakam er sadasn-brindo hoy pashor jagate, tumra dekho kono bekti basho-bash korche abong ghash kacche abong takacche mafik uporer dike? "Na Jonab, amra kokhono dekhi na."

Sehjanne tara rachona koshole amake diye sambodhana koracche tumader. Eta hocche tader email ashche amar antare. Ami kokhono email bebohar kori na, kintu jonogan bolche email? Keno sudhu "e"-mail? Keno kokhono "o"-mail naothoba "h"-mail othoba "q"-mail, "z"-mail? Keno chithi sudhu "e"-mail? Ki hoy parthoko? 29 otnoba 30 akkar-samuher madhame keno sudhu eta hobe email? (Hashi). Anno akkhor tara bolche, "Amra nalish dicche, amra dicche ekta ariza, nalish sudhu matra ey prithibite jara koreche kebol email abong banacche na kono "o"-mail othoba "h"-mail othoba "d"-mail? Keno? Amra o sehrup akkhar samuha, obossay kichu karon hobe." Abong kokhono dekche na kono bekti poshu-pranir jagat sadash theke pathacche ekta email amake abong toiree koche nalish bosotto, ekjon na.

Ami dekchi purba theke paschim gota obosthito jonogan ke, amon ki tara bolche tara poshu samuha noy. Ami pira-piri korche, na, tumra e sadash bishal pashobik jagater. Amra jigasha korcheupore takate abong jokhon upore takache tokhon tumra paccho byerer pashobik jagater sadasso-podh. "Ki ghatoona, O Shaykh, jodi dekchen eta' r anorup?" Tumader nam likhito hot jacche shironamay khoma prarthirder odhine karon tara tader ke nijukto korche na, kebol matra ghash khojh kora abong ghash kawah. Tara takache uccotoro sargeo obosthan.

Oto-eb, amra nicchi tader ke pashobik jagater shayang sadasso theke, bolche, " Ey ekjon abong seh ekjon sudhu matra chere chole geche tader pashobik sadasso podh." Tara jigasha korche onnothay ar-kichu. Tara kokhono nijukto koreni taderke sudhu matra ghash khete. Tara bolche jodi ghash kacchi, ghash kacchi, ghash kacchi, tobe ki tader khaddo-drobbo, hasilun. Ki tumra bolcho eta, ki eta hawa uchit posutto obossthan? Sheta tumra grahan kora bondho korcho na tumader daitto sokol theke sheta poshur porichoy. Tumader utpatti, kothaye eta? Kothaye eta? Ya Huuu. Sarbatro. Tumra jano na? Sarbatro, amon ki prasade, sheta betito hote pare na karjo-kori, hoye jabe okejo. Sheta ki? Amon ki Pope' er prasadh othoba amon ki anno rajader othoba ranider prasadh samuha betito, sheta ki hoye? Ya Huuu.

Ami sehrup porimane jani na English, kintu tara bolche WC (pani rakhar ghor, bathroom) karon shetar fall hocche tader kaddo-koron abong panahar. Tara obossaye prattek dui othoba tein ghanta othoba adh ghanta, obossoye doracche karon tader ahangkar daron, tader sarireek utpatti hocche toire abong tara dite baddho. Kader janne sheta utpatti? Shey utpotti dicche tader malik ke, abong tader malik hocche Sadana. Satan hocche purna bicasher karon, jonogan ke bhojan abong shura (panio drobbo) paan koracche, bhojan abong shura paan kora, bhojan and shura paan kora. Ar kichu noy korte ta-chara ey jiban-bhor, sudhu matro bhojan abong Shura paan kora abong bolche, "ano amar kache amar angsho-bhag, tumra baddho kajh korte amar janne, karon ami lokkho rakchi ki manob jari'r utpatti abong tader utpatti shob samaye WC (pani rakhar esthan, bathroom). Bhojan abong shura paan kora, bhojan abong shura paan kora."

Sheta parichoy hocche pasobik prithibi'r. Poshu sokol tara kebol matro bibechona korche na bhojan abong shura paan korte. Keno tumra chesta korcho toiri korte jonogan ke kebol matro jibon dharon korte bhojan abong shura paan er janne. Eta ki tumader sabbhota? Sheta tumra bolcho koto ahangkar kore sobbhotar ucchotore pouchate. Ucchotoro sabbhotar mane jodi ekjon tumader janne chutir dingulo te udaharon sharup udhjapon korar dinti... Nutuon Bachorer Ager Raat (New year's Eve), ki eta hoy? Christmas. Jonogan kara-bashi tara nijeder apon griha mandalite, gota paribar boshe ache abong nibasone sokal hote sessh raat parjanto bhojan abong shura paan korche. Sheta ki sikkha? Kothaye Pope? Kothaye rabbi bolte tader ke, tumra toiri hoccho na Sadanas er bhojan abong shura paaner janne? Eta ki uccho-toro sabbhota? Ha, sheta tumader shukheti? Tumra srirti hoecho Sadana's er khabar utpotti machine sharup?

Khaddo utpatti, machine na. Eta'r utpotti bikkhato Mark & Spencer kendra theke. Tumi khuje pabe ey bikkhato abong pratteke chesta korche ottanta garbo-bodh koche Sadanas' er janne sokaler nasta, duporer khabar abong raater khabor prostot korte. Tara kacche abond shura paan korche abond, taratari, Ami aboshye choli karon Sadanas opekkha korche nuton utpotti'r janne, eta eka nijer janne. Ami oboshye choli.

Ekjon khub sundari mohila bolchen, "Ami dukkhito. Amake daka hoeche karon Sadanas jigasha korche amake nuton utpotti'r janne, tar eka nijer janne. Ami obosshye choli.

Ekibhabe apor ekjon briddho bekti, "O amar bhai duijon manush hoyto ashbe. Waiter! asho amar kache karon Sadanas jigasha korche kono kichu'r janne eta'r duporer khabarer janne othoba kono kichu eta'r raater khabarer janne. Anograha kore amake upore niye cholo, ami khub bhari abong ami darate parchi na. Sigrahe karon Sadanas'er khabar hoytoba nicher dike ashte thakbe amar pathloon'er madhyame. Kichu gurutta-purna noy, Eta hoyto khabe shekan theke. Kemon kore sigrahe ashlo ekhane, abong bolistho sokol karon ami ashechi 95 kgs. kintu ekhon ami hote jachi 140 kgs. Sigrahe, ami hatte parchi na."

"Ha malik, bakshish samuha, doya kore kichu bakshish."

"Sigrahe asho, niye cholo amake bathroom e karon Sadanas dakche amake. Kothaye amader raja, raees, Mosto pradhan nayak ey prithibi'r? Seh amake dakche khoob sigrahe."

Abong duijon sakti shali waiters dekte dekache erokom abong nicche abong patloon samuhe'r madhyeme, gurutta-purno noy, kono ekjon ashchilo parishkar korte etake. Sheta 21 tomo sotabdhi dakkhota shali jonogan. Bhojon abong shura paan abong anno kichute bhroman kora sheta ekjon abong tumader nam lekha thakbe pratham srenir sambhranto manusher odhine; eta gurutto-purna.

O Jonogan! Tumra ki chinta koro? Ki amra bolche, tumra hashcho. Nira- nobboye-noy percent jonogan kajh korche nasta ayojan korche, duporer khabar abong raater khabarer Sadanas' er janne. Ar kono dharona ney tader jibon-japon korte abong dosha-rup korchen tader ke sargeo sarba saktiman theke. Sageo sarba saktiman obhisap dicchen tader ke abong thuk felchen tader upore. Nongra sokol, nongra sokol. Tumra khabarer ayojan korcho Sadanas' er janne. Tumader Probho sristi korechen tumader ke Sadanas' er janne? Kono ekjon bolte jacche na, "O amader Probho! Ha, amra geyan hin sokol! Eta satto noy, kintu Sadanas mullo dicche amader ahangkar ke joto dur sambhob. Koto prakarer kichu je amra hoyto ayojan korbo Sadanas' er sokaler nasta, duporer khabar, abong raater khabare abong, raater khabarer por, madhye raater supper. Ha, shekhane ache supper. Otoeb, amra thamte parchi na. Amra obossoye khabo and shura paan korbo aro beshi abong aro beshi!"

Ad-deenu naseehah - Eta dharmer upodesh. Dharmer mane hocche bhol bisay ke sudho kora, manob jati' r bhol ke sathik kora. Ami kotha bolche. Tara amake baddho korchen, amon ekti opodartho khadem, ey chalu grahe' r gota manob jati'r prati dharmer ortho samparke sammadhan korte, jonogan ke sikkha dite satte poth samporke abong karap path samporke, tader ke sikkha dite sarga samuher pothe nijeke prostot kora, abong sabdhan korte jonogan ke upor theke Dujoke' r parbot samuher madhye-barti elaka' r madhyme potan na hote. Ha, je kono boi, je kono pabitra boi bolche sheta. Ami ekjon durbol khadem. Ami sadharon manusher theke. Ami nabi noy. Ami sudhu ekjon sadharon bekti, kintu tara amake baddho korchen kotha bolte; karon tara ey shob sobdo gulo bolte okkhom.

Eta upojukta noy tader sammaner janne, kintu ami Manob Jatir shesh pado-khepe, tai hoyto ami bolche. Jodi tumra bojte paro othoba na, amra hoyto agroshar korbo Satanic utpottir kar-khana hote. Eta onek beshi anando dayak, ekta samman dicche oi-shob nasticder ke Satan er dash samuhakder. Tumra hoyto bolbe eta, amra sabdhan korche, nijeke sahayheen bhabe rakho. Jodi amra sabdhan na kori, opar ekti sabdo ano. Kono pope, kono patriarch, ekjon raabbi hoyto bole sheta ami, pratidin bolche tumader machine' r sammokhe, ami bhol,. Tara bolte pare na: tader niti cheton kokhonoye hote parbe na sukhi sheta (ami) ekjon amader Probho' r sristi r madhyme, karon tara prarthito arup ekti ucchotoro podh sheta amon ki ferestara jigasha korchen tar prati pochate shey sironamay abong tara porjanto prarthito hoyni. Abong eta' r Manob jati dosha-rupe hote ekmatra, utpatti Shaytan' er janne abong anusharigon.

(Mawlana gan korchen)

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Bandhu oey shob bokader, tara sayang sarba pekkha bandhu bhaba ponno Sadanas er. Tara khob raag hocche, kintu ami gan korche seh shob manusher janne, taderke jara raag hote jacche amar ghosonar dara. Tader ke abong, porisheshe, jokhon tader tayag kore hobe matal obosthaye abong ami pochonda kori na tader pori shesh muhurter kando geyan. Eta oder janne bhalo nay.

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Ami choto chilam abong ami sunte pacche,

gan toire kora, guitar er pangtti r sabdo samuha.

Amar gan Beethoven and Mozart moto na

...zart, zart, zart! kono kichu na,

kono kichu hote pari na amar ganer moto,

karon ami gan korche sargeo gan samuha hote

abong ami bolche,

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

(45 minutes Sayyidee) Bandho koro. Fatiha! (Mawlana Shaykh hashchen)

Tawba astaghfirullah, tawba astaghfirullah. Allah, Allah. Ya Rabbee salli... Fatiha.

(Mawlana Shaykh laughs.) Ami obossoy jabo utpottir janne Shaytaner kache.

UA-984942-2