Available in: English   Arabic   Turkish   Dutch   French   Go to media page

Volg de Meerderheid

Sultan al-Awliya

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani

3 January 2010 Lefke, Cyprus

(Sultaan staat op)

Dastoor yaa rijaalAllah, madad. La ilaaha illa-Llah, la ilaaha illa-Llah, la ilaaha illa-Llah, Sayyidina wa Nabiyyuna wa Mawlana Muhammad Rasulullah (s)! Zidhu yaa Rabbee, geef meer zegeningen, prijs en lof aan Uw meest geprezen dienaar en vergeef ons, oh onze Heer, omwillen van zijn eer. We zijn zwakke dienaren, een zwak volk, ummah. U weet het. Vergeef ons onze maadharatana! U Kent onze zwakheden, vergeef ons, oh onze Heer, voor de eer van Sayyidina Mohammed (saw). (Sultaan gaat zitten)

Thumma 's-salaamu `alayk yaa saahib al-imdaad, qutbu 'z-zamaan, Meester van deze wereld, qutbul mutasarrif! We vragen ook nederig om uw kracht, wat u door de Zegel der Profeten (s) geschonken heeft gekregen. We zijn talib, (en) vragen, vragen om iets te kennen.

Welkom aan jullie, alle mensen van oost en west, die vragen om wat geheime realiteiten van de mensheid, voor onszelf. Want we kennen onszelf nog steeds niet. We hebben een identiteit, een naam. Zo'n naam als Sheikh Hisham, Sheikh Baha Sheikh Nabil en ik zie er zijn ook heel wat sheikhs. Zij vragen om iets te weten van wat er gebeurt, want het is nog niet zichtbaar voor ons wat er achter de sluier is. Ze zijn niet in staat te kijken wat er achter die sluier is.

Welkom aan jullie, oh mensen van het volk van Sayyidina Mohammed (saw) (Sultaan staat op). Geen (ander) volk nu, alleen het volk van Sayyidina Mohammad (saw). (Sultaan gaat zitten)

Kijk en probeer iets te leren uit de verborgen schatten van kennis door de verborgen kennisoceanen. Assalaamu 'alaikum, laat salaam jou elke keer kleden, salamat, veiligheidsmantel om je heen. En ook neemt het de zware last van onze fysieke Zijn van jou. Daarom gaf de Zegel der Profeten (s) advies aan zijn volk om assalaamu 'alaikum.te zeggen, assalaamu 'alaikum. (Het) Neemt de zware last weg van de mensen van dit leven en laat het licht zijn voor die mensen, zodat ze geen zwaar wezen zijn. Elke keer als je assalaamu 'alaikum zegt, neemt het de zwaarte van onze fysieke Zijn van je af en tegelijkertijd kleedt het ons met een kleed dat zo licht is dat je het kunt dragen. Maar mensen veranderen deze heilige woorden en gebruiken zoveel (andere) woorden van hun eigen taal om elkaar te begroeten. Het zijn echter alleen geimiteerde woorden die jou niets geven.

Oh mensen, subhaanAllah. Wat zij (toe)zenden, moeten we zeggen. En wij vragen om het te mogen begrijpen. Elk woord wat we spreken heeft een positie, het is of licht of zwaar van identiteit. We spreken de mensheid aan die Allah de Almachtige geschapen heeft en geeft hen een geschenk waar zij elkaar mee kunnen aanspreken. Dat is een groot geschenk van Allah de Almachtige aan de mensheid, de kinderen van Adam (a). Om zoveel woorden te kunnen begrijpen. En ook de identiteit van woorden verschillen. Of het zal een zware last zijn voor een persoon of (het zal) licht zijn voor die persoon. Sommige zijn zwaar, sommige ervan zijn erg licht. Alles wat we spreken (mbt woorden). (...) Als je wilt weten of de woorden een hemels geschenk is aan jou, dan merk je dat doordat je omringd bent met gemak. Ze tillen je omhoog, sommigen van onze woorden zullen zo zwaar zijn, dat komt er op de personaliteit van die persoon een zeer zware positie aan die persoon.

Daarom het is belangrijk voor iedereen te weten wanneer ze spreken. Wanneer ze iets zeggen, moeten ze erover nadenken of dit wat ik nu spreek mij licht maakt om hogere stations te bereiken of nog hogere stations. Sommigen laten de harten van personen vallen in duistere oceanen. Daarom is het advies van de Profeet (saw) is, "Oh mijn volk let op wat jullie zeggen, wat jullie spreken. Wanneer jullie iets willen uitspreken en je gevoel geeft een gevoel van duisternis in je hart, spreek het niet uit." Want dan zul je afdalen, je daalt af, je daalt af en je gaat de duisternis van creatie binnen, je kunt het zwarte holen noemen, sommige woorden dragen je naar zwarte holen. Als zwarte holen je opjagen, en je vangen, is het moeilijk om eruit te kunnen komen.

Daarom zei de Zegel der Profeten (s) zei, "Oh mensen denk niet dat alleen het bewegen van je fysieke Zijn jullie daden zijn. Maar ook zullen je woorden tot je daden behoren. En sommige woorden maken dat je neervalt. En andere woorden maken dat je stijgt." Dat is de reden dat de Zegel der Profeten zei, "Oh mensen, wees alert op wat je spreekt." Want je zegt, "Wat maakt het uit wat we spreken?" En je spreekt, "Hoe komt het dat we ons spreken moeten veranderen?" Nee, elk woord vertegenwoordigd iets en geeft mensen (van) zwaarte of ( van) verlichting. Het is erg belangrijk dat wanneer je spreekt moet je weten wat je zegt, wat jou toespraak brengt aan jou en andere mensen. Sommigen ervan zijn de reden van plezier, sommige woorden die je uitspreekt zijn de reden van duisternis en pech waar je in terecht bent gekomen.

Let op je spraak, dat is de heilige opdracht van de Zegel der Profeten (s). Je moeten weten wat je zegt en wat je doet, al je daden zullen verdeeld zijn in twee soorten. En ook zal dat wat je spreekt je lichter maken om omhoog te stijgen. Te stijgen door je speciale kracht, om naar boven te rijsen. Daarom geven sommige woorden jou spiritualiteit een bepaalde kracht. En via die kracht gaat jouw fysieke Zijn en begrip omhoog, het zal zo licht zijn. En in tegenstelling daarvan zijn er ook woorden die je zwaar maken. Zelfs in het bijzijn van mensen zul je weggestuurd worden, je kunt zeggen, "Die persoon weet niet te spreken, en kwetst ons. Laat hem weggaan." Sommige woorden zorgen ervoor dat er mensen weggestuurd worden van een eerbare station en sommige woorden zullen een reden zijn om mensen te brengen naar een verlichte wereld, verlicht wezen. Zodat wanneer je die uitspreekt, dan zul je naar binnen gehaald worden. Nur, lichten. Lichten is iets dat de meeste mensen niet kennen of over gehoord hebben of over nagedacht hebben.

Mensen spreken zoals ze willen en maken geen verschil tussen zoveel mensen. Als ik dit vertel wat gebeurd er dan met mij? Ja, je lijkt misschien hetzelfde qua uiterlijk (voor anderen), maar je innerlijk Zijn is je ziel. Je spirituele Zijn begrijpt het snel en valt of omlaag of rijst omhoog. Daarom is een mu'min, wanneer Profeet (s) een uitleg geeft over een mu'min (bet. een gelovige), hij zegt dat hij kijkt naar zijn hikmah (bet. wijsheid), zijn kijk breng hem hikmah, wijsheid. En sommigen van hen nemen je van deze belangrijke positie waar je in bent, en nemen je eruit en er is niets meer met je, afgelopen.

Oh mensen, assalaamu 'alaikum nog een keer. Je kunt het eenmaal, tienmaal, honderdmaal meer of minder. Salaam, geeft je zo een kracht en maakt dat je kunt voelen wat naar je toekomt aan spiritualiteit. Daarom zikr. Ja, we weten dat Allah de Almachtige zegt in Heilige Qoran, dat is zikr. Maar alles wat toebehoort aan de realiteit van de Heilige Qoran, valt ook onder zikr. En de reden, de heilige commando aan de mensheid, asta'idhubillaah, de Heer der Hemelen draagt op en zegt, "Fadhkuroonee - Gedenk Mij"

Waar zijn jullie, O Salafi `ulamas? Jullie zeggen dat zikr bid`a is? "Ja, nee sheikh we zeggen niet dat zikr bid`a is, maar we maken bezwaar om in een cirkel te zitten en 'la ilaaha illa-Llaah, la ilaaha illa-Llaah, la ilaaha illa-Llaah, la ilaaha illa-Llaah, la ilaaha illa-Llaah, la ilaaha illa-Llaah, la ilaaha illa-Llaah, la ilaaha illa-Llaah, la ilaaha illa-Llaah te zeggen. En we maken er geen bezwaar tegen. Alleen zeggen wij dat wanneer mensen ' La ilaaha illa-Llah Muhammadun Rasulullah, alaihi salatullaah, (Sultaan staat op) La ilaaha illa-Llah Muhammadun Rasulullah alayhi salaatullah, la ilaaha illa-Llah Muhammadun Nabi'ullaah, alaihi salatullaah, zeggen." (Sultaan gaat zitten)

Waarom maken jullie daar bezwaar tegen en zeggen jullie dat het bid`a is? Is dat tegen shariahtullah? Is het tegen de opdrachten van de Heilige Qoran? Houdt de Heilige Qoran jullie tegen om, "La ilaaha illa-Llah Muhammadun Rasulullah (saw)" te zeggen? (Sultaan staat op). Houd het je tegen? Zo niet, waarom zeggen jullie tegen de mensen van zikr dat het bid`a is? Dat het niet juist is? Wat is er verkeerd tegen het zeggen van la ilaaha illa-Llah Muhammadun Rasulullah, in staande positie? Wat is er aan de hand? Wie van jullie heeft die fatwa gegeven om er bezwaar tegen te maken? Nee, dat is niet aan jullie. Jullie zijn op de verkeerde weg. Jullie zouden het moeten doen bij de Heilige Kaba en jullie zouden het moeten doen bij Madinatu 'l-Munawarrah; om luid te zeggen "la ilaaha illa-Llah Muhammadun Rasulullah (saw)" (Sultaan gaat zitten)

Zoveel mensen lezen boeken en ze denken dat ze er iets van begrijpen, maar ze begrijpen het verkeerd. Zoveel wahabi mensenj komen en houden gelovigen tegen om la ilaaha illa-Llah te zeggen terwijl zij in een moskee zitten en zeggen, "Dat is bid`a!" Wat is bid`a? Wat is bid`a? Af `al mukallafeen, er zijn vijf daden van een mu'min (gelovige) die hij moet kennen:

fard (verplicht), waajib (noodzakelijk maar niet verplicht), sunnah, mustahhab (aanbevolen maar niet verplicht), mubaah (toegestaan), haraam (verboden), mufsid (corrupt), zeven, dat zijn er zeven. Die zijn af `al mukallafeen, zeven. Zij verstaan Arabisch, af `al mukallafeen zijn er zeven.

In welk deel staat er dat als een persoon la ilaaha illa-Llah Muhammadun Rasulullah (saw) zegt, (Sultaan staat op en gaat zitten), zeg je dan dat het haraam is? Je zult dan kafir zijn. Zeggen jullie dat het makru is, dan zullen jullie nog meer makru zijn, meer nog dan datgene waar je over oordeelt. Als jullie zeggen dat het mufsid is, wat komt er aan schade als mensen la ilaaha illa-Llah Muhammadun Rasulullah (saw) zeggen? (Sultaan staat op en gaat zitten) Welke schade? Hoe wegen jullie dat? Dit is de weegschaal van de shariah. Af `al mukallafeen zeggen ze, en we leren en weten. Die kennis komt van jullie naar ons en nu nu ontkennen jullie het. Hoe kan dat? Elk moment of daad of inzet wat van een persoon komt, moet je op een weegschaal zetten. Of het fard is, of het wajib is, of het sunnah is, of het mubah is, of het haraam is, of het mufsid is, of het makruh is! Klopt dat? (Sultaan kijkt naar Sheikh Hisham) U bent een 'alim en ook een sheikh in het Arabisch voor de volk van de Arabieren, Sheikh Hisham effendi. Hij vecht tegen zulke dwaze mensen. In Amerika zeggen zij constant dat zikr bid`a is, waar hebben zij deze fatwa vandaan gehaald?! Uit de Heilige Qoran of uit de heilige hadeeth of van Shaitaan?! Wat is dat voor dwaasheid! Zij zijn getraind om islam te vernietigen!

En Allah de de Almachtige zegt,"Inna nahnu nazzalna 'dh-dhikra wa inna lahu la-haafizhoon - Voorwaar, Wij hebben deze vermaning (de Koran) nedergezonden en voorzeker Wij zullen er de Waker over zijn. (Surah Al-Hidjr 15:9)

Eén naam van de Heilige Koran is zikr. Hoe kun je dit ontkennen en je maakt zoveel problemen voor de gelovigen, voor de dhakireen, zij die de zikr doen? Zeer verkeerd. Oh hadhirukum, ik stel niets voor, maar ik waarschuw jullie dat als jullie standvastig zijn met jullie baatil (bet. valsheid) dat je dan tot aan de volgende muharram waarschijnlijk niet in leven zult zijn. Is dat mogelijk? We leven in `aalam al-imkaan, alles is mogelijk, klopt dat? (Sheikh Hisham zegt, ja!) Zeg niet, "Dat kan niet" nee, het is mogelijk! Als wij verkeerd zijn, dan komt die straf op ons. Maar als jullie verkeerd zijn, zal er ook bestraffing en vervloeking op jullie komen vanuit de hemelen. Het is een zeer belangrijk punt wat ervoor zorgt dat de moslims verdeeld zijn in tenminste twee groepen; de ene groep zijn de ouderwetse moslims, die de zikr doen, zij doen het zoals de Heilige Qoran beschrijft, en de andere groep rennen weg van de Heilige Qoran en Heilige Hadeeth. Zij vluchten.

Wij zeggen het tegen onze imam, Sayyidina awwalin akhirin. Maar vertel wie jullie imam is? Is Mohammed Abdul Wahab jullie imam? Na 1200 jaar maken jullie hem een nieuwe profeet? En denken jullie dat in al die 12 eeuwen de mu'min verkeerd bezig waren? Jullie zeggen dit, beweren dit. Hoe kan dat zo zijn? Het kan niet zo zijn! We accepteren jullie niet.

Zolang jullie in haram shariefain zijn en zulke dingen zeggen tegen ahli sunnah wal jamaá, dan zullen we niet naar de hadj gaan of de Profeet (s) bezoeken. Maar we maken plannen voor Allah de Almachtige en we gaan toch bezoeken. We komen niet naar jullie gezichten kijken of om jullie nonsens toespraken te horen die tegen de ummah zijn van twaalfhonderd jaar. Waren zij allen verkeerd? Alleen Abdul Wahab was op het juiste pad? Bij hoeveel mensen zorgen jullie ervoor dat zij Abdul Wahab volgen? Miljoenen? Drie miljoen, vijf miljoen, vijftig miljoen? Misschien zeggen jullie wel honderd miljoen? Wat denken jullie dan van de ummatil habib, 1.5 een miljard. Volgen zij jullie of volgen zij wat er in heilige boeken van islam staat? En er is één hadeeth die jullie moeten bekijken en jezelf moet beschuldigen. Want de Zegel der Profeten (s) vertelde over zijn ummah dat ze in twee delen zullen worden verdeeld. De sahaba's vroegen (hem (saw)), "Welk deel zullen we moeten volgen?" Duidelijker gezegd, 100 miljoen mensen op één weg en 10 miljoen mensen (op een andere weg) bij een andere groep, Welke moeten we volgen? Dit is de uitleg die de sahaba's van de Profeet (saw) vroegen, "Welke ervan moeten we volgen?" En de Profeet (s) zei, "Oh mijn ummati, alaykum bi 's-sawaadi 'l-aazham- Blijf bij de meerderheid (van moslims)." (Ibn Majah).

Is het een hadeeth? Is dit niet juist? Is dit niet juist? Zeg dat het niet juist is! Jullie zullen, inshaaAllah, niet meer leven aan het eind van dit jaar als jullie zeggen dat deze hadeeth niet juist is. Aqlan wa naqlan, twee manieren om de islam te gebruiken. Aql is wat je accepteert en naql is wat je kunt toegeven. De Qoran spreekt via de Zegel der Profeten (s) de mensen aan en zegt, "Oh mensen, als er iets gebeurd, dan is dat informatie aan de ummah. In de toekomt zal de ummah hoofdzakelijk in twee groepen verdeeld zijn, er zullen ook kleinere groepen zijn, daar spreken we niet over. Maar we spreken over de grote meerderheid, er zal één groter zijn dan de ander. De ander zal een erg kleine groep zijn, maar de eerste zal een grote meerderheid zijn." Als een persoon komt en hij vraagt zich af welke groep te volgen, de Profeet (saw) zei, " `Alaykum bi 's-sawaadi 'l-`adham - Volg hen waar de meerderheid van de ummah is."

Vertel daarom hoeveel wahabi mensen er nu zijn in oost en west? Zeg. Zijn jullie met honderd miljoen, twee honderd miljoen, of driehonderd miljoen? Laten we zeggen dat jullie met vijfhonderd miljoen zijn. Maar degene die de weg van de Profeet (s) volgt zijn één miljard. Jullie zijn met half miljard, maar jullie moeten de één miljard volgen. Als jullie dit niet doen, zullen jullie onder grote verantwoordelijkheid staan voor jezelf en voor die mensen die jullie bedrogen hebben. Het is bedrog. Wat is de waarde van Mohammed Abdul Wahab tegenover de Zegel der Profeten (s)? Wat is het? Wat heeft hij gebracht? Wat bracht hij naar de ummah? Alleen nieuwe zaken om de begraafplaatsen en tombes te vernietigen. Dat was het!

En ik vertel, "Ik ben altijd verbaasd als ze een gebouw op een graf plaatsen, dan is het munkar, dan is het haraam." Ik ben er verbaasd over dat zij alles vernietigen van Jannat ul-Mu`alla (begraafplaats van de metgezellen van de Profeet (saw) in Mekka) en Jannat ul-Baqi`ee (begraafplaats van de metgezellen van de Profeet (saw) in Medina). Waarom laten ze de Profeet (s) onder de tombe? Als het munkar is, waarom laten ze de Profeet (s) dan deze zware last dragen? Ik zeg, "Ga en vernietig het." Waarom vernietigen jullie het niet? Als iemand dat probeert te vernietigen, ja, kom en probeer maar. Je mag zeggen dat het een grote munkar is. Waarom zou dat dan op de Profeet (saw) moeten zijn? Als de Profeet (s)ets verbiedt wat haraam is, waarom laten jullie de Profeet (saw) dan onder een plek wat haraam is?

En zij houden er niet van om te bidden waar er een tombe is, waarom bidden jullie dan in Medinatu munawwara? Kom daar dan niet, kom niet op bezoek en huil niet. Maar Allah (swt) kijkt naar hen en Allah de Almachtige zorgt ervoor dat een zeer zwakke dienaar als ik dit punt bespreekt. Zij laten mij dit punt bespreken. Want alle mensen, an naasu niyaam, allen van hen slapen. Dunya zorgt ervoor dat de mensen slapen. Dunya zorgt ervoor dat zij dat wat halal is, haraam maken en wat haram is, maken zij halaal. Moge Allah ons vergeven.

Oh mensen, oh mensen, wees met ware personen, Allah de Almachtige zegt, "Yaa ayyuha ' lladheena aamanu taqullaaha wa koonoo ma` as-saadiqeen - O gij die gelooft, vreest Allah en weest met de waarachtigen." (Surah At-Taubah 9:119)

Ik vraag nederig aan de salafi 'ulama's, hebben jullie een sadiq persoon gevonden om te kunnen volgen? Geef mij zijn naam alstublieft, dan zal ik hem ook volgen. Zo niet, dan hebben jullie je pad kwijtgeraakt en zullen jullie zondaars zijn. Ja, ik stel deze vraag. Ik stel de vraag niet aan iemand die eeuwen geleden is overleden, nee. Jullie komen altijd naar me toe en maken reclame voor Mohammed Abdul Wahab, hij was in zijn tijd. Wie vertegenwoordigd nu Mohammed Abdul Wahab, zodat ik naar hem toe kan gaan en hem kan zeggen dat als hij op het juiste pad is om ons te accepteren? Waar kun je hem vinden? Denken jullie dat jullie hem kunnen vinden? Als je hem vindt, misschien heb je nooit dergelijke vragen gehoord. Maar er is iemand, de laagste van dat pad, ik stel deze vraag aan ware personen. Maar jullie zeggen, "We zijn op de toppositie." Wie staan er nu aan de toppositie van de sadiqeen? Laat mij hem zien, dan kan ik naar hem toe gaan om hem te vragen of ik verkeerd ben of dat ik juist ben. Laat mij één sadiq persoon zien. Als jullie zeggen dat er geen sadiq personen meer zijn, hoe kan Allah de Almachtige dan opdragen aan Zijn dienaren als het niet meer bestaat? Kunnen we een standbeeld plaatsen en zeggen dit is een sadiq persoon en hem aanbidden, wat is dat voor dwaasheid?

Allah (swt) zal hen de vraag stellen, Zijn Profeet (saw) zal hen de vraag stellen, Sayyidina 'Isa (as) zal hen die vraag stellen, Sayyidina Mahdi (as) zal hen die vraag stellen. "Kom en breng jullie bewijs - qul haatoo burhaanakum", dat dit iemand van sadiqn is uit Mekka, uit Medina, sharafuhumullah, of Riyaad, Najd, van waar is hij? Uit Sham, Libië, Egypte, Maghrib, van waar? Denk je dat de Heer der Hemelen Zijn dienaren opdraagt om idolen te volgen? Als hij niet bestaat, hoe kan Allah de Almachtige dan opdragen, "Yaa ayyuha ' lladheena aamanu taqullaaha wa koonoo ma` as-saadiqeen?'" Waar is saadiqeen, laat mij zien. Ik bouw een zaak tegen jullie en jullie bouwen een zaak tegen mij.

Moge Allah mij vergeven en hen vergeven, en ons een goed begrip geven. Dit is deenullah, niemand kan ermee spelen. Allah de Almachtige zal dat nooit accepteren. Daarom zal Hij iemand zoals haakamun `adil, zenden, om Zijn laatste oordeel tussen ons en Najdiyoon of de volgelingen van Mohammed Abdul Wahab te vellen.

Moge Allah ons vergeven. Voor de eer van meest geëerde in Zijn Goddelijke Aanwezigheid, Sayyidina Mohammad (saw). (Sultaan staat op en gaat zitten)

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, `Azeez Allah

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Mohammad Habeebullaah

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, `Azeez Allah

SubhaanAllah, yaa Rabbee, vergeef ons, laat ons niet op verkeerde paden zijn. Stuur ons Uw belofte, wanneer de Laatste Dagen komen zal er iemand komen om helder te maken aan Uw volgelingen, om hen te laten zien wie er op de juiste weg is en wie er op de verkeerde weg is. Oh onze Heer, vergeef ons.

Dome, dome, dome, dome

Dome, dome, dome, dome

Dome, dome, dome, dome

Dome, dome, dome, dome

Dome, dome, dome, dome

Dome, dome, dome, dome

Dome, dome, dome, dome

Dome, dome, dome, dome

Dome, dome, dome, dome

Dome, dome, dome, dome

Dome, dome, dome, dome

Dome, dome, dome, dome

Allah.

Fatihah.

45? (56.)

O Allah,!Allah vergeef ons.

UA-984942-2