Available in: Turkish   Arabic   French   English   Bengali   Go to media page

Geyan Surjer Jyotishmoy Kironer Onurup

Sultanul Awliya

Mawlana Shaykh Nazim Adil Al-Haqqani

29 September 2009 Lefke, Cyprus

Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa-Llah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa li'Llahi'l hamd!

Samasto prosongshay abong ananta gaurab Tumare jonne, O amader Prabho, amader Sristi Korta. Amra Tumar durbol prani samuho. Anumoti daan koro amader utarana koro Tumar sangkochito anogata banda, abong preyrona koro Tumar ananta asirbadhe, nirdharito koro amader sangkochito anogata banda’r habu esthore. O amader Prabho, khoma koro amader! Amra dicche amader sarba pekka uccho sroddha samuho, abong obhibadan kori Tumar sarba pekkha Priyajon, sarba pekkha Kirtita, shorba pekkha Sammanito pratinidhi, Sayyidina Muhammad (s). Tumi tar nam’er prodata. O amader Prabho, aaro abong aaro, abong aaro obodhi prag-Chirontan onodhi Chirontan. Amra oti sukhi abong amra oti onanto bhabe sukhi abong prashongsitoTumar sarba pekkha Priyajon ekjon’er bhabe jatir adyopanta.

Anugraha koro amader, O amader Srostha, aaro abong aaro mohima obodhi Tumar oshesh Mohima Samuddra Samuho, ek pranto theke onno pranto Tumar Sarga Samuho hobe Sargeo kirtita banda shokol. Alfu 's-salaat alfu 's-salaam tumake, amader sarba pekkha sammanito abong Priyajon Nabijee (s). Amra gorbito habo tumar jatir obodhi, abong amra bolche A`udhu billahi min ash-Shaytani' r-rajeem. Bismillahi 'r-Rahmani 'r-Raheem, brihottoro samman sheta amader Sristi Kortar, Srosthar Aisarik Satta, sheta amader Srostha amaderke joggoter sohit sristhi korechen, nijukkto habo amader sarba pekkha Priyajon ekjon’er jatir jonne. Abong amra vorosha rakhi Unar (s) pobitro pataker odhine hobo acchadito Ehokaale abong Porokaale. Prasno koro, O Jonogon, hobe tader obodhi ek somaye jader tara hobe nirapode assrito sarba pekkha uccho potakar odhine adyopanta Sristi Pranayan! Seta sarba pekkha prashangsito potaka Sarga samuher adyopanta!

O Jonogon! As-salamu `alaykum wa rahmatallahi wa barakatuh! Eta ek matro ekta shang kipto anjuman, prati din amra abedon manjur prapti amader Probitro Prabho’r marfote. Unito lokkho rakchen aye jatir prati ek pranto hote onno prantepranir shesh jibon kaal. Karon ekta shang kipto samayer pore, aey prithibir gantobbo esthaner uposthiti hobe Samutthaner Dinti hote jabe Fhayasalar Din. Abong tar por powche jabe ke nijukto hobe tar Sroshtar dara. Hoyto ba bola ache otate, ” Pyebe Amar Onanto Samudro Samuho Sakhti Samortho Ek Pranto Hote Onno Pranter Obbhentore” abong hocche odrissomaan. Abong kahake tara korechilo ehar parepajibi, hoyto ba tara abhigamana korbe Beheste othoba hoyto gaman korbe Norok samuhe. Abong aey prithibir boite, eta hoye jabe gutano, hoybe kalkabalito.

O Jonogan! Dao ekti samaye prati din, ekti samaye tumar Prabho’r jonne, tumar Sristhi Korta’r jonne, Unar samporke sunte Jini Nijey Sarba Sakhtiman. Seta dibe tumake aaro samman! Joto adhik tumi dite thakbe samaye tumar Sristi Korta’r shange, tumi nischoy paibe tar adhiktoro samman abong prasongsha. Anugroho koriya, O Jonogan! O Jonogan jibanjapon korche aye grohe! Chesta koro ekto samaye dite tumar Bidhatar jonne. Eytai sabhabik. Jodi keo seta tar ache sabhabik buddi bibechona, eta hoy sahaj bujhte ki bola hoache ekhon ekjon durbol banda’r jihobar maddhome.

Ami geyanban kichuye na, kintu Pabittri-koron kauke tara abedon manjur koreche, tara amon ki kichu alowkik preronarboysisthe abedon manjur koreche, karon tara buddhi-bibechonay pori pokko tara kisher jonne hoye che sristi. Jodi ekta manush ocheton kon prayajoner jonne seh sristi hoye che, abong seh astiTer maddhe biddoman, ocheton je tader esthor janowar sokol esthorer nimney. Janowar sokol, amon ki ekti pipra sacheton kisher jonne oor sristi. Kichui hote pare na astiTer maddhe biddoman, abong ocheton kisher jonne hocche tara sristi, abong tara astiTer maddhe biddoman. Ki porichoy manob jatir? Manob jati, seta tara tadupori sarba ucche, sarba pekkha ucchotamo esthore biddoman sristi’r maddhome! Kemon kore tara ocheton? Athoba keno tara praso korche na, kisher jonne amra astiTer maddhe biddoman ? Abong kemon kore amra hoi astiTer maddhe biddoman? Kemon kore amader soochona hoi astiTer maddhe biddoman? Seta, ekta alpo pariman buddhi-bibechonar bisoye, proddoto ekjon, obosshoy eta janbe, othoba obosshoy eta prasno korbe!

Amra abedon manjur prapti ekta buddhi-bibechonar dara, ha! Jodi ekta pipra, eti’r ache buddhi-bibechona tar obosthan anujayee othoba Tar srijan sakhti anujayee, rabbana ma khalaqta hadha baatila. Sarga samuher Prabho bolchen pabitro kitab samuher maddhame, geyan bodh sakhti dharmik bektir buddhi-bibechonar maddhome. Uni sikkha dan korchen taderke abong tara sikkha dan korche jonogan samuho abong bolchen, "Subhanak! Tumi hao seh ekjon, sheta tar prati adhigata asambhob." Such matra hoyto ba, tumi hoyto ba kichu jinish abedon manjur prapti tumar Sristi Kortar theke, abong seh kichu jinish nischoy tumake diyechen buddhi-bibechonar dara, abong tumi bujte parcho mull uddesso, “Ki jonne ami astiTer maddhe biddoman?” Kono kichui buddhi-bibechona betito sristho noy.

Seta ekti gach; koto onek bibhinno gach samuho abong koto onek bibhinno golap samuho, koto onek bibhinno fuhl samuho. Pratteke jante parche kisher jonne tader astitter ontarbhokto. Obosshoy jano. Jodi jante na paro, ekta taal gach kokhono khejur dibe na. Ekti payin gach jodi bujhte na pare ki jonne tar sristi, tar obhigamana hobe taal gacher moto. Jodi ekta nekre bag jante parche na kon uddesser jonne tar sristi, obhigamana hobe biral samuher. Abong biral samuho, jodi na jante pare na kon uddesser jonne tader astitte antarbhokto, abhigamana hobe idur.

Shob kichu nischoy janbe kisher jonne othoba kon uddesser jonne tara astitte antarbhokto. Setai geyan! Abong geyan aey rokom ekti pradan na, seta tumi hoyto powchate paro upokoron jinisher maddhame, na! Geyan hocche onnothay kichu jinish. Oye geyaner maddhame, tumi hoyto ita hoy ekti jyotishmoy surjer kironer moto. Jodi na surjo, prithibita hobe adhere antarbhokto. Surjo asche abong toire korche parishker. Abong geyan abedon manjur hoye che amader Sristhi Kortar maddhome, eta hoye surger moto. Seta’r mane eta ekti noor, aloo, laghukarana, laghukarana! Jokhon laghukarana khulte thake adherer porda, bepar-separ ghot che, sristi-lop chalu.

Tumi kono kichu bujte parcho na, tumi hote jaccho ekjon dristi hin; ekjon andho manush (je kono) onno manusher moto kintu sudhu andho! Kono aloo nay dristi binimoy korte, sandarsan korte, mon bujhar chesta korte.

UA-984942-2