Available in: English   Dutch   French   Go to media page

Het Stellen van vragen wist goed gedrag uit

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani

Lefke, 23 december 2009

(Sultaan gaat staan)

Dasdur, ya Sayyidi. Allahu Akbar, Allahu Akbar,Allahu Akbar, la ilaha illaallaah, Hu Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillaahiel hamd. wa laka ‘l-minna yaa Rabbana ighfir lana maa madaa yaa waasi`ya 'l-karami!

Voor de eer van Uw meest geëerde van voor de eeuwigheid tot in de eeuwigheid, Sayyidina Muhammad (saw) Sayyidi ‘l-’alimien. Alleen aan hem is het geschonken om Sayyidi ‘l-kaunain te zijn. Meest hoge van de gehele creatie, hij alleen. Niemand kan zijn niveau bereiken, hij is de enige in de Goddelijke Aanwezigheid. Anderen hebben hun hemelse niveaus als akhirien. Het is de Wil van Allah dat alle prijs en lof alleen geschonken is aan Sayyidina Muhammad (saw) van voor de eeuwigheid tot in de eeuwigheid. Niemand kan dat begrijpen, alleen de Heer der Gehele Schepping. Hij Schenkt iets aan Zijn meest geliefde Sayyidina Muhammad (saw). Ya Sayyidi, ya Rasullullaah, we schenken ook onze meest hoge groeten, salutering en lof dat van schepselen aan u geschonken mag worden.

(Sultaan gaat zitten).

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah `Azeez Allah

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Kareem Allah, Allah Allah

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Subhaan Allah, Subhaan Allah

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Sultaan Allah, Sultaan Allah, Sultaan Allah.

Oh onze meester, aan wie de controle is geschonken over alles wat er gebeurd op deze planeet. Oh onze Grootmeester, we vragen u om uw steun en uw hulp. Want uw hulp is hemelse hulp. En hemelse hulp is om recht op te kunnen staan op onze voeten staan voor het loven en prijzen voor onze Heer.

Assalaamu ‘alaikum van oost tot west, degene die op deze planeet zijn, die gecreëerd zijn door onze Schepper. Zij zijn geschapen door de Wil van de Heer der Schepping.

Oh mensen, assalaamu ‘alaikum nogmaals, want elke keer als we assalaamu ‘alaikum zeggen, geeft dat eer aan je. Dat is een hemelse saluut aan degene die het willen accepteren. Allah de Almachtige schenkt aan hen meer eer en licht. Gebruik het daarom; zeg assalaamu ‘alaikum. Als jullie het niet zeggen, kunnen jullie niet eens één voet omhoog (rijzen) van de aarde. Je zult op aarde zijn, je zult onder je voeten zijn. Een dag zal je fysieke zijn genomen worden onder deze aarde. Probeer voor dat tijdstip dat jouw heilige wezen geschonken van de Heer der Hemelen, dat je ziel genomen wordt naar de hemelen om de heilige stations te vinden en voor eeuwig gelukkig te zijn.

Oh mensen, assalaamu ‘alaikum. Ik reik tot jou gelukkigheid en eer en licht voor altijd, tot in de eeuwigheid.

Oh mensen, ren achter eeuwigheid. Oh, zo een heerlijk woord, eeuwigheid, eeuwigheid. Azaliyoon, abadiyoon. Niemand weet wat voor de eeuwigheid is en wat eeuwigheid is. Niemand begrijpt ‘eeuwigheid’. Alleen één van de gehele schepping die het begrijpt. De Schepper heeft het niet nodig om te begrijpen, maar namens de Heer der Hemelen is er alleen één die eeuwigheid begrijpt. Zo een verfrissend is het woord ‘eeuwigheid’ voor onze ziel, azaliyoon, abadiyoon, sarmadiyoon.

Oh mensen, vraag niet om iets dat je niet zult begrijpen. Mensen bereiken nog steeds niet het niveau van begrip, zoals de betekenis van ‘eeuwigheid’.

Oh mensen, probeer te leren. Je kunt het niet zelf leren, als je niet onderwezen wordt. Zelfs diegene die een teken geschonken heeft gekregen van eeuwigheid, begrijpt het niet uit zichzelf: de Heer der Eeuwigheid moet onderwijzen.

Oh mensen, probeer te begrijpen. Stel geen vragen, vragen zijn niet van jullie niveau. Denk je dat de Zegel der Profeten (s) elke keer om iets vroeg aan aartsengel Gabriel (as)? Nee. Want hij is op het top niveau van adab, goede manieren. Personen met goede manieren vragen nooit om iets. Ze vragen niet. Want wat is onze capaciteit? Alleen onze Heer, Hij weet het. Maar wie is degene die de Heer der Hemelen vertegenwoordigd? Een vertegenwoordiger is iets, en Degene die het schenkt om Zijn vertegenwoordiger te zijn, die oceaan kan niemand benaderen.

Mensen proberen om zoveel vragen te stellen. Het is niet goed om vragen te stellen. Alladhee qussima laka haasin ladayk, “Wat aan jou is geschonken door jouw Heer, van jouw Schepper, bereikt jou.” Waarom vraag je om iets? Waar vraag je om? Je hebt alles geleerd en bleef achter als iemand die vragen stelt? Waarom vraag je niets over het dienaarschap? Maar mensen zijn nu zo trots, zij denken dat ze alles weten en dat ze alles kunnen begrijpen. Nooit, nooit. Geen rechten voor een dienaar om iets te vragen wat niet voor hem of haar is. Je kunt het niet vragen. Als een persoon is uitgenodigd om in de aanwezigheid van een sultaan te zijn, denk je dat die persoon iets kan vragen aan de sultaan? (Sheikh Hisham zegt ,’No Sayyidi’). De majestuesheid voorkomt dat aan de sultaan gevraagd wordt, zelfs om ook maar een woord meer te zeggen dan toegestaan is. Maar nu hebben mensen geen adab. Ze vragen, “Waar is dit voor? Waar is dat voor?” Geeft dat jou enig belang? Waarom stel je vragen? Maar we moeten alles leren. Als alle vragen gesteld zijn over jezelf, dan kom je om wat vragen te stellen.

Geen rechten voor de mensheid, geen rechten voor de kinderen van Adam om wat dan ook te vragen, behalve wat betreft het dienaarschap. Maar mensen kennen geen adab nu. Ze vragen “Wat is dit? Wat is dat?” Die persoon zal vertegenwoordiger zijn van Shaitaan, want eerste steller van vragen was Shaitaan. Shaitaan heeft geen adab en vroeg zijn Schepper “Waarom draagt u mij op om sajda te doen?” Is dat adab voor dienaarschap? Hij leerde alles, maar begreep niets van de Evangelie, Oude Testament, Nieuw Testament, psalmen, en de Heilige Koran. “Waarom draagt U mij op om voor Adam te buigen?” Thuuu (spuug) Shaitaan, ga weg! Maar een machtige stoot van de Heer der Hemelen kwam op diegene neer en stuurde hem weg. “Jij vraagt aan Mij, waarom?’ Hoe kun je vragen, ‘waarom’? Wie heeft je die autoriteit gegeven om je Schepper te vragen ‘waarom’?” Nu (hebben) alle mensen slechte manieren. Ze vragen “Waarom heeft Hij ons dit opgedragen, waarom dit toegestaan, dat niet voorkomen, dat niet toegestaan, dit niet voorkomen?” Wie ben je?

Ik heb een spiegel hier, want iedereen komt naar mij en zegt, “Oh Sheikh, let goed op uzelf.” Ik denk bij mezelf, ‘Ik moet tenminste een spiegel kopen omdat mensen zeggen dat je op jezelf moet letten. Tien keer of meer kom en kijk ik. (Gelach). Beter? (Sultaan pakt zijn snor omhoog) Misschien zo beter? Sommigen zeggen, zet honing om uw snor omhoog te halen dan zult u als Wilhelm zijn. (Gelach) Niemand kijkt in de spiegel van realiteit, spiegel van waarheid, spiegel van eer, majestueuze spiegel. Ze stellen zoveel vragen. Vraag niet, luister naar de heilige commando van de Heer der Hemelen, van jullie Schepper. Wie is Shaitaan om van zijn Schepper te vragen, “Waarom laat U me sajda doen en buigen voor Adam?”

Wie ben jij? Zijn dat goede manieren? Nu vraagt iedereen, inclusief christenen, moslims, joden, allen vragen. Niemand komt naar mij en vraagt, “Oh dienaar van onze Heer, wat denkt u ervan dat iemand een toespraak houdt?” Nooit begrepen en zeggende “Wat is uw antwoord? Ik zeg, “Het is zo simpel.” Alles waar iemand om vraagt, is nonsens. Waarom vragen jullie dit? Waarom vraag je niet alleen over het dienaarschap, of hoe een persoon in de Majestueuze Aanwezigheid kan komen? Hij vraagt, “Oh onze koning, waarom plaatst u dat daar? Waarom plaatst u het niet lager? Waarom niet een beetje daar?” Wat moet er gedaan worden voor die persoon? Hij zegt niet “Uwe Majesteit,” mensen die de protocol bewaken pakken hem beet en bij zijn nek wordt hij weggenomen en weggestuurd. Eerste adab wat de mens moet leren is goede manieren te hebben tegenover zijn Schepper.

Meer dan dit is niet voor hem of voor haar om te vragen. “Waarom voorkomt islam dat vrouwen hun gezicht laten zien?” En ik zeg, waarom vraag je het aan mij? Vraag het aan Wie het jou heeft opgedragen. Ik ben niet degene om daar een antwoord op te geven. Vraag het aan Wie het vrouwen heeft opgedragen om zichzelf te beschermen tegen de mensheid. Vraag Hem en neem het antwoord. Denk je dat je alles kunt begrijpen? Nooit. Spreek niet en vraag niet! We zijn alleen dienaren. Wat we opgedragen hebben gekregen, moeten we proberen te doen. Niets anders. Als je tegen hemelse opdrachten ingaat, zul je gestraft worden. Jullie kunnen alleen vragen over het dienaarschap en wie een dienaar is.

De Zegel der Profeten (saw) staat op het toppunt van dienaarschap, want de Heer der Hemelen zegt, “Ik ben alleen één Heer en diegene, Sayyidina Muhammad (saw), (Sultaan staat op) is Mijn vertegenwoordiger.” Allah zegt, “Je moet hem vragen, niet Mij. Ik heb hem geleerd wat dienaarschap is, en als je het niet van hem leert, zal ik je wegsturen.” (Sultaan gaat zitten) Maar in onze dagen zijn mensen trots met zulke instrumenten. Ze kijken naar zichzelf en vinden zichzelf belangrijk. “Ik ben belangrijk en jij bent niet belangrijk, je bent niets.” Je kunt niet belangrijk zijn in de Goddelijke Aanwezigheid, totdat de Heer der Hemelen diegene bekleedt heeft met Zijn dienaarschap. Wie dienaar is van hun Heer, wie dienaar is voor de schepping, zij zullen belangrijk zijn. Anderen zijn niets, geen waarde, vuilnis. Neem het weg.

Als je vraagt om eer in de Goddelijke Aanwezigheid, dan moet je Zijn dienaarschap behouden. En het dienaarschap kan alleen onderwezen worden door een profeet die toebehoort aan de hemelen. Zij zijn onderwezen door de hemelen om mensen toe te spreken en zo hebben die mensen het geleerd. Als je begint met het vragen, “Waarom dit, waarom dat?” dan sta je niet op het niveau van dienaarschap. En er zijn geen rechten voor iemand nu om te beweren, "Ik ben iets.” Duitser? Nee. Engelsman? Nee. Turks? Nee. Arabisch? Nee. Frans? Nee. Duitsers zullen boos zijn op mij, Duisters zeggen ‘we moeten dat zijn’. Nee.

Allah de Almachtige heeft je alleen geschapen en je geschonken om Zijn afgevaardigde, Zijn vertegenwoordiger te zijn. Eerst moet je vertegenwoordiger van jezelf zijn. Niet voor andere mensen.

Want jij, je hebt een hemelse wezen dichtbij je wat aan de Hemelen toebehoort, jouw ziel. En tegelijkertijd een fysieke Zijn, die behoort toe aan de aarde conditie, wat van de aarde komt. Je ziel behoort toe aan de hemelse positie. Het niveau van je fysieke Zijn behoort aan de aarde toe en zal in duisternis zijn. Je moet diegenen die dicht bij duisternis zijn onderwijzen. “Oh mijn ego, de Heer der Hemelen heeft je verlicht. Kom uit de duisternis naar verlichte niveaus van hemelen.” Dat is de missie van de profeten, om mensen te roepen, “Kom eruit, laat je ego en ga samen met je hemelse Zijn, op naar de verlichte werelden. Als je het niet accepteert, zul je in een zak gestopt worden die stevig dichtgeknoopt zit en gegooid zal worden in een zwart gat. Afgelopen.

Daarom zullen zij vragen op de Dag des Oordeels, “Oh onze Heer, nu kijken we en begrijpen we het. Laat ons weer terug gaan naar dunya en om ons best te doen voor U.” Maar een Goddelijke toespraak komt en zegt, “Al zou Ik je honderd keer terugsturen, dan zul je weer achter duisternis rennen. Daarom is één keer genoeg. Neem je gewicht met je mee en ga het zwarte gat in voor altijd, afgelopen. Ik vraag van Mijn dienaren die naar vragen licht, die naar de verlichte werelden vragen. Ik schenk het hen, want zij begrijpen het. Ze gebruikten hun verstand op dit punt. Ik Schenk het hen. Met jou is het afgelopen. Geen kans om terug te komen.”

Oh mensen, probeer iets van je leven te begrijpen. Wees niet als een Shaitaan die vraagt, “Waarom, waarom, waarom?” Als het antwoord zou komen op de vraag van Shaitaan, ‘Waarom moest hij buigen voor Adam’, dan zou die ziekte nooit eindigen. Eindeloos. Dan komt er nog een ‘waarom’ en nog een ‘waarom’. Daarom in onze tariqah, het meest hoge tariqatu ‘n-naqshbandiyaati ‘l-aliyyah, “de meest onderscheidde Naqshbandi Sufi Order”, laat mensen hun toekomst zien hier en in het hiernamaals. Daarom is dit zeer belangrijk, en de eerste voorwaarde is dat Naqshibandi sheikh mensen onderwijst en opdraagt aan die mensen die vragen, “Ik wil graag Naqshbandi’s zijn”. Als je werkelijk vraagt om een volgeling zijn, moet je als eerste je "waarom" verlaten. Je kunt niet vragen waarom en je kunt geen ‘nee’ zeggen.

Welke opdracht ook komt, je kunt niet zeggen “Nee, dat zal ik niet doen.” En zoveel dingen de je ziet gebeuren van oost tot west maar je kunt niet vragen, “Waarom gebeurde dit en waarom gebeurde dat?” Dit is het meest belangrijke in alle religies, en vooral van de meest onderscheidde religie, islam.

Islam bereidt mensen voor op de Goddelijke Aanwezigheid van hun Heer. Daarom onderwijst het als je in de aanwezigheid bent van een sultaan, dat protocol aan te houden en niets te vragen: behoed je tong (zwijg)! Wat de sultan ook zegt, je antwoordt, “Ja mijn sultan, zoals u wenst.” Als je zo bent bij een sultan, iemand die zoals jij is, wat dacht je dan over onze Heer, onze Schepper? Vraag je, “Waarom dit, waarom dat?” Dus nu staat de mensheid in de 21e eeuw op het nulpunt. Zij begrijpen niets van aanbidding. Zij begrijpen niets van het dienaarschap, of wat werkelijke goede manieren zijn in de Goddelijke Aanwezigheid. De Naqshbandi leer is er niet om te onderwijzen hoe met elkaar te vechten. Nee, het onderwijst de beste weg zodat je leert om de beste te zijn op de Dag der Wederopstandig. Moge Allah (swt) ons vergeven.

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Allah zegt wees blij, daarom maak ik jullie blij.

(Sultan klapt in zijn handen)

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Moge Allah (swt) ons vergeven en ons leiden via Zijn geliefden, meest onderscheiden van Zijn dienaren, om ons iets te onderwijzen en om te zijn zoals Hij het Wilt.

Fatihah

(Sultaan is erg blij met Shaikh Hisham) Welkom aan jullie van oost tot west. Hisham Effendi is een zeer serieus persoon. Hij lacht nooit (Sheikh Hisham zegt, “Behalve hier.”), omdat ik ook zo een serieuze ben. Daarom laat hij mij een beetje lachen. (een beetje zegt Sheikh Hisham). Als ik lach dan kan de hele wereld misschien ook lachen. En als ik lach en rabbee wa annahu huwa adhaka wa abka, “En dat Hij het is, Die doet lachen en wenen.” (Surah A-Nadjm 53:43), dan doen alle naties ‘ha ha ha’, ze moeten lachten. Als ze nu niet lachen, zullen zij in hun leven nooit meer lachen.

Vijftig?

(50 minuten)

Ze sluiten als de roohaniya van mensen zegt, “genoeg”.

Dollar is beter dan de riyaal, en de euro is beter dan dollar, en de sterling is beter dan euro, en goud is beter dan de sterling.

UA-984942-2