Available in: Turkish   Italian   Bengali   Arabic   Go to media page

Dharmio Boi Samuha Theke Anusasaner Baisistya

Sultanul Awliya

Mawlana Shaykh Nazim Adil Al-Haqqani

4 October 2009 Lefke, Cyprus

(Mawlana Shaykh daralen)

Fatiha. Allahu akbar kabeera, wal hamdulillahi katheera. Allahu akbar, wal lillahi 'l-Hamd! Alfu 's-salaat, alfu 's-salaam, ogonito prosanagsha abong ogonito gaurab otohpor Tumar otanto priya ekjon! Pranayan kore tar adhipatta adi Ontaheen hote chirontan porjanto. Tume hoccho Srirti Karta; she sarba pekka sammanito abong gaurobannito banda! Amra bolche la ilaha ill-llah, Muhammadan Rasulullah! Amra eto garbito bolte la ilaha ill-Llah, Muhammadan Rasulullah!

A`udhu billahi min ash-Shaytan i`r-rajeem. Bismi`lLahi `r-Rahmani `r-Raheem.

Amra dorracchi dharmio der prati jara sargeo khamota-shil saktir posake sajjito, ekta sangrakkhaner janne sarba pekkha bhoyanak sutrur theke sarba pekkha sammanito prani’ r kache, Sarger Mohan Prabho’ er pratinidhi. Abong amra bolche A`udhu billahi min ash-Shaytan i`r-rajeem. Abong amra jigasha korche amaderke Bismi`lLahi `r-Rahmani `r-Raheem, sargeo talowar shaytaner mathagulo katte abong achara oi-shob kowke tara anusharan korche shey shaytan ke abong dicche oshanti manob jatike, abong lorayi korche Haqq er birudhye. Amra jacche oder sultanate ke dhangso korte; sheta hocche amar ekmatra obhijan! Ami kichoyi na, kintu kebol matra dicchi amar satarko bani, khob biniter sohit, khob durbol satarko kari tumader kache, O jonagan!

(Mawlana Shaykh boshen)

O jonagan. As-salamu `alaykum wa Rahmatullahi wa Barakatuh. Ami bolche tumader gota jatike, gota udbhabok Manob jatir shironamar odhine. " Shuno, manojage shuno abong manno koro." Sheta hocche sarmormo sargeo bani samuha. Shuno gota sarmorma samasto dharmio boi samuhe tumader janne…..

Sarmarmo te… Shuno, monojoge shuno, abong manno koro. Shob dharmiyo boi gulo’ r sarmorma tumader janne, O manob jati. Tumra sammanito hoecho anugata sammelon’er hote Sarger Prabho’ r kache. Sheta hocche ekta sarmarmo samasto boktitar probol rup othoba bastab upodesh samuher khamota ashche sheta’ r madhyeme sudhao matra sheta…… anugata der madhye ekjon abong parakale chirodin, hao ekjon anugata banda. Jodi tumra pachanda koro, O manob jati, hobe kushi ehakale abong parakale, abong Ehokal upobhog korte.

Sristi Karta kokhono pachanda koren na tukra durrao dunya abong shaytan er pichu, abong bhule dao Unake. Brihottomo gunah jokhon Sarger Prabho raag Koren Unar bandader sange – bhule jete Uanke, Sarba Shaktimaan. Uni hocchen Sarba Shaktiman Allah. Kemon kore bhule jete pari amra Unake? O jonagan, ki hobe sheta? Ki dhoraner bokami sheta? Ki dhoraner kheyal-hin sheta? Ki hobe sheye matlamite? Kisher janne? Ki hobe tumader… jameen? Ke dicche tumader jameen agami kaaler janne? Othoba ke bolche sheta jokhan tumra teyag kore jaccho tumader mumursha abong teyag kore jaccho tumader mrito deho sekane, tumader bachate jacche.

Tumra ki chinta koro sheta jokhan ekta mrito deho rakha hobe tumader samne manusher othoba jama’ at, samne table’er upore, abong imam bolchen amra prarthana korche ey’ bandar janne O jonagan – prarthana koro ey’ nirdisto ekjon, seh’ nirdisto ekjon.

Ekta choto chele bolche tar baba’r kache , O baba, imam bolchen prarthona korte ey’ duro barti bektir janne je tar nam chilo Sabir, othoba Sakir, othoba Hamid – I dekte pacchi na unake ekhane. Amra bolche je … tar mrito deho sehkane, kintu tar bastab astitto, bastab ostitto Sabir er noy, Mr. Sakir er, Mr.Young, Mr. Johannes, kothaye she?

“O amar putra santan, prathame amra prarthoana korbo ey mrito deher janne.”

“Ami bujte parche eta tar mrito deho. Kothaye tar jibanto deho?”

“Imam prarthana sampurna korte jacchen tar janne, opekka koro tumar prasno samuha tar parobarti samaye porjanto.”

Allahu Akbar (anukaran korchen janaza prarthona ke, Salaams… samapti)

“Jabab din amake o amar baba.”

“Ekhon samaye hoyni, amra obosshye (dafon korbo?) tar mrito deho.”

“Mrito deho— Ami mrito deho’ r prati akarsito noi. Ami akarsito hotam jodi tar chilo ekjan bastab biddoman othoba tar chilo bastab ostitto othoba nah – ami jigasha korche ey’ekjon.”

“O amar putra santan, tumi hoyto eta sikkha graham korbe bisso biddyalaya’r madhyeme, jokhon tumi prarombo korbe sikkha graham.”

“O amar baba, bisso bidyyala te tara bolchen je ekhane sekane kebol matra shu-espasto geyan, na jekono moha sunner janne biddaman … (pabitra boi samuha? Dharmo-biswas?)”

“Ki? Keno bolche eta?”

“Karon tara bolche nobojoban praptader, biswas koro na… (biswas koro?) geyane sakti shetar amra sikkha dicche tumader.”

“Phoo o shob manusher upor abong amon ki tader geyan abhigota ke! Tara pabitra boi ke grahan niche na je tara hocche geyan sharboraher foara, bastabikota. Tara bolche amra basobash korche arokom samayer madhye “ shu nirdisto bodhgamma geyan.” Kono upadan tumra diccho jobab amader nijeder ke, sheta tumra bolcho shu nirdisto bodhgamma geyan

“O amar baba, tumi onek ragannito?”

“Ha ami ragannito karon tara mitthabadi. Bolche tara likhche boi samuha abong sikkha dicche, chinta korche tader geyan hocche dharmio boi samuher samatulla, kintu tara mitthabadi, tara Shaytan, tara Diabolo, grahan korche na bastab geyan ke pathano hoeche Sarger thake prithibite. Ami jigasha korche oyshob kheyalheen derke jara dabi korche amra Ph.D., amra daktar sokol, amra sejanne to … abong se janne … sikkhitor dol. Amra graham korche na geyan chara ki amra likhchi abong ki amra sikkha dicchi.

Abong ami jigasha korche – ki likhito ache eshob boi samuher marfot je eshober upore tumaderr name likha ache. Eksoto choddo (114) pristha samuha, ki likhito? (Arbi) Seh bolchilo ami obossoye dekbo shekhane ---- na, dekho na,. Tumra likhcho tumader nam tar upore ache. Tumader geyan ache boi er bhitor, sejanne bolo amake. Eksoto choddo prishthaye ki likha ache – kon upadaner theke tumra bolcho eta jotoi ekta praman. Ami tumake jigasha korche. Tumra bolcho tara “shu nirdisto bodhgamma geyan” sikkhok. Ha, bolchile amake.

Ke sriste koreche amader prithib? Omader graha? Qurrah te, prithibir cha’ach. Ke sristi koreche etar qalib — akoran. Tumi Qbolte paro eta, tumi dite paro ekta jobab. … ekta football er moto… jodi na grahan korche dharmio boi samuha, dau amake ekta jobab. Ki hoy… kemon kore eta golakar … deya hoeche ekta akar ekta orange’r moto? Othoba ekta football er moto? Tumra amake bolte par? (Arbi) abong seh hote jacche … şaşırır— chamatkrito.

“Kemon kore tumra bolcho je, dharmio boi samuha geyan dibe, tumra grahan korcho na, grahan korcho sudhu matra “shu nirdisto bodhgamma geyan.” Bolo kothaye tumader sikkha, kothaye tumader geyan poucheche ey grahar sammandhye je amra boshobash korche tar antarbhokte. ” Pratham purush manush, kotha theke ashche, pore niche purba othoba paschim theke, samudra samuher theke upohar sokol abirbhuto, othoba batash theke – bolo amake. Karon ami udhgrib bujhte manushatta sammandhye, manob jatir sriste. Karon ami udgrib bujhte manusahatta sammandhye. Baddho koro amar ridayke anutriptir antargami hote.

Kintu tara sejanne sayangkrito garbito. Tara bolche “Na pabitro boi’ er bakka samuha sikkha deya jete pare chatrader. Amra sudhu matra sikkha dicchi bastab geyanaboli, amra eta dicchi tader ke. Geyan ki amra chinta korche abong amra upolobdhi korchi, ki amra likchi – sheta hocche amader geyan.

UA-984942-2