A Cursed Person is Someone Who Does Not Say: Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Mawlana Shaykh Nazim Adil Sultanul Awliya   ·   Sohba/Discourse   ·   Lefke   ·   Thursday, Mar 07, 2013Shahi Mardan


UA-984942-2