Available in: English   Arabic   Dutch   Go to media page

Betaal met je ego en leer

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani,

13 December 2009, Lefke Cyprus

(Sultaan staat op)

Allah Allah Allah Allah Allah Allah Azeez Allah,

Allah Allah Allah Allah Allah Allah Kareem Allah

Allah Allah Allah Allah Allah Allah Subhaan Allah

Allah Allah Allah Allah Allah Allah Sultaan Allah

La ilaha illa-Llah, la ilaha illa-Llah, la ilaaha-Llah Muhammad Rasulullah, `alayhi salaatullah `alayhi salaamullah

La ilaha illa-Llah, la ilaha illa-Llah, la ilaaha illa-Llah, Muhammad habeebullah `alayhi salaatullah `alayhi salaamullah

Oh onze Heer, vergeef ons en zegen Uw zwakke dienaren. En we zeggen, duizenden lof en duizenden eer en glorie aan Uw meest geëerde dienaar Sayyidina Muhammad (saw). Voor zijn eer, vergeef ons, oh onze Heer. Sta op, oh mensen, geef uw hoogste respect en glorie en lof aan de Heer der Hemelen, voor de Heer van de gehele schepping van voor de eeuwigheid tot in de eeuwigheid (Sultaan zit weer).

Destur ya RijaalAllah madad. Oh awliyaa, oh heiligen, dat u een eer heeft in hemelse nabijheid van de Zegel der Profeten (s). En we vragen van onze meester, dat hij qutb is van deze planeet; en één blik is naar de hemelse aanwezigheid en de andere blik is voor hun missies of voor hun belangrijkheden. Wanner de qutb kijkt naar deze planeet, zijn blik voor alles erop zal hem nooit zich nooit laten bezighouden met iets anders dan om in de hemelse nabijheid te zijn van de Heer de Hemelen. "La yashghilhu shaani shaanun an shaan - een zaak weerhoudt Hem niet om een andere zaak te verrichten"; Eén zaak houdt hem niet af om een andere bij te wonen, ze zijn in perfectie via hun schepping. Hun spiritualiteit of spirituele Zijn kan hun positie niet verlaten in de hemelse nabijheid van de Heer der Hemelen. En op hetzelfde moment gebruiken ze een ander positie, welke voor het regelen van alles op deze planeet is. Alles moet onder hun controle staan. Dat is hun eer. Hun harten verlaten nooit de hemelse nabijheid van de Heer der Hemelen.

Daarom zegt de Heer der Hemelen "qalbu 'l-mumin 'arshullah - het hart van de gelovige is de Troon van God." Hun hemelse Zijn, qalb, is niet een stuk vlees. Dit is alleen om onze lichamen te laten werk voor wat nodig is om alles te controleren. Daarom als het hart een beetje verstoord raakt, is het gehele lichaam verstoord. Daarom dit stuk vlees, wat alles controleert voor de fysieke Zijn van de mensheid, staat onder zijn controle. Stuurt. Zonder dat iemand het regelt, denk je dat ons bloed weet waar het heen gaat of waar het voor bedoeld is? Een deel van ons bloed stroomt naar onze hoofden, dat is anders dan het bloed dat naar onze ogen stroomt. En de kracht dat ons hart gebruikt om alles te sturen naar zijn ware positie. Alles is voorbereid en niets kan verkeerd zijn, het moet 100% in perfectie zijn. Wie zit in je hart en bestuurt jou? Eén heilige. De Heer der Hemelen geeft die autoriteit aan degene die de mens controleert op deze planeet. En op hetzelfde moment zijn er andere heiligen onder zijn commando, onder de commando van de qutb (pool). Er zijn anderen die tot diegene behoren, om voor iedere schepsel op aarde te zorgen. Er kan niet één verkeerde daad zijn, één verkeerde beweging, een verkeerde die erop zit. Alles moet in zijn perfecte positie zijn. Als die perfectie verloren gaat, dan wordt de mens ziek, of er is geen controle meer over zijn fysieke Zijn en diegene overlijd. Die kracht van die persoon wordt omhoog gehaald; die persoon is hier dan geëindigd en gaat.

Daarom is Allah de Almachtige Subhaan. Alles is in de hoogste positie en hoogst perfectie in iedere schepsel. Alles moet onder een krachtstation staan. Kijk naar één atoom. Denk je dat de atoom uit zichzelf beweegt? En dat de schepping ervan op zichzelf staat. Of is het een geschenk van buitenaf? Of bereiden ze zichzelf voor om een waterstofatoom of zuurstof atoom of ijzeratoom te zijn. Ze zeggen dat er 104 of 105 soorten atomen zijn. Denk je dat er niet meer kunnen zijn of minder? Kunnen het er niet meer dan tegenovergestelden zijn. Het kan zijn dat een atoom een tegenovergestelde richting heeft. Twee richtingen, omhoog of omlaag. Uit zichzelf? En onze wetenschappers of chemici of fysici, ze kennen alleen het Mendeljev systeem. Staat de Heer der Hemelen onder de controle van wat Mendeljev zegt? Mendeljev zegt dat er 99 elementen moeten zijn. In werkelijkheid zijn het er 99, maar ze proberen er meer van te maken. Ze kunnen het niet doen. Geen toestemming voor hen. Daarom proberen ze er nog één te maken, en dat zal een kunstmatige atoom zijn. Een kunstmatige atoom is een geïmiteerde Zijn in het bestaan. Dat kan je niet doen. Daarom halen ze de redenen weg van het element zijn, soms als kracht ervan weggenomen wordt, verdwijnt het. En de Kracht of Qudrah van Allah de Almachtige; Zijn Macht kan niet in limieten zijn. Dat is wat er geschonken is aan de mens om erin te rennen als een cirkel, "Je kunt erin zitten." Geniet ervan. Allah de Almachtige kan deze hele wereld in een diameter van een atoom stoppen, en kan tegen alle mensen zeggen "Jullie kunnen hier doen wat jullie willen." En deze grootsheid waar we naar kijken en zien, kan binnen de grenzen van een atoom zijn. Hij is Allah!

Oh onze luisteraars, gebruik jullie verstand. Denk erover na. Om na te denken over de creatie, Profeet (saw) zegt, "Taffakkaru sa'atin khayrun min 'ibaadati saba'eena sanah - Om na te denken over de oneindige limieten van de schepping voor zelfs één uur is beter voor je dan 70 jaar aanbidding." Want je kunt 70 jaar lang achteloos bidden zonder ook maar iets te begrijpen van wat de Heer der Hemelen zegt. SubhaanAllah, glorie aan Allah. Oh onze salafi 'ulama, wat denk je als Allah de Almachtige zegt, "wa ma khalaqtu 'l-jinna wa 'l-insa illa li y'abudoon- En ik heb de djinn en de mensen slechts geschapen om Mij te aanbidden." (Surah Dhaariyat 51: 56). Geef betekenissen van illa li y'abudun, li y'arifoon, nihaayatu 'indahu li ya'rafoonee! Ik schenk hen zo een kracht, met die Kracht kunnen ze Mijn eigen Kennis van mijn Zijn bereiken, m'arifah. Zijn, m'arifatullah: wa maa khalaqtu 'l-jinna wa 'l-insa illa li y'abudoon. Dat is heel belangrijk, één van de meest belangrijke kracht-oceanen voor de schepping voor de mensheid. In het bijzonder voor de mensheid: wa maa khalaqtu 'l-jinn wa'l-ins. Waarom de jinn als eerste en de mens als tweede? Ik vraag het hen! Om iets tegen me te zeggen, maar ze kunnen niets zeggen.

Daarom gebruiken we de heilige woorden van Allah (swt), als je het niet weet "f'as'al bihi khabeera- Vraag dus iemand die meer over Hem weet (Surah Furqaan 25:59). Niets kan ongekend zijn op het niveau van dienaarschap. Gesloten voor dienaren. Je kent alleen het niveau van dienaarschap dat nodig is voor jezelf, door je Heer te prijzen. Alle kennis dat geschonken is via heilige boeken aan profeten en van profeten aan de gewone mens, waarvoor? Om onderscheid te maken, li y'arifoon. Dat niveau voor gehele schepping; het niveau 'uqool,dat betekent degene die een begrip geschonken hebben gekregen via hun verstand en mentaliteit. De samenvatting van alle boodschappers of profeetschappen gaan over twee punten: Eén, het niveau van dienaren. Ze hebben kennis geschonken gekregen via wezens van de hemelen, zij zijn profeten. Zij onderwezen hen over het bestaan van hun, over hun schepping, over hun missies. Dat is onderwijs op één niveau, ze leren er alleen over. Ze moeten dit kennen. Boven dit niveau (omhoog), dat is alleen voor Allah (swt), waar niemand over weet. Ze zijn niet verantwoordelijk voor die kennis. We leren alleen via de profeten. Hun profetie onderwijst mensen over zichzelf, over hun wezens, over hun missies, over hun doelen en over wat ze zullen doen, waarvoor ze geschapen zijn. Dat niveau en niet erboven.

Li y'arifoon, betekent, Ik heb de mens en djinns alleen geschapen voor het begrijpen van hun Schepper; dat er een Schepper is die ons geschapen Heeft en dat Hij altijd van voor de eeuwigheid tot in de eeuwigheid is. Hij is de Ongekende. Wat wij weten is alleen om Hem te prijzen. We moeten weten dat er een Sultaan is, maar de identiteit van Sultaan is onmogelijk voor ons om te kennen. Wij moeten alleen leren dat er een Heer is en we onze eindeloze lof aan Hem moeten geven. Hoe kunnen we dat doen? Dat is het niveau van onderwijs: f'as'al bihi khabeera. De gewone mens staat op dat niveau. Ze weten niets, daarom stuurt de Heer der Hemelen ons speciale of geselecteerden die gekleed zijn in zo een kracht waarvan niemand in staat is om dichterbij te komen om het te begrijpen.

Wat zeggen de salafi 'ulama's? Wat denk je dat de heilige woorden die Allah de Almachtige Zegt, betekent? W'attaqullaha wa yu'allimukumullah- Vreest Allah. Allah schenkt u kennis. (Surah al-Baqarah 2:282). Wat betekent het? Denk je dat kennis alleen via het geschrift van een boek staat? Nee, dat boek onderwijst jou niet. Maar de docent,een gespecialiseerde, gekozene, want zij behouden het (de kennis) zoveel als ze kunnen dragen, om hun laatste glorie aan Hem voor te dragen. Dan zal hen van hemelsen zo een kennis geschonken worden wat de gewone mensen niet kunnen bereiken. Daarom zijn 'ulama geleerd; ze leren niet uit boeken, maar van hun docent. De Heer der Hemelen Zegt, w'attaqullaha wa 'allimukumullah. En "Ar-Rahmaan 'allama 'l-quraan- De Barmhartige. Heeft de Koran onderwezen. (Surah Ar-Rahmaan 55:1,2). Niet Gibreel (a), die bracht, maar onderwijs. Wie was de de Docent van Sayyidina Muhammad (saw)? (Sultaan staat op en zit weer) Zijn docent was zijn Heer, Allah de Almachtige.

Oh mensen, probeer te leren, het ergste etiket voor de mensen is om dom te zijn. Het staat geschreven op zoveel miljoenen mensen, engelen hebben het label 'dom' geplaatst. En voor degene die iets vragen te leren en daarvoor betalen. Als we naar school gaan betalen we schoolgeld. Wat betalen ze? Ze geven hun ego terug en nemen voor hun ego nur in hun harten. En het bloed van hun harten stroomt overal met nur. Als een persoon niet hoort in elke cel, kan het niets leren van Allah de Almachtige's onderwijs. Iedere cel en alles in een cel; zoveel verschillende soorten wezens in een cel moeten gereed zijn voor begrip, dan kunnen ze iets begrijpen. Allah (swt)onderwijst die mensen, niet zoals ons hasharaat, het laagste niveau van schepselen. Allah de Almachtige onderwijst hen niet, maar de besten van de mensen. Daarom zijn de besten de profeten. En in de gehele creatie is het beste van de besten alleen Sayyidina Muhammad (saw) (Sultaan staat op en zit weer)

Allah (swt) zegt ar-Rahaam 'allama l'-quraan. Oh onze salafi 'ulama, waar zijn jullie? Waar is jullie Heer? Jullie zeggen "We kennen de Qur'aan." Wie onderwijst jullie? Denk je dat Allah (swt) jullie Onderwijst? Hij Onderwees Zijn meest geliefde. Zelfs Sayyidina Gabriel (a) leerde van hem, want het meest dichtbij in de Goddelijke Nabijheid was Sayyidina Muhammad (saw) (Sultaan staat op). Sta op! (Sultaan zit weer).

Oh mensen dit is een oceaan zonder diepte. De Heer der Hemelen vraagt alles op aarde te veranderen, want de laatste dagen naderen. De Dag der Wederopstanding nadert en is geschonken aan de pure mensen die het pad bewandelen van de Zegel der Profeten (saw). Leren en onderwijzen. Laatste kans voor de mensheid. De Heer der Hemelen vraagt ze te reinigen. Daarom zijn er twee labels; op de ene label staat 'dom', en op de tweede staat 'geleerd.'

Wa min Allahi 't-tawfeeq

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Allah, Allah, Allah, Allah,

Allah, Allah, Allah, Allah,

Allah, Allah, Allah, Allah

Vergeef ons. Fatihah

40 minuten. Dit is een eindeloze oceaan, een klein beetje meer dan kunnen mensen het niet dragen. Oceanen, oceanen, oceanen via oceanen, nieuwe verschijningen, via oceanen, nieuwe visioenen via oceanen, nieuwe verlichte terreinen. Allahu akbar, Allahu akbar! Oh mensen, verspil je tijd niet met dit vuile leven. Waarom is het vuil? Omdat ze elkaar vermoorden en dat is de grootste zonde om een mens te doden. De grootste zonde, Allah de Almachtige zegt: Oh slechte dienaar, denk je dat Ik je heb opgedragen om iemand te doden en zij zijn onschuldig? Mijn Goddelijke Boosheid op hen. Als je één dood, zal Ik het naar je sturen dat je gedood zal worden tot het einde van de wereld in ieder moment.

Oh mensen, dood niet. Probeer geen nieuwe wapens te maken om duizenden en miljoenen mensen te doden. Allah de Almachtige zal Zijn wraak nemen op die mensen, want ze zijn onderdrukkers en ongehoorzame dienaren en ze zijn de slechtste dienaren. Moge Allah (swt) ons vergeven. Fatihah.

45 minuten?

(werd bevestigd)

Hij weet, wij weten het niet.

Welkom aan jullie, welkom aan jullie. Jumu'ah is het begin van Muharram. Ik weet het niet, Hij weet het. Allah Allah Allah Allah Subhaan Allah Sultaan Allah. Oh ya Rabbi Shukr Sajda, Allahu Akbar.

435.000

UA-984942-2