Available in: Arabic   English   Dutch   Go to media page

Alles in het bestaan is in Zijn Machtige Handen

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani

28 December 2009

Lefke Cyprus

(Sultaan staat op)

La ilaaha illa-Llah, La ilaaha illa-Llah, La ilaaha illa-Llah Sayyidina wa Nabiyyina, Mawlana Muhammad rasoolullah (s) zidhu ya Rabbee `izzan wa sharafan nooran wa masrooran ridwaanan wa sultaanan faktub haadha shahaadat `indaka ya Rabbana nahnu mu’mineen muslimeen mu`tiyyeen `abideen ija`alna zahideen ya Rabbi ‘l-`alameen. (Sultaan zit weer)

Assalaamu 'alaikum, onze luisteraars zij die een beetje tijd te geven voor hun eeuwige levens. Je hebt 24 uur gekregen in dit kleine beetje tijd en zeer kort leven, maar je bent niet zorgvuldig om in 24 uur zelfs maar één moment te geven. En je beweert dat je pienter genoeg bent, afgestudeerden. Probeer om als afgestudeerde een hemelse afgestudeerde te zijn, niet die van dit geïmiteerde leven, nee. En we vragen van onze Grootmeester, die verantwoordelijk is voor alles wat er gebeurt op deze planeet. Mensen kunnen zeggen: "Hoe kan één persoon in staat zijn om voor alles te zorgen op deze planeet?" Het is geen moeilijke kwestie om autoriteit te geven aan één atoom om deze hele wereld te leiden. Allah de Almachtige zegt het zo vaak, misschien wel 70 keer in de Heilige Koran "la`llahum yatafakkaroon, la`llakum tatafakkaroon, opdat je erover kunt nadenken."

Als je probeert na te denken, is dat nadenken de weg naar ware kennis. Als een persoon niet nadenkt, kan hij geen ware begrip vinden. Het is genoeg voor Allah de Almachtige om hele, hele, hele, hele, hele, hele, kleine, kleiner dan atomen te laten spreken tot anderen. Allah de Almachtige spreekt alles aan. Maar wat Hij toespreekt tot de mens is anders dan wat Hij toespreekt aan een ander schepsel. Om een atoom te commanderen is ook iets anders. En Zijn heilige commando bereikt alles. Als Hij een schepsel tot leven wekt in het bestaan, dan moet Hij zeggen "Kom eruit, wees een atoom. Innamaa amruhu idhaa araada shayan an yaqoola lahu kun fa yakoon - Voorwaar, wanneer Hij Zich iets voorneemt is Zijn gebod slechts: "Wees", en het wordt." Surah Yaasien 36:82. "Wees een planeet, wees een melkweg, wees meteen een zwart gat, wees meteen voordat Mijn opdracht af is. Dan moet je in het bestaan zijn." Hij is Allah de Almachtige (swt) (Sultaan staat op en zit weer). Oh onze Heer.

De eer van de mens is tezamen met zijn kennis, en onwetenden hebben geen waarde. En de eer van de mens is tezamen met zijn kennis en begrip. Aan de hand van je begrip, krijg je een eer geschonken. Maar als je het steeds minder maakt, zul je achter de één komen. Nu zijn we de nul voor de één, aan de linkerkant. Diezelfde nul zal een eer nemen als die nul aan de rechterkant staat van de één. Als je het voor de één plaatst, verliest het alles, geen waarde.

En mensen proberen nu iemand of iets te zijn. Maar ze denken niet dat om iets te zijn, er een yakoon is aan de rechterkant of een yakoon aan de linkerkant. Iets wordt geschonken door de Heer der Hemelen, van onze Heer, onze Schepper, aan de rechterkant (van de één). Tien, 100, 1000, 10.000, 100.000, miljoenen, miljarden, triljoenen, quadriljoenen. En dat gaat zo door, want dat is het geschenk van de Heer der Schepselen. Degene die vragen om iets te zijn en die probeert Zijn meest hoge lof te geven, de Heer der Hemelen geeft aan diegene steeds iets. Die iets behoort nooit toe aan de eindeloze heerschappijen van Allah de Almachtige. Nee, dat is een verschijning, zoals je in de spiegel kijkt. Je kijkt en je ziet jezelf erin, maar je bent die verschijning niet in werkelijkheid. Nee, de werkelijke persoon is hier, maar wat je ziet in een spiegel is iets wat je alleen kunt zien en niet kunt aanraken. Dat bestaan van jou in de spiegel is niets, maar de Heer der Hemelen vraagt om jou niet die (verschijning) te geven, maar waar je om vraagt. Je krijgt iets geschonken wat je kan zien (in de spiegel), maar buiten die spiegel kun je niets zijn. Moge Allah (swt) ons vergeven.

Oh mensen, assalaamu 'alaikum. Ik ben een zwakke dienaar zoals u, maar wat ze mijn geven is een begrip, want begrip is iets niet-materialistisch. Als het geen materie is zal het begrip steeds verder gaan, geen eind of begin waar je achteraan kunt rennen. Maar dat begin en eind is niet zoals qidaam wa baqaa, het continue bestaan van voor de eeuwigheid tot in de eeuwigheid. Daarom weet niemand wat voor de eeuwigheid is of eeuwigheid.

Oh mensen, wij allen moeten proberen iets te begrijpen wat passend is voor onze mentaliteit en passend voor de grootsheid van ons begrip. Daarom zeggen we, assalaamu 'alaikum, oh schepselen van onze Heer. Van de één tot de ander is er een verbinding. Niemand kan alleen zijn. Elk atoom zal een in relatie staan of connectie hebben via verbindingen, van zijn rechterhand of linkerhand of voor of achter of omhoog of omlaag, dat gekend moet worden. En er moet geweten worden op welke manier het lofprijst aan Allah (swt), van elk ervan, van hoog, van laag, er moet door alles een harmonie zijn. Ons verstand is niet in staat de harmonie tussen twee atomen, vier of zes atomen te begrijpen.

Hasaanati Qudrah, het is de grootsheid van de Schepper, dat alleen geschonken is aan de schepping. Het is niet de glorie van de essentie, nee. En harmonie voor een atoom moet in zo'n exacte regeling zijn. Van zes richtingen is een atoom omringd. Als er één daarvan verloren gaat of verdwijnt, kan die schepping er niet zijn. Beëindigd. "Innallaha yumsiku ‘s-samaawaati wa ‘l-arda an tazoola - Voorzeker, Allah houdt de hemelen en de aarde in stand opdat zij niet vergaan" Surah Faatir 35:41. Dat is Arabisch. De Heilige Quran zegt dit. Ik vraag 'ulama's en doctoren en salafi 'ulama's of christelijke geleerden. Wat is jullie begrip over die heilige vers waar de Heer der Hemelen zegt "Innallaha yumsiku ‘s-samaawaati wa ‘l-arda an tazoola". Geef de betekenis ervan. Hoe houdt de Heer der Hemelen? De Heer der Hemelen, de Schepper die aarde en Hemelen geschapen Heeft. Hoe behoudt Hij dit? Dat alles erin, zelfs een atoom of minder dan een atoom, gehouden moet worden door hun Scheppers machtige handen. Als de atomen niet door Zijn Machtige handen gehouden worden, rennen ze weg van het bestaan naar het niet-bestaan, afgelopen, Daarom alles, iedere atoom of minder dan een atoom, alles heeft zes richtingen en moet beschermd zijn door de hemelse, machtige kracht van de Schepper.

Oh 'ulama's luister en probeer te begrijpen, als Allah de Almachtige niet alle schepselen in het bestaan houdt, dan is er niets in het bestaan. Zijn hemelse krachtoceanen vangt alles in het bestaan van zes richtingen om in het bestaan te zijn of om gezien te worden in het bestaan. Daarom de betekenis van la ilaaha illa-Llah; die mensen vragen om te rennen in de ongekende oceanen van goddelijke kennis, zij zeggen dat als Allah de Almachtige niet alles in positie houdt, zal het smelten of ongezien worden of bereikt het eindeloze krachtoceanen en beëindigd het. Wanneer Hij vraagt iets in het bestaan te laten komen zegt Hij "Kom" en alles verschijnt.

Oh mensen, assalaamu 'alaikum en we vragen salaamat, veiligheid of goed begrip. Goed begrip over jezelf en over alles om je heen of alles op deze planeet. Asta'idhubillah. "Wamaa qadarullaha haqqa qadrih - Zij waarderen Allah niet volgens Zijn Waardigheid Surah A-Zomar 39:67. Niemand weet het. Daarom draagt Allah de Almachtige Zijn laatste, meest geëerde boodschapper op om van Hem alleen "Wa qul rabbee zidni `ilma - En zeg "O mijn Heer, doe mij toenemen in kennis."" Surah Taahaa 20:114 te vragen.

Waar is de weg van onze moslims, waar gaan ze heen? Wat Zegt Allah de Almachtige tegen Zijn meest geprezene dienaar?"Oh Mijn meest geprezene dienaar, vraag niets aan Mij, behalve je meer kennis te geven." Die kennis is alleen voor de schepping. Van de schepping kun je een niveau bereiken om het bestaan van Allah de Almachtige te leren kennen.

Er is zoveel kennis nu. Zeg niet, waar is dit voor of waar is dat voor? Iedere tak van hemelse kennis moet jou weer terugbrengen naar het bestaan van de Heer der Hemelen. Je onderwijst je studenten, en iedere vorm van kennis leidt je naar het absolute bestaan van de Heer der Hemelen. Onderwijs je dat? Nee. Wat onderwijs je? Je onderwijst alleen rawaa Anas ibnu Maalik (r), rawaa Muadh ibn Jabal (r), rawaa Abu Hurayrah (r), maar wat zit erin? Weet je dat? Voor die kennis spreken ze en onderwijzen ze iets. Ik ben geen hafiz van alle hadeeth as-shareef, ik ken misschien 10 of 20 verklaringen van Rasulullah (s). Maar in alles wat ik weet van de Zegel der Profeten (s) zit zo een eindeloze oceaan. En die eindeloze oceaan van leren van kennis neemt je naar het Goddelijke Bestaan van jouw Heer muwajjahah. Het neemt je van jou naar Hem. "Neemt jou mee", dat betekent dat je niets zult zijn. En als je niets bent, zullen de tekenen verschijnen van het Bestaan van je Heer, Allah de Almachtige.

Als jouw kennis je niet neemt naar een niveau, dan ben je niet in staat om iets te begrijpen over je Schepper. Dat is ook bahrun `ameeq, oceaan zonder diepte. Daarom iedere atoom of minder dan een atoom leidt jou naar het bestaan van de Schepper of schepselen. Je kunt niet zeggen "Ik heb dit of dat geleerd." Maar je moet die weg volgen die dienaren naar de Goddelijke Nabijheid van hun Heer brengen. Allah Allah.

En we zeggen, oh mensen, audhu billaahi min ash-Shaitani'r-rajim, bismillahi'r- Rahmaani'r-Rahiem. Oh mijn Heer bescherm ons tegen Satan en zijn assistenten, want zij zorgen ervoor dat mijn begrip een verstoord begrip wordt en ze laten voor niemand een goed of perfect begrip. En allereerst, om Allah (swt) te kennis is marifatullah. Je bent opgedragen om wat over je Schepper te weten. Misschien zul je naar een niveau gaan en zeggen, "Het is genoeg voor mij." Achter iedere horizon zal nog een horizon verschijnen. Daarom (zijn er) eindeloze oceanen van marifatullah, om onze Heer's Goddelijke Wezen te kennen. Misschien tot in de eeuwigheid, nooit eindigt het.

En daarom is het zo vreemd dat je kijkt en ziet en iets anders leert wat nooit voorheen is voorgekomen, en nooit komt het antwoord tot je. Iedere keer, ieder moment,

waridaat, ieder moment inspiraties, oneindige hemelse inspiraties; je kunt altijd hemelse inspiraties vinden die ons een plezier doen. Iedere keer openen inspiraties en die persoon kijkt en vind zo een schoonheid en verfrissing; een zoetheid nader waarvan je nooit vraagt het te verlaten en terug te keren, maar je rent altijd naar die nieuwe inspiraties om veel meer blijdschap,verfrissing en zoetheid in jezelf te vinden en een gevoel van eer waarvan je niet in staat bent om over na te denken.

Daarom droegen alle profeten de mensen op, "Oh mensen, wees of probeer om een persoon te zijn met meer begrip van hemelse posities en er zal veel meer plezier voor je zijn, voor eeuwig. Je zult er nooit genoeg van krijgen, nee. In ieder moment en elke seconde kun je een nieuwe zicht, inspiratie en kennis vinden wat voorheen nooit is voorgekomen."

Oh mensen, we moeten proberen om meer en meer te vinden. Daarom zijn we opgedragen om saahibu 'l- 'ilm te volgen, degene die kennis hebben van dit leven en het volgende leven. Dat geeft alles aan je; een nieuwe smaak, een nieuwe lofprijzing en nieuwe machtige krachten die toebehoren aan schepselen. Ik zeg niet macht voor Allah (swt), Allah heeft dat niet nodig, maar die kracht via jou is alleen voor jou en voor iedereen op datzelfde niveau.

Daarom draagt Allah de Almachtige op aan zijn meest geliefde dienaar, Sayyidina Muhammad (saw) (Sultaan staat op en zit weer) Yaa Rabb, wa qul rabbi zidnee` ilma. Zidnee yaa Rabb, zidna yaa Rabb. Die kennis reinigt onze fysieke Zijn, en reinigt onze mentaliteit, reinigt onze kennis en geeft ons licht. Verlichting die via je ware Zijn verschijnt, verlicht zoals de zon, zoals de maan en sterren. Probeer verlichting te zoeken zoals de hemelse maan, zon en sterren; dat geeft jou hier en in het hiernamaals plezier. Moge Allah (swt) ons vergeven.

Allah Allah Allah Allah Allah Allah, Azeez Allah

Allah Allah Allah Allah Allah Allah, Kareem Allah

Allah Allah Allah Allah Allah Allah, SubhaanAllah

Allah Allah Allah Allah Allah Allah, Sultan Allah Jalla jalaalahu,

Fatihah

45?

(42 minuten)

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Moge Allah ons vergeven, voor de eer van de meest geëerde in Zijn Goddelijke Nabijheid, Sayyidina Muhammad (saw) (Sultaan staat op en zit weer).

Oh mensen, voordat we om vergeving vragen, probeer in ieder geval bij zo een toespraak te zijn en iets te horen van zulke buitengewone kennis oceanen die veel meer eer en licht geeft. InshaaAllah is Sheikh Hisham een juweel; hij weet zulke dingen, en meestal waneer hij slaapt en spreekt, en slaapt en droomt. (Zoetigheid) "Ik ervan om zoet te eten of te slapen?" Ja meneer.

(Maulana Sheikh Hisham: 'khalas?')

Oneindig, als je komt feesten ben je niet in staat alles te eten. Wat voor jou geschonken is door de Goddelijke Nabijheid moet je nemen en begrijpen. Mensen die leven kunnen eten en drinken, maar doden vragen nooit te eten of te drinken. Oh onze Heer, laat ons niet als doden zijn, geef ons kracht van goddelijke echte leven, om voor eeuwig in Uw Goddelijke Nabijheid te zijn, hier en in het hiernamaals.

Allah Allah Allah Allah Allah Allah Azeez Allah

Allah Allah Allah Allah Allah Allah Kareem Allah

Allah Allah Allah Allah Allah Allah Subhaan Allah

Allah Allah Allah Allah Allah Allah Sultan Allah

Ya Rabbi shukr, yaa Rabbee akrimna, yaa Rabbee maa akramta`ibaadika ’s-saliheen, laat ons niveau niet het niveau van ezels zijn.

UA-984942-2