Available in: English   Dutch   Go to media page

Zij zijn Allah vergeten, daarom zijn zij vergeten

Sultan al-Awliya

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani

17 December 2009 Lefke, Cyprus

Yaa Rabbee, anta Rabbee, anta Hasbee. Dastoor yaa Sayyidee (Sultaan staat op)

Voor de eer van deze heilige nacht, zeg, la ilaaha illa-Llah, la ilaaha illa-Llah, la ilaaha illa-Llah, Muhammad Rasoolullah `alayhi salaatullah `alayhi salaamullah, `alayhi ikraamullah. (Sultaan gaat zitten)

As-salaamu `alayka Ya Sayyidina, Ya Qutb, pool van deze planeet as-salaamu `alayka wa rahmatullahi wa barakaatuh.

Moge Allah (swt) ons vergeven en jullie zegenen voor de eer van deze heilige nacht, het begin van het nieuwe jaar 1431. We vragen dat dit jaar een heilig jaar wordt in voordeel van de gehele schepping. We zeggen volgens heilige commando van de Heer der Hemelen a`oodhu billahi min ash-Shaitaani ‘r-rajeem, dat is onze bescherming tegen Shaitaan en zijn vallen en streken, om niet terecht te komen in zijn rioleringskanalen van dit vuile leven.

Oh mensen, assalaamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Zoals de Heer der Hemelen opdracht geeft aan Zijn meest geliefde Sayyidina Muhammad (saw) (Sultaan staat op): "laa nureedu minkum jaza'an wa laa shukoora - (Zeggende): "Wij voeden u slechts ter wille van Allah. Wij verlangen geen beloning noch dank van u. (Surah Al-Insaan 76:9)

Madad. Oh mensen, kom en luister. Kom en luister naar wat er komt, of welk ding komt naar de mensen in de komende dagen en in het nieuwe jaar. Er komen nieuwe verschijningen in dit jaar. En we vragen nederig om geschonken te krijgen van onze Heer, door de eer van Zijn meest geëerde, 'amu ibtihaaj suroor, om dit jaar een jaar van voordeel, eer te zijn en veel meer tevredenheid met zich mee te brengen en dat ons van slechte situaties naar goede situaties brengt.

Oh mensen, zeg Bismillahi'r-Rahmaani'-Raheem. Jullie kunnen je wegen vinden. Vergeet het niet om Bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem te zeggen. "Nasoollaha fanaseeyahum - Zij vergaten Allah, daarom heeft Hij hen vergeten." (Surah At-Taubah 9:76).

Oh onze salafi 'ulama, denken jullie dat jullie deze heilige vers aan jullie mensen vertellen of aan wie dan ook in oost en west? Waarom vallen mensen in de slechtste posities? Wat is de reden? De Heilige Qur'aan verklaart en opent betekenissen aan alle dienaren. Dit is een heilige boodschap. Wanneer iets met mensen gebeurd waar ze niet blij van worden dan moeten ze de reden daarvan weten; ta tansoohu (vergeet niet de basmalah) nasoollaha wa naseeyahumm -"Zij vergaten Allah en Hij vergat hen." Dat is de reden. Waarom vertel je dit niet?

Oh salafi 'ulama's, jullie moeten aankondigen en dat punt verklaren. Dat is erg belangrijk. De grootste reden van iedere slechtheid of elke vloek wat op mensen neerdaalt, is dat zij hun Schepper, de Heer der Hemelen vergeten zijn. Wanneer zij vergeten zijn, daalt er vervloeking op hen neer. Als iemand met Allah (swt) leeft dan: "laa khawfun `alayhim wa laa hum yahzanoon - de vrienden van Allah zullen geen vrees hebben, noch zullen zij treuren." (Surah Yoenoes 10:62).

O mensen, kom en luister. Als je niet komt en luistert, dan komt de hemelse zweep op je hoofden en meer en meer problemen komen eraan voor je. Als de ene is afgelopen komt de andere eraan. Vorig jaar was er een economische crisis, ja? Tazalzalati ‘d-dunya, sanatu ‘l-maadeeyah waq`ooahum bi ‘l-azmaat iqtasaadiyyah. Ya `ulama ‘s-salaf, ishrah lee man laysa lughatahum al-`arabiyyah. (O salafi `ulama, vorig jaar kwam er een economische crisis in de werld, wat was dat? Leg het me uit. Wie begrijpt Arabisch?). Leg aan alle mensen uit wat de reden is. Wat de reden dat ze vallen in die economische crisis? Staat het geschreven in de Heilige Qur'an? Zeg niet, "Het staat niet in de Heilige Qur'an," en Allah de Almachtige zegt, "wa maa farratna fi 'l-kitaabi min shayyin - Wij hebben niets uit het Boek weggelaten." (Surah Al-An'aam 6:38)." Is dat de Arabisch of de Turkse taal? Waarom vertel je het niet? Ze zeggen, "We zijn salafi 'ulama's." Zeg dan, wat wij zeiden "aamantu billah."

Qur'an 'azheemu 'sh-shaan, in Heilige Qur'an kun je het antwoord vinden voor iedere soort crisis. Als je vraagt om uit de crisis te komen, kun je zeggen, "Wat zegt de Heilige Qur'an?" Wa maa farratna fi 'l-kitaabi min shayyin. Ik vraag iets en je begrijpt iets anders, mashaaAllah mariyoon (Egyptenaren), en begrijpt nooit Arabisch. Ik zeg, wat is de reden dat zij vallen in de crisis, en wat is de weg om zichzelf te redden van de crisis? Vertel! Vertel! Ik ben een oude, je moet kijken en luisteren. Ik weet niets, maar iets komt naar mijn hart. Wat is de weg (manier) om staten te redden van de crisis? Vertel over de ayatu 'l-kareema. Wat er naar mijn hart komt voordat ik zei: maa farratna fi 'l-kitaabi min shay -Wij hebben niets uit het Boek weggelaten (Surah Al-An'aam 6:38).

Jullie zijn ook Arabieren. Niemand weet. Wat komt er naar mijn Hart? Wie vraagt om gered te worden van de crisis? Het betekent dat het mensen schaadt zhaahiran wa baatinan, van hun uiterlijk en hun innerlijk leven vernietigt het hen. De crisis vernietigt de mensheid innerlijk en uiterlijk. Innerlijk zullen ze zijn in een dergelijke positie verkeren opdat ze nooit gelukkig zullen zijn in hun levens en vragen om zichzelf te veranderen. Daarom drinken ze wodka, whisky en champagne. Waarom drinken ze? Om zichzelf te veranderen en om zichzelf uit ellende te halen. Maar dat is niet de werkelijke weg om jezelf te redden of om gehele naties te redden van de crisis.

Allah de Almachtige geeft antwoord. Als je in een dergelijke positie terecht komt, waarin je het niet meer kunt wegnemen, wat is dan de weg? Ze laten me zeggen: nasoollaha fanaseeyahum - Zij vergaten Allah, daarom heeft Hij hen vergeten (Surah At-Taubah 9:67).

Dat is de reden van crisis. Wat denk je? Een jaar geleden was er niets in het bestaan. Plotseling zenden alle TV zenders, radio uitzendingen, en alle tijdschriften en kranten uit dat er een hevig crisis plaatsvindt, een grote crash. We dachten nooit dat dit kon gebeuren. Ze vragen, "Hoe heeft dit kunnen gebeuren?" Ik vraag, door Wie ben je levend op aarde? Weet je wat er gebeurde door Zijn heilige opdracht? Een crash, opende, barstte en mensen vielen om. Ze hadden dit nooit verwacht. Ze zijn zo blij. Wat zeggen ze? Amerika kondigt van oost tot west aan dat zojuist een plotselinge crash of een barst op economisch gebied heeft plaatsgevonden en alles valt neer. Wat kunnen we nu doen? Ik was verbaasd en zei, wat is er gebeurd? Amerika zegt dat, 700 miljard dollar. Dat is de reden van de crisis. Ik zeg 700 miljard dollar met onze salafi 'ulama's. Zij kennen zoveel honderden mensen waarvan alleen één al triljoenen en triljoenen aan dollars heeft. Wat is er gebeurd? Amerika verklaart, "We zijn leiders van de gehele wereld." Je bent leider van de wereld en je valt om door 700 miljard dollar?

Ik kan nu zeggen dat honderden mensen die rijkdom hebben dat tot aan triljoenen dollars reikt of zelfs triljoen munten, maar in het geheim zegt de regering, "Wat gaan we doen?" Wat ga je doen? Sluit je deuren als een koopman wanneer hij failliet is. Waarom blijf je staan als, 'yoU asS'? Als je niet in staat bent om mensen te redden van die crisis, en werkelijk het is een kleine crisis. Maar heel dunya van oost tot west en van naar noord tot zuid schudt. Waarvoor? Voor 700 miljard dollar.

Deze grote wereld, 7 miljard mensen. Als je één dollar van hen neemt, is het 7 miljard in totaal. Als je 10 dollar neemt, zal het 70 miljard zijn in totaal. Als je 100 dollar neemt dan zal het zijn 700 miljard zijn in totaal. Is het teveel voor een persoon om 100 dollar te geven? Maar de Heer der Hemelen vraagt mensen te onderwijzen om naar het rechte pad te komen, want ze gaan verder dan de limieten die hen geschonken zijn. Eén crisis, als er een andere crisis komt, betekent dat de gehele wereld moet neervallen en zeggen, "Het is gedaan met ons." Gedaan? Wat is dat? Maar de Heer der Hemelen vraagt hen te onderwijzen, om hen te laten begrijpen dat gehele wereld niet georganiseerd is door jullie handen, maar in de handen van de hen uit de hemelen.

Toch huilen ze nog over de economische crisis. Als een andere eraan komt, "Ohhh, afgelopen." Wat is de weg om onszelf te redden? Want die economische crisis bereikt ieders deur en weet dat we ook u hebben bereikt, de armen, rijken, koningen of presidenten. Allen beven! Dat is een hemelse waarschuwing.

O mensen, behoud jullie goede manieren en kijk naar wat de Heer der Hemelen heeft geschapen. Waarom denk je dat Hij je geschapen heeft? Om geld te verzamelen of land en landen? Heeft de Heer der Hemelen je in leven gebracht omwille van die redenen? Er is geen waarde in deze gehele wereld. Geen waarde heeft het in de aanwezigheid van Allah de Almachtige. Nu kijken ze of een andere crisis komt. Ze zullen heengaan. Ze zeggen, "Als een tweede ons raakt, zullen we eindigen. Wij zullen allen neervallen." En een derde kan eraan komen.

Wat kan je redden? Vertel salafi ulama's, wat is de manier om mensen te redden? Wat zegt de Heilige Qur'an? Vertel het mij! Hah! Ik vraag het hier. Zoveel mensen antwoorden niet. Wat naar mij komt zal ik je vertellen, want Allah de Almachtige zegt,

´Maa farratna fi 'l-kitabi min shay - Wij hebben niets uit het Boek weggelaten (Surah Al-An'aam 6:38). Voor alles, li kulli da'ain daawa, voor iedere ziekte is er een medicijn. Voor ieder probleem is er een oplossing. Allah de Almachtige laat mensen nooit. Als Hij ze een problemen of ziekte geeft, moet er een genezing zijn. De Heilige Qur'an zegt, maa farratana fi 'l-kitaabi min shay, voor alles. Maar je kijkt niet naar wat de Heilige Qur'an zegt.

Oh, ik kijk, kullu naas fee aydihim yatloo quran 'azheem yatloo, yatloo, iedere nass (religieuze tekst) in hun handen Qur'an 'azheem. Ik vraag, wat begrijpen jullie, oh Arabieren? Begrijpen jullie iets? Hoeveel keer heb je het uit gelezen, duizendmaal of meer? Wat heb je geleerd? Je taal is Arabisch. Wat heb je geleerd als voorbeeld van deze economische crisis? Wat zegt de Heilige Qur'an over het redden van iemand?

Oh mijn luisteraars, weet iemand het hier? Ik speel hier niet en ik spreek niet namens mijn ego. Mijn ego is as, afgelopen. Er is geen hoop voor mij na deze leeftijd om een sultaan of een sheikh ul-Islam te zijn. Zulke mensen zijn erg trots op hun geïmiteerde titels. Nee, ik ben een zeer, zeer, zeer simpele persoon, 'abd (dienaar). (Salafi 'ulama's,) Maar jullie accepteren het niet om te zeggen, "We zijn dienaren." Ik heb nooit van zulke mufti's of sultaans gehoord dat ze zeiden, "We zijn dienaren van onze Heer." Zij denken dat als ze dit zeggen dat hun eer omlaag gehaald wordt. Maar Allah de Almachtige, ´Man tawadda'a lillah rafa'ahullah, "Wie zich nederig opstelt tegenover Allah, Allah zal diegene hoog doen rijzen." Maar jullie Ahlu'l-Hijaz wa 'ulama Salafu 's-Saliheen, jullie zeggen het niet voor alle mensen. Ik hoor nooit van enige sultaan of rijke die zegt, "Oh mensen, we zijn dienaren van onze Heer en onze wegen zijn om onze Heer blij te maken met ons." Ik hoor dat nooit!

Maar in 24 uur spreek je 48 uur. Waarvoor is deze spraak? Spreken en spreken, waarom? Waarom zeg je niet, "We zijn dienaren van onze Heer, en Hij plaatst ons op Zijn schatten op deze wereld om te doen wat het beste is voor de mensheid"? Waarom zeg je dit niet? Zeg! Nu komt het antwoord van onze spirituele centra. Het komt. Degenen die mij opdragen jullie aan te spreken, geven nu aan wat de weg is om mensen fysiek, economisch of op welke manier dan ook te redden van de problemen waar ze in zijn terecht gekomen. Ze vallen in eindeloze problemen en zinken in ellende oceanen. Allah de Almachtige zegt, Bimillahi'r-Rahmaani'r-Raheem, hoor en leer. Allah de Almachtige zegt, ´Asta'idhu billah, wa man yattaqillaaha yaj'al lahu makhraja´ - En voor hem, die Allah vreest, zal Hij een uitweg bereiden (Surah At-Talaa65:2). Wa yarzuqahu min haythu laa yahtasib - En Hij zal hem onderhouden vanwaar gij het niet verwacht (Surah At-Talaaq 65:3). Sadaqallahu al-'azheem wa kadhaba 'l-kafirreen wa kadhaba 'ash-shayateen..."

Allah vertelde de waarheid en de ongelovigen en duivels noemde het leugens." Zegt iemand, "Nee"? Waar is je taqwa? Je leeft in saraya (paleizen), in qusoor (kastelen), en wolkenkrabbers. Profeet (saw) zei 14 eeuwen geleden dat als teken van de Laatse Dagen mensen,´ yatassabiqoon fi 'l-bunyaan, wa antum 'ulamaa as-salaf, ayyi 'ulama kaan yaati jiwaaz li yukhrab atraaf baytullah wa tabni´ (het houden van wedstrijden met het bouwen. Oh geleerden van de salafi, welke geleerde heeft toestemming gegeven om de buitengebieden van het Huis van Allah te vernietigen en er wolkenkrabbers te bouwen?)

Wie geeft die fatwa? Jullie sultaan, malik, koning, wie zegt het? En jullie, yaa 'ulama, jullie salafi, welke 'ulama geeft die fatwa om wolkenkrabbers te bouwen in Mekka? Wie zal het zeggen? Waar is je fatwa? Denk je dat Rasulullah (saw) toen hij zei,´yatasaabiqoon fi 'l-bunyaan´, dat het een prijzen is voor hen? Was Rasulullah (s) blij? Of zei hij, "Waarom bouwen jullie deze hoge gebouwen?" Vrezen jullie niet voor Allah de Almachtige dat Hij één engel opdracht kan geven om op dat gebied een aardbeving te laten plaatsvinden? Dat is erg makkelijk, en al jullie gebouwen komen neer met alles erin en met de mensen erin. Vrees je niet voor Allah (swt)?!

Waarom zeg je niet dat het haraam is? Na twee verdiepingen, als iemand vraagt om hoger te bouwen dan die verdieping, dan zeggen de engelen, "Oh zoon van Adam (a), is het niet genoeg voor je? Inna ardee waasiya'tun,`De grootte van deze wereld, is het niet genoeg voor je om te bouwen?" En je bouwt meer dan 10, 15, 50, 90 verdiepingen? Waarvoor? Zul je als Nimrod zijn? Want alleen Nimrod bouwde hoge gebouwen en zei, "Ik moet zo hoog mogelijk. Ik moet omhoog gaan om de Heer en Zijn engelen te zien."

Omhoog, wat vraag je te bereiken, oh mens? Vraag je te bereiken zoals Nimrod hoge torens bouwde om te kijken wat er boven zat? Schamen jullie je niet? Vrezen jullie niet voor de waarschuwing van de Zegel der Profeten (s)? Jullie latent het en zeggen dat er groepen zijn voor, ´amar bi 'l-ma'roof wa nahi'ani 'l-munkar- beveel het goede aan en verbied het kwade (Surah Loqmaan 31:17).

Waarom zeg je niet? Jullie vrezen voor muluk, koningen. Hun leven zit tussen twee adems. Als Allah de Almachtige zegt, "Betreedt" dan treedt de adem binnen. Als Hij dat niet Geeft, dan vallen ze dood neer. Als iemand ademhaalt, dan vraagt hij dat het moet komen. Maar als de Heer der Hemelen niet geeft, valt diegene neer. Waarop leg je jullie vertrouwen? Voor wie is die titel van jullie goud of olieputten? Ha!! Alhamdullilah, Ik zeg alleen wat er in mijn hart komt om mensen te waarschuwen.

Oh mensen. Eens aan het begin van deze eeuw gebeurde er een aardbeving op de 15e van deze maand in China. De kracht was 8,5 (op de schaal van Richter). Het overviel mensen en bijna één miljoen mensen zijn overleden. ´Alaa tu'min yaa 'ibaadAllah li rabbikum innahu qaadirun 'ala kulli sha?´ Geloven jullie niet, oh dienaren van Allah, dat jullie Heer in staat is dat te doen?

Innamaa amruhu idha araada shayan an yaqoolu lahu kun fa yakoon - Voorwaar, wanneer Hij Zich iets voorneemt, is Zijn gebod slechts: "Wees", en het wordt. (Surah Yaseen 36:82).

Jullie geloven het niet. Als jullie het niet geloven, dan kan er een nacht komen waarop de hemelse hamer van boven op je gebouw terecht komt en het als aarde maakt. Vrezen jullie niet? Vrees! Je kunt wel sultan zijn of malik of president of dit of dat zijn, maar je kunt niet een certificaat van hemelen dragen dat niets je schaadt. Nee. Alleen Allah de Almachtige, als Hij Beschermt, ben je beschermd. Als niemand je beschermt, afgelopen.

Oh mensen, ik spreek niet alleen de moslims toe, maar ik spreek alle gelovigen aan met hun geloof, de mensen van het christendom en het jodendom. Zij begrijpen wat de Heer der Hemelen mij laat spreken aan jullie. Denk niet dat mijn tong iets verkeerds spreekt als ik hier zit. Dit is een hemelse waarschuwing, elk tijdstip, ieder moment kun je weggenomen worden.

Kijk naar wat er gebeurde met Amerika in 1989 (Loma Prieta aardbeving), in een seconde zijn mensen en hun gebouwen heengegaan. Als de Heer der Hemelen vraagt de gehele wereld te vernietigen, kan Hij dat doen. Niet in minuten of seconden, maar zelfs in een derde van een tijdseenheid kan Hij wegnemen van oost tot west en van noord tot zuid. Illa an ya'fa 'an ahaadu 'n-naas, alleen een handvol mensen blijft over die Allah de Almachtige beschermt en beschut.

O mensen dit is een zware waarschuwing en dit is een heilige maand die we bereiken. Muharramu 'l-Haram 1431. De Dag der Wederopstanding nadert. Neem jezelf weg van dunya en tawajjuhu (richt je spirituele blik) richting Allah de Almachtige als je vraagt om in veiligheid te zijn hier en in het hiernamaals. Zo niet, dan kan niemand mensen redden die niet enige lessen nemen van een hemelse waarschuwing. Ik vraag om vergiffenis voor mijzelf en voor jullie en voor iedereen. Ik hoop dat je deze verklaring niet ziet als van mijzelf, dat is het niet. Het is een hemelse verklaring en moet gepast zijn met de Heilige Qur'aan, de bijbel, het oude testament, het nieuwe testament en de psalmen.

Oh onze Heer. Voor de eer van Uw beste, meest heilige, meest geprezene dienaar, Sayyidina Muhammad (saw), red ons. Stuur ons iemand van Uw speciale dienaren om ons van de verkeerde pad naar het juiste pad te brengen.

Moge Allah (swt) ons vergeven voor de eer van de meest geliefde. O onze Heer, astaghfirullah.

Dome, dome, dome, dome

Dome, dome, dome, dome

Dome, dome, dome, dome

De engelen kijken naar de mensen die horen en wie van hen het laten om te luisteren naar zulke verklaringen. Behoedt u, o mensen. Als iets als een straf komt, voor wie is het dan? Moge Allah (swt) ons vergeven en ons redden van alle slechtheid van onze ego's voor de eer van de meest geëerde.

Fatihah

Oh mensen, probeer je best te doen. Dat is alles wat de Heer der Hemelen van jullie vraagt. Van elke religie, mensen die beweren, "We zijn Christenen, we zijn Joods, we zijn moslims," de Heer der Hemelen kijkt naar jullie. Wat je ook doet, zeg, "Oh onze Heer we proberen ons best te doen." Dan zullen jullie gered zijn hier en in het hiernamaals.

Fatihah.

Oh salafi 'ulama. Wees niet boos op mij, want boosheid schaad je en het schaad mij nooit. Kijk, Istaqim! Qul aamantu billah thumma 'staqim, "Sta op voor de waarheid! Zeg, "Ik leg mijn vertrouwen in Allah (swt), en sta dan voor de waarheid!" Dit is het laatste advies aan alle naties.

UA-984942-2