Available in: Arabic   German   English   Dutch   Go to media page

Het horen, luisteren en gehoorzamen geeft eer aan de mensheid

Sultan al-Awliya

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani

16 December 2009 Lefke, Cyprus

Dastoor yaa Sayyidee, yaa Sultan al-Awliya!

(Sultaan staat op)

Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaaha illa-Llah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi ‘l-hamd!

O onze Heer vergeef ons. Alle lofprijzingen en alle glorie aan U van voor de eeuwigheid tot in de eeuwigheid, voor de eer van Uw meest geëerde in Uw Goddelijke Nabijheid, Sayyidina Muhammad (saw). Geef Uw meest hoge saluut en glorie aan hem, zoals U wenst. We staan onder Uw heilige opdrachten proberend om Uw heilige opdrachten te behouden, oh onze Heer, maar we zijn zwakken. Vergeef ons voor de eer van Sayyidina Muhammad (saw). (Sultaan gaat zitten)

O mensen assalaamu 'alaikum onze luisteraars. Onze luisteraars, dat betekent luisteren naar iemand die geautoriseerd is om mensen aan te spreken, en mensen kunnen het begrijpen door hun bewustzijn. "Hoor en luister en gehoorzaam," dat is de toespraak van alle profeten aan mensen.

O mensen, kom en hoor, kom en luister, kom en gehoorzaam Hem, Degene die u geschapen heeft. Geef Hem jullie meest hoge glorie. Denk niet dat een zwakke dienaar 10, 10.000 of 10 miljoen mensen mag aanspreken. Zelfs één mier kan 10 miljard mensen aanspreken.

O salafi 'ulama, "assalaamu 'ala man ittaba 'a al-huda - vrede rust op hem die de leiding volgt" (Surah Taahaa 20:47). Ik dacht eraan om "Assalaamu 'alaikum" te zeggen, maar er kwam een teken om te zeggen "assalaamu 'ala man ittaba 'a al-huda".

Allah de Almachtige, toen Hij Adam (a) en Eva (a) uit het Paradijs stuurde, zei Hij tegen hen, "Ga en leef op planeet, dunya; de helft zal donker zijn en de ander helft zal verlicht zijn." Ze huilden. "Jullie huilen want jullie verliezen het hoge niveau van leven, dat vol was van plezier in het Paradijs. Jullie hebben dat gedaan en onderdrukten jezelf, want Ik heb jullie gewaarschuwd. Ik maakte alles in het Paradijs halaal, het beste en toegestaan voor jullie. Alleen van één ding wordt Ik niet Blij jullie ervan eten."

Als iemand vraagt, 'Waarom?', dan zullen ze op het niveau van Iblees staan. Vraag niet waarom! Je kunt niet vragen 'waarom?' Nee. Hij is alleen "f'aalun 'l-limaa yurid - Zeker, uw Heer brengt teweeg wat Hij Wilt." (Surah Hud 11:107). Degene die weet wat te doen, f'aalu 'l-lima yurid. Niemand kan zeggen 'waarom?', want eerst zei diegene, "Waarom moet ik sajda maken. Ik doe het niet. Wie ben jij!" Maar hij (Iblees) was dronken, dronken, dronken. Allah, Allah.

Oh mensen, zeg a'oodhu billahi min ash-Shaitaani'r-rajeem. Je moet je Heer vragen om beschutting tegen Shaitaan's streken en vallen. Vertrouw jezelf niet; je kunt je ego niet vertrouwen. Allah de Almachtige vertrouwde Shaitaan niet. Shaitaan bad en deed zijn best voor zijn Heer, en hij dacht iets; zijn hoofddoel was om nummer één te zijn in het gehele universum. Dat was een geheim doel verborgen in zijn Zijn, want zijn hart is niet als ons hart; zijn schepping is anders. De schepping van de mens staat op het topniveau, daarom kan het hart van Shaitaan niet hetzelfde zijn als het hart van de afgevaardigden van de Heer der Hemelen. Hij was niet geschikt om opvolger of afgevaardigde te zijn, zijn schepping was iets anders.

En onze creatie is een speciaal manifestatie geschonken aan de mens. Zoals de Heer zegt, "Ik maak het fysieke Zijn van Adam met Mijn Handen." Wat betekent het? Wat kunnen we ervan begrijpen? Denk niet dat Zijn Handen is als onze handen, alleen in naam. Hij creëert de mens met Zijn handen en geen enkele andere schepsel. Hij gebruikte zijn Goddelijke Handen om vorm te geven aan die nieuwe creatie. Want alle schepselen op aarde of op hemelen zijn het niet geschonken om afgevaardigde te zijn, alleen de mens. SubhaanAllahi 'l-ayyi 'l-adheem.

Eindeloze glorie voor onze Heer. Alles wat onze Heer duidelijk maakt in de Heilige Qur'aan is volgens ons niveau van begrip, anders kan niemand het begrijpen. Allah de Almachtige Schonk speciale aandacht aan de creatie van Adam toen Hij het het de mensheid Schonk om Zijn afgevaardigde te worden. De engelen ontvingen niet zo een speciale eer, maar Allah de Almachtige zegt, "Ik Maak zijn fysieke Zijn." En wat Hij creëerde op dat niveau van ahsanu Khaliqeen, de beste Schepper voor een nieuwe schepping zal gevormd worden door de Handen van ahsanu Khaliqeen. En wat Hij gecreëerd heeft is ahsanu taqweem, de beste surah, vorm, verschijning en het innerlijk kan ook niemand weten. Allen de Heer der Hemelen, de Schepper van mens kent de innerlijk schepping. Daarom vroeg Shaitaan om op dat niveau te staan. Om afgevaardigde te zijn in de hemelen voor Allah de Almachtige. Maar zijn manifestatie was niet geschikt. Daarom heeft Allah de Almachtige de mens geschapen in een zeer speciale vorm; een zeer speciale Zijn is geschonken aan de mensheid. De schepping van Iblees is niet de creatie van ahsanu taqweem. Ahsanu taqweem, de beste vorm en ook innerlijk Zijn. Hij kende het geheim van Adam (a) niet en vroeg iets dat niet aan hem was om te vragen, hadha tajawazul haqq, en hij ging zijn grenzen voorbij. Dat zijn de slechte manieren van diegene. Maar de heilige commando zoals Hij zei, "usoolu aadam li adam (geschiktheid/vermogen van Adam, aan Adam)" Het was niet duidelijk voor hem. Zijn niveau van schepping was niet passend en hij is niet geschapen om afgevaardigde te zijn voor de Heer der Hemelen, maar hij vroeg er wel om. En omdat hem het begrip niet geschonken is, dat wel geschonken is aan de schepping van Adam (a), vroeg hij het.

En de Heer der Hemelen zei, "Demon, ga weg! Hoe kun je zeggen,'Waarom?'. Wie geeft je die autoriteit om te vragen waarom Ik opdracht geef? Ik ben niet Diegene die gevraagd mag worden door wie dan ook met 'waarom doet U dit' of 'waarom doet U dat niet.' Ik ben f' aalu 'l-lima yureed, Ik doe alles zoals Ik Wens en zoals Ik Wil. Niemand kan in Mijn Goddelijke Nabijheid zeggen 'waarom?'. Ga weg demon!"

Daarom riepen alle profeten de mensheid en zeiden, "Kom en hoor, kom en luister, kom en gehoorzaam!" De Zegel der Profeten was opgedragen om mensen te verzamelen op de heuvel van Safa (In Mekka al-Mukarrama). Allah de Almachtige droeg hem op, "Roep mensen om bij je te komen." Waarvoor? Om te horen. De eerste opdracht van de hemelen aan de laatste Profeet (saw), "Kom naar de heuvel van Safa." Safa (zuiverheid) is een zeer goed woord in het Arabisch. Om de toppunt van blijdschap te bereiken, riep hij de mensenen de mensen kwamen daar en hij (s) zei, "O mensen, hoor wat ik aan jullie vertel."

(Sultaan staat op) Hij (saw) zei, la ilaaha illa-Llah, Muhammadun Rasulullah alaihis-salaatullah. Hij riep mensen, "Hoor dit van mij en herhaal het en behoud het in jullie gedachten en in jullie mentaliteit. En wanneer jullie het horen, sturen we degene die bijeengekomen zijn op deze heuvel, wat opdrachten. Allah (swt) draagt op: om te horen en dan te luisteren, La ilaaha illa-Llah, Sayyidina Muhammadun (s) Rasulullah." (Sultaan zit weer)

Hoor, daarna luisteren en het derde stadium is gehoorzamen. Dat is eer voor de mensheid: om te horen en te luisteren en te gehoorzamen, dat geeft eer aan de mensheid. Deze drie laat het Paradijs openen aan degenen die horen en luisteren en gehoorzamen. Er is geen andere weg voor iemand om het Paradijs te betreden. Wie vraagt om het Paradijs te betreden, moet de hemelse woorden aanhoren, en moet dan vragen, "Wat betekent het?" Luister. Wat betekent het wat je hoort? En ten derde vraagt de Heer der Hemelen, "Gehoorzaam Mij." Wees gehoorzaam aan je Schepper, aan je Heer, de Heer der Hemelen, de Heer van alles in het bestaan. Maar mensen rennen weg. Degenen die wegrennen, rennen weg van het Paradijs en hun problemen, ellende en lijden begint in dit leven. Zij die niet horen, en luisteren en gehoorzamen, problemen lijden en ellende begint hier en daalt op hun hoofd neer.

Daarom, o mensen, wie van jullie is nu blij/gelukkig, of in plezier, of in blijdschap, of in vermaak, of in tevredenheid en vrede? Niemand. Niet alleen de gewone mensen maar rijke mensen, machtige mensen, sultaans, koningen, keizers zijn allen in problemen, ellende en lijden. Geen vrede nu voor mensen in de 21e eeuw, ze hebben hun gelukkige levens, en blijdschap en vredig leven verloren. Van oost tot west, van noord tot zuid, alle mensen hebben hun vrede verloren. Mensen vragen nu een vrede leven op deze planeet. Hoe kan dat zijn? Als je de heilige commando van hemelen niet opvolgt, hoe kan je dan hopen op een vredig leven?

Daarom, o onze salafi 'ulama's, wat zegt Allah de Almachtige? Waarom vertel je niet aan iedereen, aan koningen, presidenten, minister-presidenten en commandanten? En je reciteert de Heilige Qur'aan? Wat zegt de Heilige Qur'aan? "Wa man a'arada 'an dhikree fa inna lahu ma'eeshatan danka -Doch degene die zich van Mijn gedachtenis zal afwenden, zal in benarde omstandigheden leven en op de Dag der Opstanding zullen Wij hem blind doen opstaan."(Surah Taahaa 20:124 volledige vertaling ayaah, gedeelte geciteerd in het Arabisch). Ik vraag aan jullie, waarom zeggen jullie niets? Jullie zeggen dat zikr bidaa' is, en Allah (swt) zegt, wa man a 'arada 'an dhikree. Het is niet nodig om commentaar te leveren op zikr, want het is een duidelijk woord in het Arabisch. Wat is zikr? Nabi alayhi 's-salaatu w 'as-salaam is een Arabier. Wat zegt hij? Afdalu dhikri La ilaaha illa-Llah, La ilaaha illa-Llah, La ilaaha illa-Llah Sayyidina Muhammadun Rasulullah (s).

Ik wil niet dat iemand iets ervan ontkent anders wordt er iets tegen hun hoofden in deze heilige maand gegooid; de eerst maand is Muharram en dan Safar (tweede maand), en dan Mawlid an-Nabawi shareef. Wees voorzichtig salafi 'ulama wie hun verkeerde weg volgt, man a'arada an dhikree. Jullie zeggen bidaa' over zikr. Ken je niet de zikr van het hart en de tong? Hoe kunnen jullie het ontkennen? Wie draagt jullie op dit te zeggen? En Profeet (s) zegt, 'alaykum bi 's-sawaadu 'l-a 'azham. Hadeeth of niet? Je weet alles, maar je vertelt de waarheid niet. Wat denken jullie?

Assawadu 'l-a 'azham, van de tijd van deze ummah, waar zijn zij? De grote massa van deze ummah; waar zij zijn, hen moet je volgen. Assawadu 'l-a l azham van ummata Muhammad (s). Zij ontkennen zikr? Hoe kun je het ontkennen als Allah de Almachtige zegt, wa man a 'arada 'an dhikree fa inna lahu ma 'eeshatan danka. Wat is zikr? Profeet (s) maakt het duidelijk, "De beste zikr is la ilaaha illa-Llah." Als je slaapt, zegt je neus of je ogen of je oren of je tong dit? Ik vraag het. Ik kom om alle valsheid te vernietigen op aarde, bi idhni-Llah (Met Allah's Wil).

Jullie vrezen voor de varkensgriep, die verbeelding is een virus, welke nooit gezien is onder de microscoop. Ik vrees niet want ik ben een eenvoudig persoon. Het maakt niet uit, een eenvoudige persoon kan soms west tot oost en oost tot west laten beven. Hoe kan dat? Ja het kan. Want Allah de Almachtige geeft taffawuq, om hoog te staan. Soms neemt Hij het van hen en geeft geeft het aan de westerse mensen, een hoogte die geen smaak kent.

O mensen herinner wat gezegd is in zo een nederige en simpele bijeenkomst. Ik beweer niets en ik vraag niets, want mijn twee benen staan in het graf. Maar jullie hopen op iets van dunya. Als je iets vraagt van dunya, ben je op de verkeerde weg.

Daarom o salafi 'ulama's, kijk naar wat Allah de Almachtige zegt. Wa man a 'arada an dhikree fa inna lahu ma'eeshatan danka. Wat denken jullie over de levensstijl van de moslims nu? Staan ze onder de hegemonie van de westerse mensen of boven de westerse mensen? We weten dat islamitische wereld onder hegemonie van westerse mensen staat, de niet moslims. Het is een grote schande aan jou om hen te volgen. Nu staat de islamitische wereld in zijn slechtste positie, overal zijn problemen, ellende, lijden en moord. En de westerse mensen zeggen, "O moslims, hoe komt het dat jullie je in zo een slechte positie bevinden?" Wat is het antwoord? Je moet het antwoord kennen. Het antwoord staat in de Heilige Qur'aan in Surah Kahf (Hoofdstuk 18). Wie zikr achterwege laat, krijgt te maken met een zwaar leven opdat ze nooit gelukkig zullen zijn.

Kijk naar Palestina, Irak, Turkije, Egypte, Jemen, Libie, en de moslims die in oost en west leven. Sommigen van hen eten de ander op, en rennen door de straten. In hadeeth shareef, en hadeeth zijn heilige, dat is ons geloof, safwat al-ayyaam an-naas yarkudoon fi 't-turuqaati ka 'l-bahaaim wa 'l-wuhoosh bidoon lijaam - er komen dagen aan wanneer mensen de straten op zullen gaan als losgeslagen beesten."

Wat is geschreeuw en demonstratie in islam? In welk boek vind je iets over 'demonstreren' in islam? Waarom zeg je niet dat het haraam is? En ze vragen hun namen op de top te hebben staan. Dat zal nooit zo zijn voor jullie. Zeg tegen mensen dat demonstreren in islam verboden is. Ik zeg tegen de Irakezen, Palestijnen, Egyptaren, Turken, Afghanen, Pakistanen, Hindistanen, demonstratie is haraam, haraam, haraam. Al-haraamu bayyinu wa 'l-halaalu bayyin - Haraam is duidelijk en halaal is duidelijk." Als je het begrijpt, dan begrijp je. Als je het niet begrijpt, zul je in de Goddelijke Nabijheid zijn en Allah de Almachtige zal Zijn oordeel geven over jou. We geven alleen een verklaring aan mensen.

Ik ben een zeer simpele, ik beweer niet dat ik iets ben, nee. Mensen komen en brengen machines en vragen mij te spreken. Hemelse krachten laten mij spreken en dan spreek ik. Ik ben alleen een waarschuwer. Innama anaa nadheera 'm-mubeen. Hij weet, maar jullie zijn Arabieren, jullie moeten kijken. Jullie moeten begrijpen, wa man a'arada an dhikri fainnna lahu maeeshatun danka. Ik herinner jullie eraan dat mensen dat achterwege laten en de straten op rennen en schreeuwen. Waarvoor? Waarom ga je niet naar de moskee om te vragen, "O onze Heer, red ons." Waarom ren je op straat als dieren? Waarvoor? Ik waarschuw hen en sta erop, "Oh mensen, dit is haraam. Ga naar de moskee en bid tot de Heer der Hemelen om jullie een sahib toe te sturen, om iedereen in teugels te houden, om islam omhoog te halen en kufr neer te halen."

Wa min Allahi 't-tawfeeq. Ik maak muziek voor salafi 'ulama's:

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Ik ben blij dat ik probeer te zeggen wat waarheid is, maar jullie zeggen het niet. Daarom kun je niet zingen. (Sultaan zingt in het Turks). Zingen voor salafi 'ulama en voor wahabi 'ulama's. Jammergenoeg horen ze geen gezang. Ik zing want ze worden ongelukkig van dome dome dome dome, daarom zing ik een ander liedje opdat ze blij mogen zijn. Assalaamu 'alaikum. Allah (swt) vergeve ons.

Hayy, Hayy, Hayy, Hayy, Hayy, Hayy

Hayy, Hayy, Hayy, Hayy, Hayy, Hayy

Fatihah.

50 minuten?

Morgen is de eerste nacht van Muharram. Vrijdag is de eerste dag van het nieuwe jaar. Vasten is morgen en de dag erna, donderdag en vrijdag.

UA-984942-2