Available in: English   Dutch   Go to media page

Wees Rein en Kom naar de Heer

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani,

20 December 2009, Lefke Cyprus

Dastoor ya Sayyidee, madad

(Sultaan staat op) Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa-Llah Allahu akbar hu, Allahu akbar wa lillahi 'l-hamd!

Hij is onze Heer, en Hij is de Heer van alle schepselen. Hij is de Schepper, niemand anders. En de gehele schepping komt in het bestaan voor de eer van Zijn meest geëerde en geliefde en geprezene dienaar Sayyidina Muhammad (saw). Oh onze Heer, voor zijn eer, vergeef ons en schenk ons van Uw eindeloze zegeningen. (Sultaan gaat zitten).

Oh onze meester, meester van deze wereld wie aangewezen is van de Hemelen om te zorgen voor alles, en het voorbereiden van alles, voor dienaren van onze Heer. Moge Allah (swt) hem zegenen en hem veel meer licht en glorie geven.

En we zeggen as-salaamu 'alaikum, oh onze luisteraars, de gehele mensheid. Hoor en luister en gehoorzaam. Dat is ons advies aan iedereen. Allereerst, het advies aan mijn ego. We moeten proberen onze ego's opdracht te geven. Als een persoon niet in staat is om zijn ego opdracht te geven, dan heeft die persoon geen enkele waarde, hier of in het hiernamaals.

Oh onze luisteraars, oh mensheid, we zijn allen (van) mensheid, maar we zijn geëerd door de Heer der Schepping om Zijn speciale dienaren te zijn. Dat betekent om Zijn afgevaardigden te zijn. Afgevaardigden kunnen niet op zichzelf staan om iets te doen. Maar ze zullen onder de heilige commando staan van Hemelen, opdat ze kunnen doen wat gevraagd wordt van hen.

En, oh mensheid, hoor en luister en gehoorzaam. Elke keer moeten we dit zeggen "wa tawaasaw bi 'l-haqq- en verenig u voor het onderwijs van de waarheid. Surah Al-Asr 103:3). Allah de Almachtige Zegt aan hen die vragen, zichzelf te redden en voor anderen. Degene die vraagt zichzelf of haarzelf en ook alle schepselen op deze planeet te redden, slechts één van hen is alleen geëerd, en dat is de mensheid. De mensheid is geëerd door de hemelen. En ontelbare schepselen in de schepping van de Schepper zullen met ons zijn op deze planeet, maar eer is alleen gegeven aan de mensheid, want zij zijn afgevaardigden of hebben de identiteit om afgevaardigde te zijn voor hun Schepper.

Oh onze Heer, geef ons iets om te begrijpen. En Allah (swt) zegt,"Ik heb jullie dat geschonken, maar jullie rennen achter jullie ego's aan."

Oh mensheid, wat de Heer der Hemelen geschonken heeft aan jullie, dat hemels geschenk gebruiken jullie niet voor jullie Schepper, Die jullie eert om Zijn afgevaardigde te zijn. Jullie gebruiken dat niet maar jullie gebruiken het voor je ego's. Als je gebruikt wat je geschonken is van Allah de Almachtige. voor jezelf en je vuile ego en egoïstische eisen, dan zal je waarde van hoog naar laag dalen. Wanneer de waarde van een persoon van Hemelen naar de aarde valt, (betekent) dat geen waarde meer. Hij heeft alle waarde verloren dat geschonken is door Allah Almachtige aan hen. Afgelopen. Er is een vrucht, abrikoos, zolang het zich in zijn positie houdt op de tak is het zo goed, zolang de boom het behoudt is het okee. Maar als de boom er moe van wordt en het laat, dan komt het op aarde, afgelopen. Geen waarde.

Oh mensen! Behoud uw posities om niet te vallen van de Hemelen naar de aarde. Wie in de Hemelen is, heeft een uitstekende waarde. Als hij omlaag valt, zul je geen waarde meer hebben. Niemand neemt die abrikoos die zojuist vuil is geworden om het op te eten, nee. Dat is belangrijk. Probeer rein te zijn tot het einde van je leven. En wie jou die reinheid heeft geschonken, neemt je rein en plaatst je op een rein niveau. Je zult een gerespecteerde zijn. Maar degene die niet kijken naar hun posities en zichzelf laten vallen op aarde, het bos neemt het weg.

Oh mensen, probeer rein te zijn van alle vuil op deze planeet. Probeer rein te zijn gedurende je gehele leven, zodat als de engel des doods komt en vraagt, "Geef wat jou geschonken is van de Heer der Hemelen, geef het aan mij." Kijkt of het rein is, dan wordt het genomen naar het niveau van eer, het niveau van heiligheid, niveau van lichten, niveau van oceanen. Bedankt! Waarom verlies je het niveau van eer, dat je elke soort vuil hier maakt in deze kort tijd. Waarom houd je jezelf niet rein, oh mensheid? Daarom, iedere profeet (vrede zij met hen), en de Zegel der Profeten (s) zei, "Gelovigen moeten rein zijn. Ongelovigen zijn geen reine." Wat zullen we doen? Of wat moeten we doen? Of hoe kunnen we het doen? Wat ons is geschonken door onze Heer, hoe kunnen we met onszelf omgaan en hoe zullen we omgaan met onze Schepper? Dat is kennis, ilmun nafi`ah. Die kennis geeft jou profijt, want die kennis houd je rein. Als niet voor die kennis, dan ben je altijd in vuilheid.

De Zegel der Profeten (s) zei, "Reinheid is imaan." Als een persoon niet rein is, is er geen geloof in zichzelf, hij gelooft niet in zijn Schepper en in Zijn heilige commando's. We moeten dit leren. Daarom draagt Allah de Almachtige op aan Zijn meest geliefde om mensen te onderwijzen, hen te zeggen "Wees rein." Probeer rein te zijn. En, reinheid is niet reinheid van onze pakken of onze kleding, nee, maar van binnen moet je rein zijn. (Allah de Almachtige zegt) "Kom niet vuil naar Mij. Wie vuil komt, wordt niet geaccepteerd." Iemand die vraagt geaccepteerd te zijn in Hemelen, moet rein zijn. Zoals gelovigen nooit aanbidding verrichten zonder de wassing of zonder een douche te nemen. Daarom de hoofdzaak voor iedereen om te leren gedurende dit leven is, om rein te zijn. En wanneer ze rein zijn, moeten ze hun meest hoge glorie aan hun Heer geven. Je moet proberen, opdat Hij jou hemelse glorie schenkt. Wie er niet over nadenkt, is geen enkel geschenk geschonken hier of in het hiernamaals.Ze zullen vuil zijn. En vuilen staan buiten, neem ze om ze schoon te maken. Waar? 'In het vuur, daar zullen ze schoon zijn, oh onze Heer.

Oh mensen, luister en gehoorzaam. Reinig je oren om te luisteren, want onze oren zitten vol met satanische gezang en satanische spraak en satanische opdrachten. Dat is niet voor jou! Oh mensen, jullie moeten proberen rein te zijn. En denk niet dat het zijn van een doctor of wetenschapper of PhD of doktoren of academici of om de hoogste positie te hebben voor geleerden, nee het maakt je niet rein. Het geeft je nooit enig profijt. Maar degene die enig profijt vragen voor zijn toekomstige levens, hier en in het hiernamaals, zij moeten rein zijn. Daarom kwamen alle profeten, in het bijzonder de Zegel der Profeten (s), om op te dragen rein, rein, rein te zijn!

Rein in wat je aantrekt, rein in wat je eet, rein in wat je leert. Als je het niet rein leeft, zul je in een put zitten gevuld met vuil. Maar we hebben de laatste dagen bereikt van de levens van de mensheid, dat is aan de hand van hemelse kennis die aan de profeten geschonken is. Je kunt dit niet weten via nieuwe boeken. Het laat je nooit zien of onderwijst je niet wat ware kennis is die ervoor zorgt dat je rein bent. Ja. Zoveel professoren, zoveel geleerden, zoveel doktoren, zoveel academici, maar alleen hun titels is iets, maar hun innerlijke posities is zo vuil. Als iemand nadenkt (over) vuiligheid, dat betekent dat zijn productie ook vuil is. Die persoon zal als een wc zijn of rioleringskanaal. Als een persoon jou niet een reinheid geeft, dan betekent het dat die persoon als een wc is. Wie rent naar de wc? Ratten. Zij zijn erg blij om door de rioleringkanalen te gaan. (blub blub blub (Sultaan maakt duikbewegingen). En ze zeggen, we douchen ook en we gaan vrij naar oost en west en we eten en drinken, springen, dansen en zingen. We vragen om ons laatste doel te bereiken. We hebben het bereikt en we vragen nooit naar iets voorbij dit. Dit is zo een perfect doel waar de mens over kan nadenken.

"Waarom vraag je dat ik eruit moet komen! Hier in onze rioleringskanalen is alles te vinden. Kijk onze lichamen zijn zo zwak."

En die ratten zeggen, "Behoed je want sommige mannen kunnen op je jagen en een barbecue van je maken. Oh behoed je, oh onze vrienden ren weg van de mensheid. Als ze op je jagen en je in het vuur plaatsen, zul je zo een smaakvolle maaltijd zijn voor de mensen. Ren weg, laat jezelf niet zien.

Behoud jezelf. Verstop jezelf. Want ze rennen achter je aan en we zijn hier zo blij. Als wij ongelukkig zijn, kunnen we ze roepen en kunnen we wekelijks een bijeenkomst houden en reclame maken. "Oh mensen, wie vraagt om een hoog status leven, zij moeten aansluiten bij onze groep. We kunnen je meenemen naar een onverwachte status leven waar de mensheid niet over kan dromen of zich kan voorstellen van ons leven hier."

Sommigen vragen, "Wie onderwijst je?"

"Onze docent vraagt je te onderwijzen, maar je rent weg. Onze docent is Shaitaan, Diabolo. En onderwijst ons ook om iedereen van buiten te roepen en binnen te komen."

Glorie aan Allah de Almachtige. Nu overal in het bijzonder in de avond/nacht van oost tot west, mensen rennen in de rioleringskanalen. "Oh sheikh, wat dacht je ervan om je voor te bereiden voor de kerstviering? Kerstviering, we hoopten en wensten om elke nacht kerstmis te hebben."

(Ratten zeggen:) "Maar die dwaze mensen volgen ons niet en ze maken dit groot feest. Ze doen het eenmaal per jaar, want ze hebben geen verstand. Als ze als ons zijn, begrijp ze het wel. Want wij zijn experts in zulke feesten, en we geven feesten waar mensen er alleen maar jaarlijks aan doen. Maar wij bereiden iedere nacht dit feest voor en vermaak. Daarom roepen wij hen, "Kom oh mensheid om met ons te zijn."

Dat is Shaitaan's verklaring. Eigenlijk onderwijst Shaitaan aan de mensheid, "Kom en doe dag en nacht mee met kerstmis, want er zit vermaak in en je moet komen. Je moet proberen het niet alleen jaarlijks te doen, maar iedere nacht. Kom met ons en wees als ons!"

"Ik ben de hoofd van de ratten. We zijn zo geleerd, want onze voorouders onderwezen mij ook en ik onderwijs nieuwelingen om een ware smaak te proeven en om iedere avond kerstavond te zijn. Maar ze volgen ons niet, want ze zeggen 'We bereiden alleen wat geld voor, voor één nacht. Hoe kunnen we iedere nacht in rioleringskanalen zitten?' En die oude rat zegt tegen hen, "Kijk waar je in gekleed gaat, heb je iets aan? Nee, maak een groot zwembad en trek je kleding uit en dagelijks 7 keer en in de nacht 10 keer, ga erin en ga eruit. "Hoe zit het met ons kleding?" "Na een tijdje zul je veren hebben en dan heb je geen kleding nodig ....?...Geen regering, geen militaire dienst, geen scholen, geen fabrieken, geen regeringen officials, kom met ons. Probeer met ons hier te zijn, oneindige vermaak hier en oneindige eten en drinken in de riolerginskanalen."

Dat is de betekenis dat Shaitaan hen aanmoedigt, "Laat alles en kom en vermaak jezelf." Dat is toppunt van Satanische training aan de mensheid, "Laat alles en volg ons."

Oh onze luisteraars. Zoals alle profeten zeiden, zal dit het einde van de wereld zijn. Dajjal, de antichrist komt en zegt, "Geen werk, geen nationale dienst, niets, kom met mij en je kunt vinden wat je vraagt." Uiteindelijk zal die antichrist mensen oproepen en hen bedriegen. En nu heeft de antichrist zijn vertegenwoordiger van oost tot west en overal kun je dezelfde dwaze gedachten vinden van mensen, "Geen werk en..."

Oh onze Heer, alstublieft vergeef ons en stuur ons iemand die ons kan reinigen en die ons kan onderwijzen over wat de hemelse wezens van ons vragen. Vanuit de hemelen wordt gevraagd,"Oh Mijn dienaren, probeer rein te zijn," en Shaitaan en de ratten zeggen, "Nee kom met ons en vermaak jezelf." Wat gebeurd er nu? Iedere soort vuil vindt plaats onder de jongeren, geren, geren, geren en maken zichzelf vuil. Als het opent dan leeft niemand door de slechte geur.

Oh mensen, oh onze luisteraars, de Heer der Hemelen roept jullie, roept mij en roept iedereen, "Oh Mijn dienaren, wees rein en kom bij Mij." En reinheid van gedachten, lichaam en harten. "Wees rein en komt tot Mij, als je niet rein bent, kom je nooit in Mijn Hemelse Aanwezigheid." De profeten roepen op tot reinheid, en Shaitaan roept mensen naar vuil. Je bevindt je tussen twee wegen, de ene laat het reine zien, de andere laat de weg van vuil zien.

Dit is de hele wereld waarvan ze zeggen, 'het moderne, gelukkige leven.' Wat voor gelukkige moderne leven? Ze vragen nooit naar hemelse reinheid. Mensen hebben het aanbidden, hun heilige plaatsen, hun moskeeën, tempels, kathedralen, en voor koningen abdijen verlaten. Ja, ze vragen nooit. Daarom zeggen mensen nu, "Wat kunnen we doen in deze economische crisis?" Reinig jezelf eerst, en dan zal die reinheid je wegnemen uit vuilheid. Maar ze komen niet. Ze klagen alleen. Wees rein en je zult gered zijn hier en in het hiernamaals van alle vuilheid, slechtheid en wreedheid. Maar mensen luisteren nooit. Ze zeggen 'modern leven.' Wat is een modern leven? Om als ratten te leven? En geen verschil te maken tussen rein en vuil? Is dat het moderne leven? En ze vinden het leven van degene die voor deze periode leefden niet leuk. Toen probeerde iedereen zich rein te houden en om dienaar van hun Heer te zijn. Maar nu zijn ze hun Schepper verloren, ze zeggen "Nee we moeten eten, drinken en vermaak hebben."

Moge Allah (swt) ons vergeven.

Oh mensen wees rein, red jezelf! Als je niet rein bent, dan is er hier en in het hiernamaal geen veiligheid voor jou. En je zult ongelukkig zijn met zulke mensen. Ik vind het jammer te moeten zeggen, dat ook de islamitische wereld satanische wegen volgt van het westerse leefstijl. En het verbaasd me dat de ulama´s niets zeggen. Nooit zeggen ze iets, ze zijn bang. Voor wie zijn ze bang? Ze zijn niet bang voor Allah (swt), maar ze zijn bang voor hun kinderen, hun families. Want dat is hen onderwezen via de instituut of universiteit. Ze onderwijzen hun kinderen en hun kinderen luisteren nooit naar hen. Zelfs de zonen van koningen of koningin of generalen of de rijksten. Nee, niemand luistert naar hen. In de moslimwereld ook kijken hun zonen en dochters uit naar de nacht van kerstmis. Wat is je relatie met kersmis, oh moslimgemeenschap? Oh moslims, waarom vraag je dat? Schaam je je niet tegenover Allah de Almachtige om Shaitaan te volgen en niet naar Allah (swt) te luisteren? Er kan een hemelse bestraffing naar je komen dit jaar, opdat je spijt zult hebben gedurende dit jaar.

Oh mensen, behoed je tegen Shaitaan. Zo niet, dan staat hemelse bestraffing klaar dit jaar. Het is een zwaar jaar en het zijn hele vreselijke gebeurtenissen. Zoals karavaan van kamelen, mensen één voor één. Behoed je tegen Shaitaan, laat het kerstmis achterwege. Laat het de westerlingen kerstmis volgen. Moslims, volg de weg van de Heer der Hemelen, opdat je hier en in het hiernamaals gelukkig zult zijn. Moge Allah (swt) ons vergeven.

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Azeez Allah

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Kareem Allah

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Subhaan Allah

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Sultaan Allah

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Fatihah

Moge Allah (swt) ons redden van vuilheid om ons rein te maken en in Zijn Goddelijke Nabijheid te zijn.

Fatihah.

UA-984942-2