Available in: English   Dutch   Go to media page

Vraag het aan de expert

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani,

12 december 2009, Lefke Cyprus

(Sultaan staat op)

Sta op voor je Heer, voor onze Schepper Allah de Almachtige de meest Genadevolle en Barmhartige. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaaha illa-Llah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi'l hamd.

Oh onze Heer vergeef ons, oh onze Heer we vragen Uw zegeningen. Oh onze Heer laat ons niet over aan onze vuile ego's. Geef Uw hemelse steun aan Uw zwakke dienaren en we vragen nederig alle glorie en lof voor Uw meest geëerde in Uw Goddelijke Nabijheid Sayyidina Muhammad (saw). Ondanks hun wil, van de satanisch mensen die hun hoogste respect niet tonen aan wat U respecteert. U respecteert Sayyidina Muhammad (saw), maar zoveel mensen, zonder verstand, geen eervolle en volgelingen van Shaitaan, ze vinden het niet leuk dat we onze hoogste respect tonen, dat U hem respecteert. Bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem. (Sultaan zit weer)

En we zeggen allereerst a'oodhu billahi min ash-Shaitaani'r-Rajim. Bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem, de eerste les die de mens moet leren is om te zeggen, "Oh onze Heer, beschut ons tegen kwaad en duivels." Die zorgen ervoor zorgt dat mensen ongelukkig zijn en mensen vragen om gelukkig te zijn hier en in het hiernamaals. Maar ze vragen de weg niet hoe ze bij die blijheid en plezier en geluk en eer en Goddelijke Nabijheid en hemelse geschenken kunnen bereiken. Ze vragen dat niet. Oh onze Grandsjeikh (q), de meester van deze wereld, ondanks Shaitaan en hun volgelingen. Ja, we zeggen a'oodhu billahi min ash-Shaitaani'r-Rajim. Bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem, dat is het hemels zwaard die we moeten gebruiken. Het is niet voor de show. Bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem betekent een werkelijk zwaard en hemels zwaard, het is niet als voorstelling. Maar je moet het gebruiken tegen je vijanden "Inna Shaytaana lakum 'adoowun fatakahidu 'adoowa"- Voorwaar, Shaitaan is een vijand van u, behandelt hem daarom als vijand. (Surah Faatir 35:6).

Oh 'ulama's van Arabische broeders, denk erover na, over wat Allah (swt) zegt. Je taal is Arabisch en je kunt meer begrijpen, maar je slaapt en vraag niet wat het betekent. Oh, ik betreed Haramayn Sharifayn in Makkatu 'l-Mukarramah en in Madinatu 'l- Munawarrah. Yaa Rabbee zidhumama, geef meer eer en meer licht, nur. Die twee masjids, dat de ene het eerste is die op aarde is geplaatst als gebedsplek "inna awwala baytin wudi'a lin-naasi lalladhee bi-bakkata mubaarakan wa hudan lil-'alameen - Voorzeker, het eerste huis dat voor de mensheid bestemd werd, is dat te Bekka (Mekka) vol van zegeningen en als richtsnoer voor alle werelden. (Surah Al-Imraan 3:96).

Luister en kijk naar mij, jullie kunnen het begrijpen. Ik beschuldig de Arabische moslims die verklaren dat ze 'ulama (geleerden) zijn dat niemand anders het kan begrijpen. Ik vraag "Wat begrijp je, awwala yamw (eerste dag)?" Je bent 'AbdAllah, subhaanAllah voor 'AbdAllah, Allah de Almachtige Heeft het als symbool neergezet, waarvoor? Wat symboliseert Allah de Almachtige met Baytullah? Baytullah is iets wat je moet begrijpen, want je bent opgedragen om daar te gaan en te bidden. En de eerst mens. Weet je wie dat was? Adam (a) denk je dat Allah de Almachtige alleen één Adam en één Baytullah heeft? Oh onze 'ulama's, wat begrijp je? Inna awwale baytin wudi'a lin-naasi lalladhee bi-bakkata mubaarakan wa hudan lil-'alameen. Waar is de gebedsruimte die geëerd is om de plek van aanbidding te zijn van de Heer der Schepping? Oh salafi 'ulama, denk je dat Hij alleen één awwala baytin heeft? Die heilige plek, is voor het eren van voor de eeuwigheid tot in de eeuwigheid.

Hoeveel Abrahams zijn er? " Wa minhun man lam naqsus 'alayka" - En Wij zonden boodschappers voor u, sommigen van hen hebben Wij vermeld en anderen hebben Wij niet genoemd (Surah Ghaafir 40:78). Begrijp je Qur'ani 'l-Kareem, oh salafi 'ulama? Begrijp je wat onze Heer zegt over profeten? Wat is dat? De Heer zegt," Ik Heb profeten, sommigen Benoem Ik duidelijk en Ik laat het leven van sommigen duidelijk zien, maar sommige anderen behoud Ik. Ik zeg hun namen niet, of Ik zeg niet wat hun missies waren of waar ze zijn gestuurd of wanneer het begin van de profetie was. En Ik spreek ook niet over hun levens of hun naties. Want dat is een teken dat als Allah de Almachtige zegt, "wa minhum mam lan naqaus 'alayka." Ik geef geen kennis over hun namen en ummah, naties, hun werelden, waar ze naar gestuurd zijn en wat ze deden. Dat is gesloten. Dat betekent ontelbaar, want (het aantal/bestaan) van anbiya's is van voor de eeuwigheid tot in de eeuwigheid en dat stop nooit. Ze komen en komen en stromen.

Awwala Baytin (Eerste Huis), welke? Was er voor Awwala Baytin geen plek voor het gebed? Vanwaar is dat heilige huis van Allah gekomen en op die plek geplaatst? Waar was het voorheen? Denk je dat het alleen een eenvoudig gebouw is of probeer je te begrijpen over het Heilige Huis? Als Allah de Almachtige in het bestaan is, is Hij Azaliyyun, geen begin noch einde. Denk je dat Hij in die tijd ook Rabbun y'ubad was? Voordat Sayyidina Ibraheem (a) dat huis plaatste op Makkah Mukarramah, was ervoorheen geen bayt voor Allah (swt)? Is het alleen maar voor Zijn dienaren geplaatst om te bidden? Wat was er voorheen? Niets?

Oh mensen, oh 'ulama's, als je iets gaat leren, Allah de Almachtige zegt "F'as'al bihi khabeera" - Vraag het dan aan iemand die meer vertrouwd is met (de kennis van) Hem (Surah Al-Forqaan 25:59). Je kan niet haqiqatu'l-amr, de realiteiten ervan bereiken. Je moet iemand vragen die wat weet over khabeer. Khabee is mubaalagha, het is overdrijven. Dat betekent "dat niemand (anders) weet." Degene die het niet weet, moet het aan zo een persoon vragen. Want sommigen weten het. Zoveel ontelbare wijsheden en kennis en nieuws dat zojuist gebeurd is of nog moet gebeuren op het niveau van Creatie.

F'as'al bihi khabeera, vraag niet aan degene die zo trots zijn en zeggen "We zijn doctor." Wat weet je? Denk je dat je het vraagt aan een persoon die weet? Waar jij wat over vraagt, het eerst begin of einde. Je moet vragen, er moet een persoon,een khabeer zijn, een expert. Hoeveel experts zijn er? Alleen één? Hoe kunnen jullie vragen? Oh 'ulama's, jullie zeggen salafi 'ulama te zijn. Jullie weten niets omdat jullie niet aan een khabeer, een expert, om je over geheime kennis te vertellen. Is er geen geheime kennis? Is alle kennis geopend?

Oh salafi 'ulama wat denk je over Sayyidina Musa (a)? Die aankondiging kwam ook naar hem, want Sayyidina Musa (a) dacht na over alles. Maar hij was niet in staat het te openen. Hij vond de schat, maar niet de sleutel om het te openen. Daarom stuurde Allah de Almachtige hem van alle profeten. Allah de Almachtige Zegt "F'as'al bihi khabeera, je moet het vragen aan iemand die kennis heeft over datgene waar jij geen kennis van hebt. En Sayyidina Musa (a) rende om die persoon te vinden die geheimen heeft van zoveel dingen. Ontelbare kennis oceanen, de sleutel was met hem. Wie was dat? Sayyidina Khidr (a), hij was khabeer, Sayyidina Musa (a) was niet khabeer. Daarom zegt Allah de Almachtige,´F'as'al bihi khabeer. ´

Sahaba 'alayhimu 'r-ridwaan vroegen aan Sayyidina Rasulullah (s). Anbiya, aan wie vroegen ze? Wie is de leraar van profeten? Sayyidina Muhammad (saw) (Sultaan staat op), de leraar voor alles in het bestaan. Hij is de khabeer die weet dat alleen Allah (swt) weet. Maar hij weet niet alles wat Allah de Almachtige weet. (Sultaan zit weer) Hij had alleen wat kennis dat hem geschonken was voor een handjevol mensen of voor een handjevol werelden of voor een handjevol hegemonie. Oceanen Heerschappijen, eindeloos. Als je iets nodig hebt in dit leven, moet je het vragen aan degene die het weet F'as'al bihi khabeera, dan zul je het begrijpen.

"Shahida Allahu annahu laa ilaaha illa huw wa'l-malaa'ikatu wa ulu al-'ilmi qaa'imaan bil-qisti laa ilaaha illa huwa al-'azeezu 'l-hakeem"- Allah getuigt, dat er geen God is dan Hij en de engelen en degenen, die kennis bezitten, getuigen dit eveneens, handhavende de rechtvaardigheid: er is geen God dan Hij, de Almachtige, de Alwijze (Surah Al-Imraan 3:18).

Ze zijn allen khabeer, die weten wat niemand weet. Waarom zijn jullie zo trots? Want jullie zeggen "We zijn afgestudeerd aan Makkah Mukarramah's universiteit, Jami'atu Islaamiyya fi'l-Hjaaz." Degene die de studenten onderwijzen, weten zij alles? Waarom stoppen ze het om te vragen om utlubu'l-ilm (op zoek gaan naar kennis)? Zeg niet "We zijn afgestudeerd, er is niets meer om te leren." Dat is jullie dwaasheid. Jullie moeten leren. Een zwakke zal jullie onderwijzen, een zwakke waarvan zijn Arabisch niets is, vraagt om jullie te onderwijzen door heilige commando van de hemelen, f'as'al bihi khabeera. Jullie moeten begrijpen. Ik vraag, awwala baytin wudi'a lin-naasi lalladhee bibakkata mubaarakan. Bakkata of Makkata? Wat bevindt zich tussen Bakkata en Makkata? F'as'al bihi khabeera.

Voor het begrijpen gaan we naar de bibliotheek om ernaar te zoeken. Wat betekent het? Nee, 'ilm (kennis) is een levend geschenk van Allah de Almachtige aan Zijn dienaren. De Zegel der Profeten (s) las geen boeken om te leren. Maar het is iets, een hemels geschenk dat geschonken is aan iemand zoals onze Heer dat wenst te Schenken. Een klein beetje omlaag, omlaag om iets te begrijpen.

Eens, Fakhruddin Razi (r), de 'ulama kennen hem, een beroemde commentator, bezocht Awwala Baytin. Die awwala baytin wudi'a lin-naasie en mensen renden naar hem toe om te luisteren en profijt te nemen en licht te bereiken van zijn kennis. Want kennis is niet een materialistisch iets, het is een hemelse geschenk. En een hemels geschenk is nur, licht/verlichting. Mensen rennen om iets te begrijpen over ongekende oceanen van kennis, om iets te begrijpen. Hij zat en mensen gaven allen hun hoogste respect. Imaam Razi (r) kwam en sprak voor de Ka'aba Awwala Baytin en we moeten naar hem rennen om licht te nemen van zijn kennis. Ze keken naar de khabeer, die zoveel weet waar mensen niets van weten.

En hij zat op de stoel, alle mensen stonden op omwille van zijn eer en respect. Alleen één persoon zat en zijn hoofd was bedekt en bewoog niet. En Fakhruddin Razi (r), moge Allah (swt) hem zegenen, keek om zich heen en iedereen stond op alleen die ene voor de Ka'aba veranderde niet van positie. Hij zei in zijn hart, "Wie is diegene, iemand die hier komt en zijn respect niet toont? Toon tenminste respect voor mijn kennis." Deze gedachte ging door zijn hart.

Nadat hij diegene wilde negeren dacht hij,' Ik moet die persoon laten en de mensen aanspreken'. Hij probeerde te spreken, maar was niet in staat iets te zeggen. Zoals ik in het begin (Sultaan hoest). Ik hoest maar hij zei, de mensen keken naar hem, "Oh mensen, ik kan jullie niet aanspreken. Iets gebeurt hier nu waardoor ik niet in staat ben om jullie aan te spreken." En hij liet die persoon zien, "Wie is diegene? Door diegene is mijn hart gesloten en is mijn tong niet in staat om iets te zeggen." Hij (Razi) rende naar die persoon en zei "Oh onze meester, heb ik iets verkeerds gedaan, vergeef me alstublieft. Ik weet niet met wat ik de mensen moet toespreken. Ik wist zoveel, maar mijn tong zit op slot en ik kan niet spreken, vergeef me alstublieft." En hij (Razi) kusde zijn hand en zei "Dit is Baytullah, voor de eer van die Baytullah vergeef mij," en hij (Razi) zei "Oh mensen, diegene die van oost tot west, noord tot zuid, naar de oceanen en continenten kijkt, zit hier. Ik vraag om uw vergiffenis." En hij (degene die niet opstond voor Razi) zei:"Ga en spreek, je hebt nu genoeg gezegd, we openen het nu."

De khabeer was Sayyidina Muhyiuddin ibn Arabi (q), niet Fakhruddin Razi (q); hij wist niets in aanwezigheid van diegene. Hij was een oceaan, Fakhruddin was een druppel. Hoe zwem je daarin (een druppel)? Dat was een oceaan, een oceaan vraagt om steun en geschenken aan hen die van de hemelen zijn. "Hoe kon ik jullie aanspreken?" Nu dat hij het geopend heeft, kan ik jullie aanspreken.

Oh mensen, oh 'ulama, die zeggen dat ze salafi 'ulama of wahabi 'ulama zijn. Ze zorgen ervoor dat ik speciaal jullie toespreek, de Arabische 'ulama, omdat zij denken dat ze iets geworden zijn, terwijl ze niets zijn totdat ze vragen aan de khabeer die iets weet.

Oh mensen, jullie moeten proberen iets te leren. Deze planeet is als een atoom naast de grootte, grootsheid van het bestaan van de Goddelijke Heerschappij. In de Goddelijke Heerschappijen is onze wereld zich, deze planeet, een atoom of minder. Vraag naar meer, f'as'al bihi khabeera, wa-qul rabbi zidni 'ilma- en zeg (O Muhammad) 'O mijn Heer, doe mij toenemen in kennis'." (Surah Taahaa 20:114) Khitaab, Allah de Almachtige spreekt Zijn meest geliefde aan en zegt, "Vraag naar meer kennis! Die oneindige kennisoceaan, wijsheid oceanen, oceanen en oceanen behoren tot Mij. Vraag Mij", wa-qul rabbi zidni 'ilma, ayatun kareemah?

Ja, waarom vragen jullie niet? Waarom zeggen jullie dat diegene die een tulband dragen en nooit iets weten van 'ilm. Nee, ik ken fa'il (onderwerp), maf'ool (zelfstandig naamwoord en ook f'il (werkwoord). Je begrijpt het. Shaitaan maakt mij tot jou. Probeer te leren en je respect te behouden. Zeg niet "Deze", nee wij allen staan op hetzelfde niveau als schepselen, als de kinderen van Adam (a). Zeg niet dat we dit dragen (Sultaan pakt iets) en je denkt dat je iets bent, iets belangrijks. Nee, nee, als je vraagt om belangrijk te zijn, zul je nooit belangrijk zijn. Je zult altijd op het niveau staan van domheid. Probeer te leren en eindeloze oceanen van kennis is gestopt in een atoom. Dat kan geplaatst worden want "Huwa 'ala kulli shayin qadeer" - Die de macht heeft over alle dingen.

(Surah al-Mulk 67:1).

Oh mijn Heer, vergeef ons, vergeef Uw dienaren en stuur ons iemand die ons kan onderwijzen en ons kan helpen de hemelse geheimen, de geheimen van creatie te begrijpen. Om de geheimen van de geschenken, die van de Heer der Hemelen aan Zijn schepselen heeft geschonken, te begrijpen, in het bijzonder wat de mensheid geschonken is aan kennis. Hij geeft het hen, probeer het te vermeerderen. Zo een kennis zul je niet vergeten, andere kennis wat je leert zal je uiteindelijk vergeten. Ware kennis kan jou niet verlaten, maar kunstmatige kennis en begrip zal jou moeten verlaten en je wordt een kale boom met niets erop; geen bloem en geen bladeren en geen vruchten.

Moge Allah (swt) mij vergeven en u vergeven.

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Allahu akbaru 'l-akbar! Alfu salaam, alfu sataat 'ala Sayyidi 'l-awwaleena wa'l-aakhireen, Muhammad (s).

Fatihah

50?, 46 minuten. Bismillaah (Sultaan drinkt) Geef ons leven oh onze Heer met water. Zhaahiran wal baatinan, uiterlijk, innerlijk.

As-salaamu 'alaikum. Yaa Rabbee.

UA-984942-2