Hadrah with Sultan and Shaykh Hisham

Mawlana Shaykh Nazim Adil Sultanul Awliya   ·   Hadrah   ·   Lefke   ·   Friday, Jun 18, 2010
2010 Cyprus Summer